Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Theodorus Kriel

22 November 1768

Cloppenburg

Inventaris mitsg:rs taxatie van alle sodanige goederen als ab intestato metter dood zijn ontruijmt ende naargelaaten door den landbouwer Theodorus Kriel ten voordeele van desselfs wed:e Magdalena Geertruijd du Plessies ter eenree, mitsgaders hunne bij elkanderen in huwelijk verwekte 2 kinderen met naamen:

1) Harmanus Jacobus Kriel oud 2 jaaren ter andere zijde
2) Theodorus Louis Kriel oud 1 maand

Sodanig ende indiervoegen als deselve door de meede landbouwers Jacobus Petrus Kriel, Daniel du Plessis Janzoon, Willem Wouter Venter en den soldaat Abraham Dominicus zijn opgenoomen en g’inventariseert, mitsgaders bij de onderget:e gecommitteerde Weesmeesteren getaxeert in maniere als volgt, namentl:

Rd:s
Een erff met zijne gemeetene twee morgen land 833:16

In ’t voorhuijs
Rd:s
1 klijne cast 6:--
1 veerthien guldens kist 3:--
1 groote en 2 klijne tafels 8:--
14 stoelen 10:--
2 groote rakken 2:--
4 klijne rakken
1 pijpe en 1 leepelrak met agthien leepels 1:--
1 klijne schildereij 2:--
2 spiegeltjes
1 vogelkouwtien
4 middelsoort porc:e schootels 4:--
26 porc:e borden
1 dozijn copjes en schoteltjes 0:20
1 cop:e confoor met 1 tinne keetel 5:--
2 tinne trekpotten 2:--
2 klijne coffijkannen
1 oude coopere schenkkeetel 1:24
1 cop:e blaker, 3 candelaars en 2 snuijters
10 wijn glaasies 1:32
2 soutvaatjes en 1 peperdoos
1 houte schenckbord 0:24
2 tinne pintjes 1:--
1 cop:e raps en 1 cop:e suijkertrommeltje
1 suijkertang
4 houte stooven met haar tesjes 2:--
2 dozijn staale vorken 1:--
1 halfdozijn tafelmessen
2 klijne water emmers 1:--
3 porc:e spoelcommetjes 0:24

In de voorcaamer
Rd:s
1 cadel 10:--
1 buldsak, 1 peul, 4 cussens, 1 combaars
2 kisjes 4:--
2 kelders
3 led:e koornsacken 1:--
1 coffijmoolen 2:--
3 aarde potjes
1 ledig rakje
1 houte schuijfdoosje 1:--
1 kleere borstel
1 vlees vaatje

In de agtercaamer
Rd:s
1 cabinet, daarop 1 porc:e pot en 1 beeker 30:--
1 lessenaar met zijn voet 8:--
1 silvere lepel en 1 silvere vork 2:--
1 kinderwieg 3:--
1 wagenkistjen
1 capstok
1 quart Bijbel, 1 Testament met silv: beslag 8:--
10 boeken in soort
1 ledig Hallesche medicijnkisje 0:24
2 ledicanten waarvan eene sonder behangsel 24:24
2 buldsakken 25:--
2 peulen
10 cussens
2 combaarsen
1 klijne kadel, 1 buldsak, 3 cussentjes, 1 witte [cussentjes] 10:--
1 oude blicke trommel 0:24

In de combuijs
Rd:s
1 oude bakkist 0:24
2 grote en 5 klijne ijsere potten 12:--
1 oude kist en 3 wateremmers 3:--
1 cop:e taartepannetje 3:--
1 ijsere braadpan 2:--
1 ijsere koekepan en 1 rooster
1 cop:e handvijseltje 5:--
2 vleeschvorken, 1 schuijmspan, 1 potleepel
1 houte hackebord en 2 messen 2:--
1 oude haaren zeeft
2 theewaters keetels en 1 oude strijkijser 3:--
2 schoorsteenkettings
1 klijne cop:e sous pannetje 0:24
1 mud meel met 3 sacken 2:--
5 oude tinne commen in soort 3:--
6 borden met haar rak 2:--
1 rak met 6 leepels
1 ijsere asschop 1:24
1 vuurtang
1 oude wagenleer

In de winkel
Rd:s
1 schaafbank 10:--
1 snijbank 2:--
1 draaijbank 6:--
1 slijpsteen met sijn stel en waater balij 3:--
12 bijtels in soort 2:--
2 nijptangen
12 avegaars booren 10:--
1 omslagboor en 2 klosses 1:--
1 rasp en 2 vijlen 2:--
3 ijsere winkelhaaken
10 schaaven en twee duijmstocken 3:--
10 spansaagen, 3 snijmessen 4:--
1 ijsere schroef 10:--
1 dissel en 1 handbijl
1 groote en 6 klijne haamers 1:--
1 gatschijf en 7 koubijtels
1 koorn zift en 1 scheepel 1:--
2 naafbooren met een kruk 14:--
8 naafbanden
1 lange bamboes leer en 1 oude leer 2:--
4 stinkhoute plancken 10:--
2 paardewagens agtertangen
2 schaamels, 1 kruijwagens wiel 20:--
wat rommeling van houtwerk
2 karre wielen
1 vat met omtrent 1 mud zout 0:24
4 paarde tuijgen met toebehooren 10:--
3 oude sadels met 2 toomen 10:--
1 leedige legger 12:--
1 oude bierpijp met wijn
1 oude ankers vatie
2 aarde kannen 1:--
4 graaven
2 picken
4 koornsickels, 2 wijngaard messen
10 mudden koorn 5:--
1 ploeg en 1 eg 5:--
1 wagen met 5 jucken 30:--
1 theerputs

Beestiaal
Rd:s
8 paarden 80
150 schaapen 50
10 trekossen 50

Leijffeijgen
1 slave jonge gen:t Passeer van Maccassar
1 slave jonge genaamt Fortuijn van Maccassar
1 slave jonge genaamt Sitoe van Bougies
1 slave jonge genaamt Augustus van Bougies
1 slavin genaamt Maria van Bengalen
alle voorm: slaven op rd:s500

Contanten
Rd:s
de somma van seven en twintig rijxd:s en ses en dertig stv:s segge 27:36

Inne schulden
Rd:s
van de Weescaamer deeser steede over wijl: haar mans erfportie uijt den boedel van wijlen desselfs moeder Elisabeth Malang laats wed:e Johannes Caparus Klee, vide geslotene boedelreekening 240:29
aan diverse persoonen over te goed hebbende penningen 36:36
Rd:s2214:29

Lasten des boedels
Rd:s Rd:s
aan mejuff:w Christina Mulder wed:e J:T: Rhenius tot Edam aan capitaal volg:s scheepenkennisse van den 24 Jann: 1765 groot rd:s1000 sege rd: 1000
aan 1 jaar 10 maanden daarop verlopene intrest ’t sed:t 24 Jann: 1767 tot 24 November 1768 â 5 p:r c:o 91:32
aan de Weescaamer steede over ’t vaderlijk bewijs van haare bij wijlen haare voorigen man Pieter de Villiers Pietersz: verwekte kinderen blijkens acte de dato 21:e Julij 1764 vertigt 159:--
aan Pieter du Plessis 315
aan kladschulden 186:18
aan Jurgen Spengeler 135:--
1887:2
Sulx den boedel suijver te vooren Rd:s327:27

Aldus g’inventariseert en getaxeert ter Weescaamer aan Cabo de Goede Hoop den 22:e 9:br 1768.

Als gecomm:e Weesm:n: L:S: Faber, J: Haszingh

Magdalena Geertruij du Plesie weduwe T: Kriel

Mij present: J:n Stenvers, gesw:e Clercq