Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Elisabeth Malang

17 Februarij 1767

Inventaris van alle sodanige goederen als ab intestato metter dood zijn ontruijmd ende naargelaten door Elisabeth Malang laast wed:e wijlen den landbouwer Johannes Casparus Klee, ten voordeele van haare in eerder huwelijk bij wijlen den meede landbouwer Harmanus Kriel verwekte seven kinderen ofte derselver representanten met namen

1) Elisabeth Kriel gehuwt met den burger Louis Karstens
2) Eva Catharina Kriel getrouwt geweest met Fredrik Potgieter, mits haar voor overleijden alhier vervangen werdende door haare seven bijgem:e Potgieter in egt geprocreeerde minderjarige kinderen zijnde genaamt a) Johannes Harmanus Potgieter
b) Elisabeth Anna Potgieter
c) Isabella Potgieter
d) Emerentia Potgieter
e) Harmanus Lambertus Potgieter
f) Evert Fredrik Potgieter en
g) Jacobus Theodorus Potgieter
3) Jacobus Petrus Kriel
4) Johannes Daniel Kriel
5) Johannes David Kriel
6) Harmanus Kriel
7) Theodorus Kriel

Sodanig ende indiervoegen als deselve nalatenschap, in tegenwoordigheijd en agtervolgens het opgeven en aanwijsen van de ses opgem:e in leeven zijnde kinderen als mondige erfgenamen zijn g’inventariseert mitsg:rs bevonden te bestaan in het volgende, te weeten

Een plaats ofte hofsteede geleegen onder ’t district van Drakensteijn genaamt de Paarl Diamant, blijkens laatste transport van dato 10 November 1734
een opstal staande op de leeningsplaats genaamt de Bosjesmans Clooff geleegen agter den Fransche Hoeks Berg

Op eerstgem: plaats

In ’t woonhuijs en aldaar in de camer ter regterhand
4 schilderijen
1 verlakt bakje
1 spiegel
3 ophaalgordijnen
1 ledicant met zijn behangsel, daarop
1 buldsak
1 peuluw
5 cussens en
1 combaars
1 cadel waarop
1 buldsak
2 peuluwen
1 combaars
1 cabinet, daarop
1 porcel: trekpot
1 porcel: com
1 porcel: pot
1 glase pocaal
1 bierglas
en daarin
1 spreij
1 chits
7 silvere leepels
5 silvere vorken
22 tafelmessen in zoort
2 Handbijbeltjes met silver beslag
5 vrouwe gonnen in zoort
9 vrouwe rocken in zoort
5 vrouwe jacken in zoort
3 vrouwe halve sacken
1 vrouwe borstrok
3 vrouwe hembden
5 vrouwe slaapcapjes
4 vrouwe ondermussen
7 neusdoeken in zoort
2 schouder mantels
1 silvere beugel met zijn tas
1 silvere vingerhoed
1 swart fluweele kapje
1 vierkant tafeltje
1 ovale tafel
1 lessenaar met sijn voet
1 tinne inktkoker
12 stoelen
1 parthij boeken
6 kussens
1 snaphaan

In het voorhuijs
5 racken, daarop
15 schotels in zoort
71 tafelborden in zoort
1 porc: scheerbecken
1 schilderij
1 vogelkooij
2 spiegels
1 cijferleij
1 staande horlogie
1 leepelrak, daarop
9 tinne leepels
9 staale vorken
1 soupleepel
1 houte wasfontijntje met zijn bak
1 copere strijkijser
1 opslag tafel
1 vierkante tafel
1 copere schenkkeetel
1 copere confoor
1 tinne trekpot
1 tinne schenkbord
1 porcelijne com met wat theegoed
1 tinne staander met 2 glase kannetjes
wat glaswerk
12 stoelen in zoort

In de agtercaamer
1 oude kleederkas
1 rakje daarop
eenig porcelijn in zoort

In de caamer ter linkerhand
1 rak
5 schilderijen
1 spiegel
2 ophaalgordijnen
1 ledicant met zijn behangsel
1 kadel, daarop
1 buldsak
2 peuluwen
1 eetens kas, daarop
1 porcelijne boterpot
en eenige rommelingen
daarin
1 porcel: flesch
1 porcel: pot
1 blicke trommel
wat romm:g
1 led:e kist
1 coffijmolen
1 cop:e coffijkan
1 cop:e confoor
1 rijstblok
1 huijsladder

Op de solder
1 oude scherm
wat romm:g

In een apart camertje
54 zijldoekse sacken
1 vaatje
18 koornsickels
1 capstok
1 vleeschkroon
2 houtbijlen
1 parthij rommelingen

In de combuijs
1 rak, daarop
6 tinne schootels
2 handquispedoortjes
1 cop:e poffertjespan
1 cop:e gatepitiel
1 cop:e rasp
2 cop:e blakers
2 cop:e schuijmspannen
1 cop:e vuurtest
1 cop:e taartepan
3 cop:e kandelaars
1 cop:e keetel
2 cop:e kookkeetels
1 cop:e leepel
1 cop:e scheerbecken
1 cop:e braadpan
7 ijsere potten
4 ijsere schoorsteenkettings
1 ijsere rooster
1 ijsere vleeschkroon
1 ijsere tang
1 ijsere asschop
1 ijsere braadpan
1 wafelijser
1 kapmes
1 pottebank
1 hackebord
1 bakkist
1 combuijstafel
3 emmers

In de wijnkelder
26 ledige leggers
4 ledige leggers met een bodem
3 ledige halve leggers
4 rijsbalijs
2 led:e bierpijpen
1 vleeschvat
1 persbak
3 emmers
3 houte tregters
1 copere [tregters]
2 groote cop:e kranen
2 klijne cop:e kranen
4 balijs
1 lekje
1 trapbalij
1 parthij ijsere hoepels
1 parthij oude duijgen
1 parthij houtwerk van 3 oude wagens
1 sluijtmand met zout
1 bakkist
1 greene plank
wat erweten

In ’t stook huijs
1 cop:e brandewijns keetel met zijn toebehoren
1 ijsere balans met cop:e schalen

Op de werff
1 ladder
7 agterploegen
4 voorstellen tot ploegen
1 paardenwagen met 4 leeren
2 ossewagens
1 eg met ijsere tanden
1 eg met houte tanden

In de smits winkel
1 blaasbalg
1 aambeeld
1 speerhaak
9 hamers in zoort
4 tangen
3 staven nieuw ijser
2 staven nieuw staal
10 ploegschaaven
1 kouter
8 graven
8 picken
1 parthij oud ijser
1 parthij ijserwerk in zoort
1 slijpsteen
1 kisje met romm:g
1 kist met
7 avegaarn en
eenige verdere gereedschappen in zoort
1 vijlbank en
1 bankschroef
1 handsaag
1 raamsaag
2 koevoeten in zoort
8 ploegswengels
1 parthij romm:g

In ’t koornhuijs
1 koorn harp
1 scheepel
3 koornschoppen
1 hoop koorn ongemeeten
wat romm:g

In de paardenstal
8 paarde tuijgen met haar toebehoren
1 hakselbank met sijn mes

Bij de vloer
1 gedeelte van een miet tarw
1 gedeelte van een miet baard tarw
1 gedeelte van een miet garst
1 gedeelte van een miet rog

Beestiaal
21 paarden groot en klijn
46 runderen groot en klijn
546 schapen en bocken groot en klijn

Lijfeijgenen
1 slave jonge gen:t Ziettoe van Boegies
1 slave jonge gen:t Damon van Boegies
1 slave jonge gen:t October van Boegies
1 slave jonge gen:t Meij van Bengalen
1 slave jonge gen:t Domingo van Bengalen
1 slave jonge gen:t Fortuijn van Samboua
1 slave jonge gen:t Pedro van Goa
1 slave jonge gen:t Jannuarij van Rio de la goa
1 slave jonge gen:t Plaisier van Madagascar
1 slave jonge gen:t Martha van Mallabaar
1 slave jonge gen:t Willem van de Caab
1 slave jonge gen:t Piet van de Caab
1 slave jonge gen:t Kees van de Caab
1 slave jonge gen:t Festus van de Caab
1 slave mijd gen:t van Romana van de Caab met haar twee kinderen Candasa en Willem meede van de Caab
1 slave mijd gen:t Madeleen van de Caab
1 slave mijd gen:t Pieternel van de Caab
1 slave mijd gen:t Diena van de Caab

Contanten
Rd:s
in den boedel gevonden de somma van een hondert twee en twintig rijxd:s en veertig stv:s segge 122:40
nog 2:28
Rd:s125:20

Inneschulden
Rd:s
van Jan Potgieter over 5 mudd: koorn, 1 half legger wijn en 5 rd:s aan contant t’ samen 24:--
voldaan - aan Marten Melk over 2 leggers roode wijn 40:--
aan David Kriel 34:--
aan Harmanus Kriel 7:--
aan Theodorus Kriel 55:36
aan Louis Karstens 20:--

Lasten des boedels
Rd:s
voldaan aan de Weescaamer alhier volgens vier Weesmeesteren kennissen de datis 9:e September 1723, 12:e December 1736 mitsg:rs 6:e en 8:e September 1738 aan capitaal ƒ11500 ofte 3833:16
waarop den intrest ten agteren staat ’t sedert primo Julij 1765 à 6 p:r c:to
vold:n aan David Jourdaan 69:--
vold:n aan Jacobus Petrus Kriel 14:26
vold:n aan mons:r Jan Christ:l Flek 38:06
afgeschr: aan Johannes Daniel Kriel tot ’t inkopen van een swart kleed gelijk d’ andere kinderen bij hun uijthuwelijken ieder hebben genoten 40:--
aan Theodorus Kriel voor ’t omploegen van een stuk lands welke door denselven zoude zijn bezaaijt geworden 30:--
vold:n aan den Hottentot Februarij over 1 jaar huur 12:--
vold:n aan August Willem Eens p:r rest 3:36

Aldus g’inventariseert ter plaatse voorm:t den 17:e Februarij 1767 hebbende opgem:e mondige erfgenamen onder presentatie van eede betuijgt hun in deesen allesints trouw ende opregt gedragen te hebben, met belofte dat wanneer vervolgens nog iets tot deesen boedel gehoorende mogte werden ontdekt, deesen inventaris daarmeede getrouwelijk te sullen altereeren ofte amplieeren.

Als gecomm: Weesmeest:n: L:S: Faber, J:n Haszingh

Louis Karstens

Jacobus Petrus Kriel

Johannis Daniel Kriel

Johannes David Kriel

Hermanes Kriel

Theodorus Kriel

Mij praesent: J:s H:s Blanckenberg, Secret:s