Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Eva Ligthart

17 September 1721

Inventaris der goederen naargelaten en met 'er dood ontruijmt door Eva Ligthart huijsvrouw van den burger Pieter van de Westhuijsen d' oude, door de ondergetekende gecommitteerde Weesm:ren op 't verzoek van gem:e Van de Westhuijsen en de verdere naastbestaande bloetverwanten in haar presentie gedaan, namentlijk

Erfgenamen van desen boedel
Pieter van de Westhuijsen weed:we van den overledene en ter eener
Gerrit Mos ter andere zijn
Jan Valk in huwelijk hebben de Josina Mos voor kinderen van Eva Ligthart
Maria van de Westhuijsen en onmondige kinderen van wijlen Jacomina Mos in huwelijk verwekt bij Pieter van de Westhuijsen de jonge
Martha van de Westhuijsen

Een plaats ofte hofstede gelegen in de Tijgerberg genaamt Oude Westhoff
een plaatse off hofstede gelegen als boven genaamt Elsjes Kraal

In de woning genaamt Oude Westhoff

In 't voorhuijs
3 theerakjes daar op
3 porcelijne schotels
7 porcelijne kopjes
11 porcelijne pieringtjes
32 tinne tafelborden
4 tinne schotels
2 tinne kommen
1 tinne flap kan
1 bak trog
1 copere vergiettes
2 ijzere roosters
1 kopere kandelaar
1 kopere blaker
3 kopere snuijters
10 ijzere potten
4 kopere ketels
3 kopere theeketels
4 ijzere schoorsteenketting
1 aschop van ijzer
1 tang
1 vleeschvork
1 ijzere convoor
2 ijzere hakmessen
1 tinne beker
1 copere beker
1 aarde waterpot
1 vijself met sijn stamper van coper
3 copere staartpannen
1 houte lepel rak daar op
24 tinne lepels
5 water emmers
1 copere rasp
1 copere snuijterbakje en een dompertje
15 stoelen
4 banken
3 vierkante tafels
2 thee tafels
1 ovale tafel

In het voorste afdak
1 blikke hand lantaarn
1 copere peper doosje
1 copere koekepannetje
1 houte kaarslade
3 houte ledige vaatjes
1 copere tregter
1 boter karn
1 pottebank
2 losse planken
1 meel bank

In het agterste afdak
1 rijstblok met sijn stamper
1 vleesch blok en 1 kapmes
1 water halvaam
1 copere schoppen
1 copere poffertjespan
1 copere koekepan
1 ijzere koekepan
2 hakkeborden
2 houte banken
1 copere wijnbekken
10 printjes
1 houte schaal met een ijzere balans
1 tinne pintje en 1 tinne beker
1 ledige fles kelders
2 atchiar potten
1 kist met een partij korte pijpen
1 doosje met 14 tafelmessen
9 scheermessen
1 tinne kom en tinne trekpot
50 lb ijzergewigt

In de kamer op de linkerhand
3 snaphaanen
1 Chineese schaal met gewigt
3 vleesch vaten
2 ledige kisten
1 kist me eenig timmermans gereetschap
1 kadel daar op
1 buldsack
2 peuluws
5 hoofd kussens
5 dekens
5 wijngaart messen

In de agterkamer
1 schilderij sonder lijst
10 printjes
1 spiegel met een swarte lijst
1 thee rakje waar op
36 porcelijne thee kopjes
32 porceline thee schotels
1 bierglas
1 ledige kist
1 kadel daar op
1 bultsak
2 peuluws
2 kussens
1 deken
1 kadel waar op
1 buldsak
1 peuluw
4 kussens
1 kap stok
eenige rommeling

In de wijnkelder aan het huijs
2 halve leggers met Caabse brandewijn
4 heele amen met Caabse brandewijn
2 halve amen met eenige Caabse brandewijn
2 vaten met eenig azijn
2 ledige halve leggers
1 heele leeger ledig
1 ledig aam
1 oude boter karn
2 leege halv amen
1 oude legger sonder boom
2 ledige mompijpen
2 houte balijs
1 houte tregter
1 vat met zout
22 koorn sickels
1 grote meel kist
3 kisten met leege flessen
een partij touw werk
een partij sparren
een partij Caabs houtwerk
7 planken
2 boter vaten
1 schepel
35 muddens zakken vol met tarw
2 groote zakken vol met tarw
43 ledige zijldoekse zakken
1 partij cuijpers gereetschap
5 leege gonnij sacken
een partij rommeling

Op de solder
13 leege zijldoekse sakken
1 oud zeijl
2 dek stoelen
1 koornwan
een partij rommeling
1 zadel kussen
2 koornschoppen

In het pers huijs
10 leggers vol met wijn
32 heele leege leggers
13 halve leege leggers
6 halve onbequame leggers
3 leege halve amen - 1 aan de Caab verkogt
3 leege halve amen- 1 aan d' oudste soon gegeven
1 halv aam met teer
1 halv aam met wagesmeer
2 koolvaten
2 traan potten
1 houte tregter
5 druijve balijs
3 vlootjes en 1 emmer
2 kopere verlaat kranen

Op de werf
3 ploegen met sijn toebehoren
2 eggen met ijzere tanden en
1 [eggen] met houte tanden
3 ossewagens
1 paardewagen
6 paardetuijgen
3 weesbomen
2 kruijwagens

In het stookhuijs
9 graven
1 beslage schop
11 picken
7 schottels
1 ladder
1 speerhaak
4 vaten met zout
2 leege vaten
1 oude leege kas
1 houte bank
1 disteleer ketel met sijn toebehoren
een partij rommeling
12 gesort:e planken

96 stux rundervee soo groot als klijn
18 stux paarden
600 stux schapen soo groot als klijn

Slaven
1 jonge genaamt Pieter van Mallabaar
1 jonge genaamt Thera van Bengalen
1 jonge genaamt Anthonij van Madagascar
1 jonge genaamt Manuel Caffer
1 jonge genaamt Pieter van Ceijlon
1 jonge genaamt Pedro van Mallabaar
1 jonge genaamt Vries van Batavia
1 jonge genaamt Aap van Madagascar
1 jonge genaamt Baltasar van Bellesoor
1 jonge genaamt Fortuijn van Ceijlon
1 jonge genaamt Paul van Tutucorijn
1 jonge genaamt Julij van Madagascar
1 jonge genaamt Goosen van Madagascar
1 jonge genaamt Resa van Tutucorijn

Aldus geinventariseert op de buijten plaats gelegen in de Tijgervallij genaamt Oude Westhoff desen 17:e September 1721

Gecommitt:e Weesmeesteren: J:n Aldersz, J: Blanckenberg

Als erfgenamen: dit is 't merk + van Pieter van de Westhuijsen d' oude, Jan Valk

Mij present: J:b Lever, Secretaris