Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Burgert van Dijk

6 Maij 1768

Inventaris van alle sodanige goederen als 'er ab intestato metter dood zijn ontruijmt ende naargelaaten door den burger vaandrig Burgert van Dijk ten voordeele van desselfs overgebleevene broeders en susters, mitsgaders derselver representanten bij plaatsvullinge als:

1) de 5 volgende bij representatie van wijlen hunlieder moeder Susanna van Dijk, wed:e wijlen Andries Mulder eijgen suster van den aflijvigen, te weeten: a) Anna Mulder huijsvrouw van mons:r Hend:k Hop
b) Catharina Mulder huijsvr: van den edele Lodewijk Christoffel Warnek
c) Susanna Mulder laast gehuuwt geweest met Hendrik Witsche alhier vervangen werdende door haar nagelatene kinderen als 1) Andries Willem van Taak
2) Anna Cath:a Witsche
3) Catharina Louisa Witsche
d) Burgert Mulder vermits desselfs overleijden gerepresenteert werdende door zijne 2 volgende kinderen als: 1) Andries Mulder
2) David Mulder
e) Adam Gabriel Mulder
2) Jan Burgert van Dijk bij plaatsvulling van desselfs vader Adam van Dijk en
3) Tobias van Dijk

Sodanig ende in diervoegen als deselve door de onderget:e gecomm: Weesmeesteren ter presentie van Tobias van Dijk, d' edele Lodewijk Christoffel Warneck en Adam Gabriel Mulder zijn g'inventariseert geworden, mitsgaders bevonden te bestaan in 't volgende, namentlijk:

Een huijs en erff staande ende geleegen in deese Tafelvalleij

In eevengem: huijs

In de caamer ter regterhand
1 ledicant met roode behangsel, daar op
1 buldsak
1 peul
4 cussens
2 chitse combaarsen
4 vuurstooven
6 spuugbaletjes
2 vierkante tafels
10 stoelen
12 gestreept trijpe stoel kussens

In de caamer ter linkerhand
6 schildereijtjes
1 spiegel
3 ophaal gordijnen
2 snaphaanen
1 p:r pistoolen
1 cabinet, daar op
1 stel porc:e castpotten en daar in
3 stucken roode zijldoek
1 lap blaauwe bafta
20 stucken roode bafta
1 [stucken] siamoes
1 lap siamoes
1 stuk blaauw gestreept
1 stuk blaauw gewatert grijn
2 lappen blaauw laaken
5 neusdoeken in soort
10 lappen wit linnen
4 lappen rood linnen
1 nieuwe swart gebreijde broek
5 nieuwe catoene musten
1 lap voerchits
1 lap groene trijp
1 lap gestreepte baaij
1 trijpe schabrak
1 p:r pistool holsters
11 messen in soort
1 parthij vuursteenen
1 cherp
6 rocken in soort behalven de laakens, sloopen en servietten onder de erfgenaamen in drie staaken verdeelt
6 camisools in soort
6 broeken in soort
1 jas
5 hoeden
6 p:r kousen in soort
22 hembden
12 laakens
2 cabaijen
5 neusdoeken
11 sloopen
14 servietten
12 mutsen in soort
15 stropdasjes
1 linne baatje
1 parthij cattoen
1 parthij zijlgaaren
1 parthij brillen
1 schaar
1 parthij gaaren in soort
1 silvere zijdgeweer met zijn port epe├ęs met silvere beslag
1 rotting met 1 silvere knop
1 lessenaar met zijn voet daar in
7 silvere leepels
7 silvere forken
2 p:r silvere schoengespen
1 p:r silvere broeksgespen
1 silvere sakhorologie
1 goude halsslot
1 p:r dubb: goude hembdsknoopen
1 enkelde goude knoop
1 silvere tandestooker
1 snoer fijne paarlen
10 scheermessen
1 transcheer mes
1 knipmes
1 aangesneeden rolletje kouseband
1 tafelcasje met zijn kleed, daar op eenige boeken
2 vierkante tafels
12 stinkhoute stoelen
12 roode trijpe kussens
1 maatstok met silvere beslag
3 handrottings

In 't voorhuijs
6 schilderijen
3 armen met haar blaakers
2 ophaal gordijnen
1 vierkante tafel
2 leuning stoelen

In de gaandereij
8 schildereijtjes
2 spiegels
1 ophaal gordijn
1 pijperak
1 porc:e scheerbecken
1 verre kijker
1 porc:e lampet
1 led:e kist
1 blicke lantaarn
1 opslag tafel
1 vierkante tafel

In een glaase muurcasje
1 parthij porcelijn en glaswerk

In een twede muurcasje
3 slooten in soort
1 lb coper gewigt
1 fouteraal met 1 mes, 1 leepel en 1 fork
6 scheermessen
1 olij steen en voorts wat glaswerk in soort
2 tinne schenckborden
6 stoelen
2 tinne theekeetels
1 cop:e confoor
1 vierkante tafel

In de gaandereij caamer
1 kapstok, daar op
5 steenen zeep
10 boeken papier
1 parthij wax caarsen
1 paarde stang
1 p:r stijgbeugels
1 kadel, daar op
1 wolle combaars en
1 vloer tapijt
1 ijsere ell
1 half anker vaatje
1 houte kardoes koker
1 parthij lood
2 calbassen
2 blicke trommels
1 kardoes Berlijns blaauw
1 tinne theebus
1 cop:e kraan
1 doosje met eenige flesjes medicamenten
1 wagen kisje met rommeling
3 led:e casten
5 aarde potten daar in wat gesmolten vet
1 boter vaatje
2 atchiaar potten
1 cop:e staartpan
1 tinne schootel
1 tinne kom
34 porc:e spoelcommen
4 porc:e borden
4 witquasten
4 rollen tobak
1 led:e kist
1 houte hoedekast
1 parthij led:e bottels en kannetjes
3 kelders met wat sout
3 sacken met wat erwten
2 cijfferlijen
1 balans met houte schaalen
5 stucken lood gewigt
1 koekepan

In de combuijs
2 racken daar op
4 porc:e schootels
2 porc:e commen
28 porc:e borden in soort
16 porc:e borden in soort
2 porc:e commen
1 tinne schootel
6 tinne borden
2 tinne commen
1 porc:e trekpot
1 tinne soupleepel
6 tinne leepels
9 messen
10 forken
1 cop:e taartepan met zijn deksel
1 cop:e coffijkan
2 cop:e strijkijsers
2 cop:e peperbussen
1 cop:e vijsel met zijn stamper
7 cop:e kandelaars
1 cop:e blaaker
5 ijsere snuijters
1 cop:e kookkeetel
4 ijsere potten
1 ijsere drievoet
1 ijsere rooster
3 blaaspijpen
1 ijsere tang
1 eetens kast
1 halfaam
5 water emmers
1 combuijs tafel
2 rijstblocken en 1 stamper
1 cop:e beeker
1 led:e kist
1 scheepel
1 blicke lantaarn
10 mudden garst
1 handstoffer
10 mudden tarw
2 led:e zijldoekse sacken
1 tinne waterpot

Op de zolder
20 mudden garst
1 hoop tarw
17 kaf sacken
1 cattrol met wat touwerk
1 parthij kaf en stroo
1 led:e kist
1 zetnet
8 coornsickels
3 led:e halfaamen
1 ankervaatje
1 kelder met wat flessen
2 handsagen
1 houte tregter
1 parthij ongemaakte sjambocken en voorts wat rommeling

Op de agterplaats
1 ijsere anker
1 stelletje
5 led:e vaaten
1 parthij plancken en houtwerk
1 hoop dekriet
1 botervat
1 koornschop
1 varken en voorts wat rommeling

Leijfeijgenen
1 slave jonge gen:t Hendrik van de Caab
1 slave jonge gen:t Maart van Madagascar

Contanten in den boedel gevonden
Rd:s
een somma van drie hondert seeven en dertig rijxd:s en een en twintig st:vers segge 337:21

Inne schulden
Rd:s
Ernst Mostert volgens onderhandse oblig: de dato 15:e Maij 1766 30:--
voldaan Floris Smit volgens onderhandse obligatie van den 19:e November 1766 60:--
vold:n Paulus Henricus Eksteen blijkens onderhandse obligatie de dato 29:e Jann: 1768 100:--
vold:n Jasper Smit volgens onderhandse oblig: de dato 1:e April 1767 116:--
Rd:s306:--

Lasten des boedels
Rd:s
aan d' edele Evert van Schoor een somma van vijf hondert rijxd:s segge 500:--

Ende betuijgden voorn: Tobias van Dijk en Adam Gabriel Mulder dat den aflijvigen op zijn sterfbedde aan hun gesegt heeft desselfs wille te weesen dat na zijn dood uijt zijn nalaatenschap aan de wed:e van wijlen Burgert Mulder voorsz: moeste afgegeeven werden een somma van een hondert rijxdaalders, mits daar van afgekort werdende sodanige verschotten als hij volgens aanteekening voor haar gedaan heeft.

Aldus g'inventariseert aan Cabo de Goede Hoop den 6:e Maij 1768.

Als gecomm: Weesmeesteren: J:n Haszingh, J: Fischer

Mij present: J:s H:s Blanckenberg, Secret:s