Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Aletta Hendrina van den Heuvel

12 Maij 1767

Cloppenburg

Staat en inventaris van alle sodanige goederen, als op den 9:e Maij 1767 ab intestato zijn naargelaaten, en metter dood ontruijmt door Aletta Hendrina van den Heuvel buijten gemeenschap van goederen getrouwt geweest met den landbouwer Bernardus van Nieuwkerken, ten behoeve van de bij haare eevengem: man verwekte en nagelatene ses onmondige kinderen, met naamen:

1) Maria Cornelia van Nieuwkerken oud 18 jaaren
2) Nicolaas van Nieuwkerken oud 16 jaaren
3) Cornelis van Nieuwkerken oud 14 jaaren
4) Jacobus van Nieuwkerken oud 8 jaaren
5) Adriaan Pieter van Nieuwkerken oud 6 jaaren
6) Bernardus van Nieuwkerken oud 5 jaaren

Soo ende in diervoegen als deselve door de onderget:e gecommiteerde Weesmeesteren zijn opgenoomen en bevonden te bestaan in het volgende, namentlijk

Een plaats ofte hofsteede genaamt Ronde Bosje geleegen in de Tijgerbergen onder 't Caabse district blijkens transport de dato 5:e November 1750

Op eevengem: plaats

In 't voorhuijs
5 racken waar op wat porcelijn
2 vogelkooijen
2 blicke trommels
1 cop:e [trommels]
1 rustbank
1 kist
11 stoelen
1 opslag tafel
2 vierkante [tafel]

In de caamer ter regterhand
2 cadels waar op
3 buldsacken aan de 5 soons afgegeeven
2 peuluwen
6 cussens
2 combaarsen
2 snaphaanen
1 p:r pistoolen met haare holsters
1 Bijbel
1 parthij boeken
1 kist waar in
4 hembden aan de dogter afgegeeven
6 neusdoeken
2 gonnen
7 rocken
1 halve sack
4 jackjes
8 p:r coussen
2 borstrocken
4 laakens
8 sloopen
10 servietten

In de caamer ter linkerhand
1 ledicant met sijn behangsel, daar op
1 buldsak
1 peuluw
4 cussens
1 aangesneeden rol tobak

In de bottelereij
12 tinne leepels
1 tinne soup [leepels]
6 messen
6 vorken
3 tinne schootels
6 porc:e schootels
12 porc:e tafelborden
6 porc:e spoelcommen in soort
1 meelsift
3 Keulse kannetjes
1 parthij bottels en aardewerk in soort
1 Keulse pot
2 Siamse [pot]

In de combuijs
2 cop:e vuurtesjes
2 cop:e strijkijsers
2 cop:e candelaars
2 cop:e coffijkannen
1 cop:e confoor
1 cop:e taartepan
3 cop:e keetels in soort
3 ijsere schoorsteenkettings
1 cop:e schuijmspan
1 vleeschvork
2 ijsere koekepannen
1 bakkist
1 rijstblok met sijn stamper
1 combuijs tafel
1 handbijl
1 waterhalfaam
2 wateremmers
4 ijsere potten
1 ijsere rooster
1 ijsere asschop
1 ijsere vuurtang
1 ijsere drievoet
1 hackebord

In 't koornhuijs
156 1/2 mudden segge een hondert ses en vijftig en een halve mudden tarwe
101 mudden segge een hondert en een mudden garst
2 mudden meel
2 balijs
4 paarde tuijgen
12 ploeg tuijgen
2 theerputsen
1 booterkarn
20 leedige sacken
2 sadels
1 handsaag
1 boor
2 coornschoppen
3 harken
3 scheeps cattrollen
1 ledige vat
6 picken
3 graaven

Op de werf
1 paarde wagen
1 osse wagen
2 ploegen
2 eggen

Beestiaal
beesten
paarden
bocken
37 schaapen

Slaaven
1 slaave jonge gen:t Julij van Bougies
1 slaave jonge gen:t Adonis van Bougies
1 slaave jonge gen:t Fortuijn van Bougies
1 slaave jonge gen:t Abraham van Mallabaar
1 slaave jonge gen:t Pieter van Mallabaar
1 slaave jonge gen:t Februarij van Mallabaar
1 slaave jonge gen:t Fortuijn van Mallabaar
1 slaave jonge gen:t Cassem van Samboua
1 slaave jonge gen:t Manalje van Timor

Inne schulden nog contanten
zijn 'er niet gevonden

Lasten des boedels
Rd:s Rd:s
aan de overleedene Alletta Hendrina van den Heuvel rd:s2688:30 als
over 't geene zij ten huwelijk volgens huwelijkse voorwaarde de dato 20:e Junij 1746 buijten gemeenschap heeft ingebragt 2200:--
over het geene zij g'erft heeft van wijlen haare heele suster Johanna Petronella van den Heuvel 424:30
over het geene zij g'erft heeft van wijlen haar halve broeder Jacobus de Wet 64:-- 2688:30
aan s:r Jacobus Blanckenberg rd:s2833:16 als
over 1 scheepenkennisse de dato 25:e April 1760 groot ƒ5000 a 5 p:r c:o 1666:32
over 1 scheepenkennisse de dato 10:e Febr: 1766 groot ƒ3500 â 6 p:r c:o 1166:32 2833:16
Nota, van beijde capitaalen de intrest vereffent tot 25:e April 1767
aan juff:w Maria Magdalena Mijer wed:e wijlen s:r Adriaan de Neijs volgens onderhandse obligatie de dato 14:e Jann: 1767 a 5 p:r c:o 250:--
aan Ferdinandus van der Westhuijsen over arbeijdsloon 2:--
aan Hendrik Corn:s van Nieuwkerken rd:s16:18 als
over 1 doodkist 10:--
over 1 anker wijn tot de begraffenis 1:18
over 40 lb booter tot huijs gebruijk en de vendutie besteld â 6 st:vers 't lb 5:-- 16:18
aan Jurgen Hendrik Engelaa rd:s[ ..... ] als
over verschot tot draagers geld 6 ducat:s ofte rd:s 9:--
over een halve legger wijn tot de vendutie besteld
aan Andreas Smit 40 mudden garst soo veel hij van de overleedene bij haar laatste aanweesen aan de Caab ter presentie van Hendrik Cornelis van Nieuwkerken gekogt, en haar daar voor vooruijt betaalt heeft rd:s35 welke 40 mudden garst dan nog aan de windmoolen moeten geleevert werden
werd alhier genoteert dat sig in den boedel nog bevinden, een slavin gen:t Isabella van de Caab, met haare twee kinderen Candasa en Mattheus van de Caab welke slavin door den gerepatrieerden heer Gerrit Pan bij zijn aanweesen alhier, volgens sincere getuijgenisse van Bernardus van Nieuwkerken aan de dogter Maria Cornelia van Nieuwkerken alleen, en niet aan de kinderen gesaamentlijk mondeling vereert is, zijnde de voorn: slave kinderen na de gifte gebooren, en hebben hij Van Nieuwkerken en zijn overleedene vrouw onderling wel afgesprooken gehad om de kinderen die voorm: slavin voortbragt aan hunne overige eijge kinderen ieder een te sullen geeven, dog 't geene niet kan nog mag geschieden
5 paarden, dewelke aan de dogter Maria Cornelia alleen toekomt aan haar door haar vrienden geschonken
runderen aan de gesaamentlijke 6 kinderen gehoorende door wijlen s:r Jan Lourens Bestbier vereert
35 bocken aan de 5 soons door den een en ander geschonken
7 paarden gehoorende aan juff:w Maria Magdalena Mijer wed:e wijlen s:r Adriaan de Nijs

Aldus g'inventariseerd op voorsz: plaats Ronde Bosje geleegen in de Tijgerbergen den 12:e Maij 1767.

Als gecomm: Weesmeest:n: L:S: Faber, M: v: Breda

Mij present: J:s H:s Blanckenberg, Secret:s