Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Eva Catharina Kriel

8 Maart 1765

Van Reede

Inventaris mitsgaders taxatie van alle sodanige goederen als ab intestato metter dood zijn ontruijmt ende naargelaaten door Eva Catharina Kriel huijsvrouw van den oud heemraad tot Swellendam Fredrik Potgieter, ten voordeele van haaren evengem:e man ter eenree, mitsgaders haare bij hem in huwelijk verwekte seeven kinderen, met naamen

1) Jan Harmanus Potgieter oud 15 jaaren ter andere zijde
2) Elisabeth Anna oud 13 jaaren
3) Isabella oud 11 jaaren
4) Harmanus Lambertus oud 9 jaaren
5) Emerentia Hester oud 7 jaaren
6) Evert Freedrik oud 4 jaaren
7) Jacobus Theodorus Potgieter oud 2 jaaren

Sodanig ende indiervoegen als deselve door de landbouwers Jacobus Botha Theunisz:e, Jan Christoffel Diedloff, Marthinus Philippus Janse van Rensburg en Jacobus Johannes Botha, zijn opgenoomen en g'inventariseert, mitsgaders bij d' onderget:e gecommitteerde Weesmeesteren getaxeert in maniere als volgt, namentl:

Rd:s
Een opstal genaamt de Klipfonteijn geleegen over de Gourits Rivier 100:--
een opstal genaamt de Leeuwenkloof geleegen over de Gourits Rivier 10:--
210 runderen 840:--
965 schaapen 321:--
7 paarden 70:--
1 schaafbank met sijn toebehooren 25:--
1 eg 2:--
4 bijlen 3:--
3 snaphaanen 18:--
2 graaf 1:24
2 picken
1 parthij oud vaatwerk 20:--
1 meel kist 2:--
1 slijp steen 6:--
1 parthij cabelgaarn 4:--
2 tafels 4:--
5 ijsere potten 10:--
2 keetels 3:--
2 roosters 2:--
1 potleepel 0:36
1 vork 0:24
10 porcelijne schootels 5:--
40 borden 4:--
2 tinne schootels 2:--
12 tinne leepels 0:36
1 tinne soup leepel 0:12
4 racken 4:--
1 houte wasfontijntje met sijn baletje 2:--
1 leepelrak 0:24
2 kerrens 8:--
8 emmers 5:--
2 halfsleete wagens 100:--
1 ploeg met sijn toebehooren 15:--
2 taartepannen 6:--
2 koekepannen 1:--
1 copere pannetje 0:24
11 stoelen 5:--
1 kast 10:--
1 kelder met flesschen 2:--
1 capstok 0:24
1 drievoettreef 0:12
2 schoorsteenkettings 1:--
2 trekpotten 1:24
2 kandelaars 2:--
2 snuijters 0:12
3 tesjes 0:18
1 blicke lantaarn 0:36
1 peeperdoos 0:6
1 soutvaatje 0:6
1 confoor 1:24
1 meelseeft 1:--
6 balen coffijboonen 6:36
1 strijkijser 0:24
1 treksaag 3:--
1 tentzijl 3:--
10 oude sacken 5:--
1 stel porcelijne theegoed 1:--

Lijfeijgenen
Rd:s
1 slave jonge gen:t Jager van Balij 400:--
1 slave jonge gen:t Alexander van Bengalen
1 slave jonge gen:t Samuel van Macassar
1 slave jonge gen:t Baatjoe van Macassar
1 slavemijd gen:t Roselijn van de Caab 200:--
1 slavemijd gen:t Jalinda van de Caab
Rd:s2242:18

Lasten des boedels
Rd:s Rd:s
aan Maria Catharina van Eeden wed:e Theunis Botha 333:16
333:16
Sulx den boedel suijver te vooren is een somma van Rd:s1909:2

Aldus g'inventariseert ende getaxeert ter Weescaamer aan Cabo de Goede Hoop den 8:e Maart 1765.

Als gecomm:e Weesm:ren: L:S: Faber, J:s A:dr La Febre

F:k Potgieter

Mij praesent: J:s H:s Blanckenberg, Secret:s

7 kinderen als
1) Jan Harmanus Potgieter oud 15 jaaren
2) Elisabeth Anna oud 13 jaaren
3) Isabella oud 11 jaaren
4) Harmanus Lambertus oud 9 jaaren
5) Emerentia Hester oud 7 jaaren
6) Evert Fredrik oud 5 jaaren
7) Jacobus Theodorus oud 2 jaaren

4 mans slaaven
Jaager van Balij
Alexander van Bengalen
Samuel van Maccassar
Baatjoe van Maccassar
2 slavinnen
Roselijn van de Caab
Jalinda van de Caab

ƒ
schuldig aan Maria Catharina van Eeden wed:e Theunis Botha 1000