Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Pieter Gaus

9 Maij 1730

N:s Leij

Staat ende inventaris mitsgaders taxatie der goederen naargelaten en met ’er dood ontruijmt door den landbouwer Pieter Gaus, ter voordeele van zijn nagelatene huijsvrouw Anna Oosthuijsen ter eenre, en

zijne vier nageblevene kinderen, met namen Jannetje ter andere zijde
Dorothea
Pieter en
Sara Gaus
en mitsg:s nog een waarvan sij wed: swanger is

zoo en in dier voegen als deselve door ons ondergetekende als grootmoeder en oom van die kinderen zijn bevonden, opgenomen en getaxeert, in presentie van de gecommitt:e Weesmeesteren, namentlijk

ƒ
Een opstal gelegen over ’t Roode Sand gen:t de Doorne Revier aan de Brakke Fontain, getaxeert op 100:--
1 gemeen bedde 12:--
6 borden 3:--
1 schotel 1:10
1 tinne kom 1:10
6 tinne lepels 0:15
1 kist 3:--
1 tafel 1:--
1 snaphaan 3:--
1 ijsere pot 3:--
1 rooster 1:10
1 treeft 1:10
1 tang 1:5
1 asschop 1:--
1 oude ossewagen 30:--

Beestiaal
ƒ
1 paard 30
84 beesten à rdrs:6 ’t stuk 1512
357 schapen à ƒ2 ’t stuk 714
Somma 2420

Lasten des boedels
ƒ ƒ
aan Pieter van der Heijde 212
aan Christiaan Gobregts 560
aan Gerrit Emmenes 12
aan rouw klederen voor de weed:e en haar kinderen 180
ƒ964
Blijft de somma van ƒ1456

Aldus g'inventariseerd en getaxeert aan Cabo de Goede Hoop den 9:e Maij 1730.

Gecommitteerde Weesmeesteren: R:S: Alleman, Poulus Artoijs

Dit is + de handtekening van Anna Oosthuijsen

Dit is + ’t merk van Jannetje Martensz huijsvrouw van Jan Oosthuijsen

Gerrit Oosthuijsen

Mij present: J:b Lever, Secretaris

Bekentmakinge aen de Heeren Weesmeesters van de goederen van der overleedene Pieter Gous:

vier en tagtentigh beesten
drie hondert seeven en vijftigh schapen en
een paerdt en
een wagen
een gemeene bedde
een podt
ses borden
een tinne kom
een schootel
een rooster
een treeft
een tangh
een asschop
ses leepels tinne
een kist en
een tafel en
een snaphaen

Dit is de schult van dese overleedene Pieter Gous seeven hondert en sestigh guldens Caepse valuwatie.

Waervan wij ondergeteekende met mannelijke waerheijt verklare dat het soo in der geregtigheijt is nagesien:

Gerrit Oosthuijsen

dit + kruijsjen is de hantijkeningh van mijn Anderes Gous:

Giedeon van Zijl

Harmanijs Hippenaer

Dit is de hantijkening van mijn Jacob Delport