Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Johannes Boijens
Magdalena du Plessies

23 Augustus 1763

Van Reede

Inventaris mitsgaders taxatie van alle sodanige goederen als ab intestato metter dood zijn ontruijmt ende naargelaten door den landbouwer Johannes Boijens ten voordeele van zijne naargelatene weduwe Magdalena du Plessies ter eenree, mitsgaders hunne bij den anderen in huwelijk verwekte 2 kinderen, met namen

1) Magdalena Boijens oud 14 jaaren ter ander zijde
2) Pieter Boijens oud 10 jaaren

sodanig ende in diervoegen als deselve door de meede landbouwers Gerrit Nieuwout, Pieter du Plessies, Charl du Plessies en Pieter Joubert Gideonsz: zoon zijn opgenomen en g’inventariseert, mitsgaders bij d’ ondergeteekende gecommitt:e Weesmeesteren getax:t in maniere als volgt, namentl:

Rd:s
Een erff geleegen aan de Paarl, zijnde groot twee morgen lands 266:32

Meubilen
Rd:s
4 ijsere potten 8:--
1 wafel eijser 1:24
1 schuijmspan 1:12
1 potleepel
1 asschop
1 tang
1 koekepan 0:24
1 drievoet
1 schoorsteen ketting 0:12
2 capmessen 0:18
1 hackmes
1 confoor 4:--
3 keetels
1 strijkeijser 0:24
1 tinne coffijkan met sijn tesje 0:36
2 copere kandelaars 0:36
3 snuijters 0:12
5 tinne schootels 2:--
9 tinne borden 1:24
6 porc:e borden 0:16
1 leepelrak 0:06
2 doz: tinne leepels 1:--
1 theebalij met 1 stelletje theegoed 0:3[ ..... ]
6 spoelcommen 0:12
3 trekpotten 0:18
1 tinne pint 0:24
1 rasp
2 scheerbecken
2 porc:e booterpotten 0:12
1 porc:e schootel 0:12
1 peperdoos 0:06
1 mostertpot
1 vogelkooij 0:12
1 stoof en 1 cop:r test 0:24
1 thee tafel 4:--
1 kist
5 stoelen 2:--
1 borden rack 0:36
1 theegoed rack
1 oude keldertje met 2 reddeloose oorlogies 2:--
1 oude coffijmolen 0:24
1 boeke rak met wat boeken 1:--
1 spiegel 0:36
1 kapstok
2 blicke bussen 0:12
1 blicke trommeltje 0:06
1 cop:e inktkoker 0:24
2 kadels 20:--
2 beddens
2 tinne waterpotten 0:36
1 cijferleij 0:06
1 klijne botervaatje 0:18
4 stinkhoute planken 4:--
9 messen 1:06
9 vorken
1 stoofkast 3:--
2 sadels, leedere 12:--
1 sakhorologie 6:--
1 meelkist 2:--
3 oude snaphaanen 4:--
1 oude kist 0:24
1 vleesch vat 1:24
1 backkist
1 hackebord

Thuijnbouw, mitsg:rs andere gereedschappen
Rd:s
1 halfsleeten wagen 70:--
1 oude paarde wagen 10:--
1 slijpsteen met sijn toebehooren 2:--
1 bankschroef 10:--
1 speerhaak
1 parthij smitsgereedschap 6:--
1 parthij oud ijserwerk 3:--
1 raamsaag 2:--
1 spansaag
1 kist met timmermansgereedschap 8:--
1 schaafbank 1:--
1 gereedschapsrak
3 oude dekstoelen 0:36
4 oude wielen sonder beslag 1:24
4 oude picken 1:--
6 graaven 4:--
1 coevoet 2:24
1 uijntjes ijser
2 hout bijlen 1:--
6 paarde tuijgen met hoofdstellen en stangen 15:--
5 halfe leggers led:e 20:--
4 oude heele leggers led:e 2:--
2 led:e halfaamen 3:--
3 oude balijs 1:24
1 oude waterhalfaam 0:36
3 emmers 2:24
1 houte tregter en voorts
1 halve legger met wijn 8:--

Beestiaal
Rd:s
100 schaapen 30

Lijfeijgenen
Rd:s
1 slave jonge gen:t Jari van Sanboua 440
1 slave jonge gen:t Pasop van Bougies
1 slave jonge gen:t Aje van Bougies
1 slave jonge gen:t September van Bougies

Inneschulden
Rd:s
van Pieter Joubert over restant van cooppenn:e weegens zijn van den overleedene gekogte pontong ƒ2500 ofte 833:16
over soo veel den overleedene weeg:s eenige jaaren agterstallige pontpenn:e van diverse persoonen te goed heeft, en tot welkers incasseeringe de wed:e Boijens betuijgde veele pogingen en moeijtens te hebben aangewend, en sig nog verplig vind te doen, sulx het selve alhier /: tot tijd en wijlen van deselve penn:e soo veel mogelijk sal zijn ingekomen:/ werd ter nedergestelt voor memorie
Rd:s1839:6

Lasten des boedels
Rds Rds Rd:s
aan de Weescaamer deeser steede voor reekening des boedels van wijlen s:r Joach: Nicolaus van Dessin volg:s scheepenk: de dato 24 Julij 1750, ƒ1000 ofte 333:16
aan Jan Louis du Plessies aan capitaal 826:32
aan intressen 24:32 851:16
aan diverse persoonen 437:32 1621:16
Sulx op deesen boedel thans komt te resteeren een somma van Rd:s217:38

Aldus g’inventariseert ende getaxeert ter Weescaamer aan Cabo de Goede Hoop, den 23:e Augus 1763, en betuijgde de in den hoofde deeses gen:e Magdalena du Plessies wed:e Johannes Boijens, sig deesen inventaris concerneerende, allesints trouw ende opregt gedragen sonder met voordagt iets versweegen ofte agtergehouden te hebben, berijd zijnde hetselve des noods met solemneelen eede te stercken; en dewijl bij deesen inventaris is koomen te consteeren, hoe wijnig het teegenswoordige restant op deesen boedel komt te rendeeren, sulx de vaderlijke erfportien der twee in den hoofde deeses gen:e kinderen niet meer is komen te bedragen dan t’ samen een somma van een hondert en thien rijxd:s ofte ieder rd:s55 omme welkers geringheijd, van hetselve ter vermijdinge van dubbele oncosten thans geene acte verleend werdende, soo beloofde zij wed:e dat wanneer de bij deesen inventaris p:r memorie opgebragte inneschuld der pontpenningen zal zijn ingekoomen, haar voorsz:e bewijs agtervolgens dies bedraagen te sullen augmenteeren en als dan van het een en ander t’ samen behoorlijke acte in forma te passeeren, gelijk ook de meede landbouwers Pieter du Plessies en Pieter Joubert verclaarden niet alleen tot het incasseeren van meergem:e pontpenn:e aan ged:e wed:e de behulpsaame hand te sullen bieden, maar teffens ook wanneer deselve penn:e in haar geheel, dan wel soo veel mogelijk ten deele sal zijn ingekoomen, sig selven te sullen interponeeren als borgen en meede principale schuldenaren voor het gementioneerde vaderlijk bewijs ofte erfportien der kinderen, ten welken voorsz:e fine zijn allen zijn verbindende hunne personen en goederen als na regten.

Als gecomm:e Weesmeesteren: T:C: Rönnenkamp, A: Maasdorp

Magdalena Duplesies weduwe Johannis Boijens

Pieter du Plesies

Pieter Joubert G:z:

Mij praesent: J:s H:s Blanckenberg, Secret:s