Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Jan Hendrik Briel
Sara Jacoba Lautenbach

19 December 1820

28 Feb: /21

C: Bird

Inventaris van alle zoodanige goederen en effecten, als door wylen Jan Hendrik Briel en deszelfs nagelatene weduwe Sara Jacoba Lautenbach in gemeenschap bezeten, mitsgaders door eerstgem: met er dood ontruimd en nagelaten, heden opgenomen en bevonden te bestaan in

2 oude defecte wagens
een party gereedschap
4 schoorsteen kettings
1 remketting
1 ketel
2 schalen en balans
1 [schalen] met volle toebehooren
1 vaatje in stukken
een party oud yzer
2 kandelaars en een snuiter
1 koekepan
1 strykyzer
een asschop
1 rooster
1 vleeschfork
een party oud yzer
een oude koffer
4 zakken
1 handbyl
1 mandje met rommelary en yzer
2 ledige vaatjes
2 molensteenen en een zabel
1 zak met dagga en een stoof
3 emmers
een party oude jukken
2 harpen, een koornschop, etc:a
1 oude defecte kar
2 yzere potten
3 stoelen
5 tinne lepels en oude tin
1 schenkblad
6 glasen
1 theepotje
1 kopere ketel
10 onderbaatjes
4 broeken
1 pyp
2 lappen lino
22 tonteldoozen
een party knopen
1 paar schoenen
1 lap karsaay
11 koekjes swartsel
3 p:r koussen
een party elsten
een party horologie sleutels en cachetten
2 messen /kleine/
2 kammen
1 snuifdoos
2 oorkrabben
1 doosje met rommelary
1 doosje met vuursteenen
1 zakje kralen
eenige oude sleutels
8 p:r handschoenen
een party zylnaalden
16 horologie ketens
9 schoolboeken
1 paar zokken
eenige oude boeken
16 staale forken
1 bottel
2 tinne schotels
5 tinne lepels
1 Bybel /Eng:s/
3 messen en een lepel
een rasp en
een party scheermessen
1 kaarseform
1 paar stevels
drie sikkels
13 stroohoeden
2 wagenkisten
2 schietgeweeren /defect/
1 zadel met toom, etc:a
1 oude katel
2 paarden
213 schapen
12 ossen
9 aanteelbeesten

Baten des boedels
Rd:s
vold: van Schalk Burger weg:s negotie 18:--
vold: van den hott: Andries in dienst van Henning Lubbe weg:s negotie 12:--
vold: van de hott: Lys in dienst van Henning Lubbe weg:s negotie 3:--
van den slaaf November van Hendrik Lubbe weg:s negotie 8:--
vold: van de slavin Lena van Henning Lubbe weg:s negotie 12:--
vold: van Pieter Jacobs Philipz:n weg:s negotie 12:--
vold: van Marthinus Herbst weg:s negotie 2:--
van Mentor slaaf van Schalk Burger weg:s negotie 25:--
van de slavin Rachel van Schalk Burger weg:s negotie 2:--
vold: van de Hott: Alet van Hendrik Viljoen weg:s negotie 9:--
van de Hott: Kaatje van Hendrik Viljoen weg:s negotie 3:--
van de Hott: Piet van Hendrik Viljoen weg:s negotie 6:--
vold: van Willem van Aswegen weg:s negotie 5:6
van Barend Burger Sz:n weg:s negotie 34:4
vold: van den v:d c:t A: Burger weg:s negotie 14:--
van den Hott: Dirk van A: Burger weg:s negotie 42:2
vold: van Jac:s Viljoen Hz:n weg:s negotie 9:--
vold: van Hercules Viljoen Hz:n weg:s negotie 7:--
vold: van den Hott: Danzer van H: Viljoen weg:s negotie 6:--
van de wed:e G: Steenkamp weg:s negotie 7:--
vold: - rd:s56:36 van de gesepareerde huisv:w van Oct: S: de Meyer 61:6
vold: van Christoffel Nagel 15:--
vold: van Philip Jacobs 42:--
vold: van Paul Smit 8:--
vold: van Henning Jeremias Lubbe 48:4
van Hend:k Lubbe 19:4
van den Hott: Spanjer van H: Lubbe 8:--
van Barend Burger 51:4
NB: hierop in mindering ontfangen rd:s987 volgens nota v:d: Landd:t Stockenstrom van Willem Jac:s van der Merwe weg:s aan hem toevertrouwde negotie goederen tot uitverkoop 1400:--

Schulden des boedels
Rd:s
verrekend aan de gesepareerde huisvrouw van Oct:s de Meyer 5:--
aan de apothecar Ernst 12:4
aan Fredrik Willem Sagener p:r rest 140:--
aan den negotiant Zederberg 1818:--
rd:s161:1:4 aan den negotiant Lambert 213:5:4

Erfgenaamen
Hester Catharina geboren den 28 Mey 1814
Johan Michiel geboren den 1 April 1816
Johannes geboren den 28 October 1818
Jan Hendrik geboren den 23 Sept:r 1820

Aldus gedaan en geinventarisseerd ter plaatse Brandnetels Fontein in ’t veldcornetschap Winterveld op Dingsdag den 19:e Dec:r 1820 volgens op en aangeving van de wed:e J:H: Briel voorm:, dewelke verklaarde zig hierin ter goeder trouwe te hebben gedragen, met belofte indien er iets nader tot den boedel behoorende mogte worden ontdekt dezen inventaris daarmee te zullen amplieeren, alles onder aanbod van eede hebbende; zy deze benevens my Landd:t en getuigen met haare naamtekening bekragtigd.

Getuigen: J:F: Ziervogel, J: Auret

A: Stockenstrom

Sara Jacowa Briel