Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Maria Walters

27 Februarij 1732

Inventaris en taxatie van alle soodanige goederen als er naergelaeten en met ’er dood ontruijmt is, wijlen Maria Walters, huijsvrouw van Bernhardus Biljon volgens order van den E: Agtb:re Heer President mijnheer van Kervel, en Heeren Weesmeesteren van Cabo de Goede Hoop, door ons ondergeteekende, Hendrik van der Merve en And:s Grove voor de weeduwenaer Charles Marrais de oude en Jacob de Villiers de jonge voor de kinderen in bijweesen van voorsz: Biljon gedaen op heeden den 27:e Februarij 1732 namentlijk:

ƒ
1 plaets ofte hofsteede gen:t de Goede Hoop 500
2 mans slaeven rx:s 60 ieder 360
88 runderbeesten a rx:s7 ’t stuk 1848
100 schaepen klijn en groot a ƒ2 te stuk 200
2 jonge paerden twee jaeren oud a ƒ30 ieder 60
1 oude ossewaegen 60

In de combuijs
ƒ
1 karn 9
1 boter
vat 9
2 oude emmers 2
3 ijsere potten waerbij 2 oude is 12
1 ijsere comvoor 3
1 ijsere rooster 1
1 ijsere vuur tang 1
1 oude koopere tee keetel 3
1 oude coopere viskeetel 6
1 coopere vijseltje 3
1 coopere coffekan 4

In de camer op de regterhand
ƒ
1 groote rak en 2 kleijne 4:--
6 porceleijne teekoppen en 6 porceleijne pierings 0:12
6 porceleijne spoelcommen 0:12
12 tinne tafelborden waeronder is eenige oude 5:--
3 tinne oude schootels 3:--
2 tinne commen 3:--
1 tinne oude trekpotje 0:6
6 tinne leepels 0:12
1 kist 3:--
2 vierkante tafels 6:--
3 oude stoelen 3:--
1 oude getrokken roer 4:--
Somma ƒ3114:10

Deesen boedel is debet
ƒ ƒ
aan de Heer Cruijwaegen ƒ400:--
aan Casper Pik 100:--
aan mons:r Jan Hop 78:--
aan Johannes Posthumus 100:--
aan Jan Labuscaigne 150:--
Somma ƒ828:--
Deesen boedel heeft te goed van diverse persoonen 100:--
728:--
Bleijft over d’ somma van ƒ2386:10

Drie kinderen met naemen Johanna, Ernst Hendriks en Regina Baldrina Biljon.

Aldus geinventariseert en getaxeert ten huijse van bovengemelde Bernhardus Biljon an Drakensteijn datum den 27e Februarij 1732.

Als boedelhouder: Bernaerdus van Billioen

H:W: vaen de Mervesse

A:s Grove

Charle Marais de oude

Jacob de Villiers de jong