Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Geertruida Minne
David Senecal

19 Junij 1806

Inventaris van alle zodanige goederen en effecten als ab intestato door wijlen Geertruida Minne in gemeenschap bezeeten met wijlen David Senecal, met er dood ontruimd en nagelaaten, mitsgaders heeden opgenoomen en in waaren weezen bevonden zijn geworden, te weeten

Den opstal eener leeningsplaats genaamt de Matjes fonteijn geleegen aan de Cauga onder ’t district van Uittenhagen
den opstal eener leeningsplaats genaamt de Calbasse Fonteijn geleegen over de Oliphants Berg over d’ Attaquas Cloof

Losse goederen aldaar
een parthij gereedschap
een halve legger
twee bierpijpen
een groot en twee kleyne karnvaten
twee vatjes
een groot en een kleijn botervatje
een teerputs
vijf emmers
een stryckschaaf
een trekzaag
een kraanzaag
een handzaag
een spanzaag
een parthij duijgen
een parthij oud ijzer
een yzere schroef
twee naafbooren
een kogelvorm
twee geweers
drie ijzere hoepels
een spierhaak
een voorhamer
drie sickels
een strijckijzer
een ketel
een vijzel en stamper
een vleeschvork
twee aarde kannen
een osse wagen
een tentzijl
twee yzere potten
een meelzift
twee molensteenen
een beddezak
vier zakken
een bultzak
een kommetje
een trekpot
een tinne schotel
zes tinne borden
thien tinne leepels
een tinne soepleepel
vijf vorken
een tavel
een rak
een rooster
een blikke trommel
een tregter
een kandelaar

Slaaven
een slaaf gen:t Arnoldus van de Caab
een slaaf gen:t Philip van de Caab
een slaaf gen:t Samuel van de Caab
een slavin gen:t Lea van Mosambique

Beestiaal
twee en dertig ossen
zeeven en sestig aantheel beesten
honderd een en tagtig aantheelschaapen

Baten des boedels
Rd:s
over zoo veel P:J: Booijens voor d’ opstal der leeningsplaats gen:t de Calbasse Fonteijn gel: boven aan d’ Oliphants rivier, volg:s onderhandsche koopbrief debet is 600

Lasten des boedels
Rd:s
aan P:s J:s Booyens voor huur van een wagen Caapwaards 40:--
aan Chr:n Fred:k Krouze voor hondert vyftig ponden boter à 2 schell: per pont 37:4
aan Theod:s Joh:s Senecal over contant geleende penningen 44:--

Erfgenaamen
David Frederik Senecal mondig
Theodorus Cornelis Johannes Senecal mondig
Frederik Petrus Senecal oud 21 jaaren
Christina Senecal gehuwd met Christiaan Frederik Krouze
Maria Elisabeth Senecal gehuwd met Hendrik Smit Jac:szoon
Anna Susanna Getruijda Senecal oud 18 jaaren

Aldus door ons ondergeteekende g’inventariseerd ter plaatze bogemeld op den 19:e Junij 1806, betuigende hier inne ter goeder trouwe te hebben gehandeld en niets met ons weeten te hebben versweegen of agtergehouden, en bereijd deeze voorstaande ten allen tijde met solemneele eede te zullen bevestigen met verdere belofte, zo iets nader tot den boedel specteerende mogte koomen ’t ontdekken dezelve nader te zullen opgeeven

Als getuigen: J:D: Camijn, H: van As, junior

Dit + merk heeft David Frederik Senecal eygenhandig ter nedergesteld

Dit + merk heeft Theodorus Cornelis Johannes Senecal eijgenhandig ter nedergesteld

Ter mijner overstaan: A:A: Faure