Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Elsje Sophia Visscher

17 Januarij 1792

Rhenius

Staat en inventaris van alle zodanige goederen en effecten als ’er met ’er dood ontruimd en nagelaten zijn bij wijlen Elsje Sophia Visscher ten behoeve van hare erffgenamen haren overgebleeven man den burger Johannes Slabbert Gideonsz:, mitsgaders de door haar bij denselven verwekte elff kinderen in namen

Johannes Gideon Andries 20 jaren oud
Floris Johannes 19
Gerhardus Petrus 18
Pieter Johannes 16
Jasper Johannes 14
Gideon Johannes 13
Maria Margaretha Catharina 10
Frans Nicol:s 8
Maarten Joh:s 6
Louis Abraham Francois 4 jaren en
Elsje Sophia Francina Johanna 14 maanden oud

opgegeeven mits blindheid van den inventarient door desselfs hiervoren gemelde zoon den burger Johannes Gideon Andries Slabbert, en vervolgens bij Honoratus Christiaan David Maijnier Secretaris der colonie Graaffe Reinet ter praesentie van de na te noemene getuigen in geschrifte gesteld, bestaande deselve in de volgende, namentlijk

Een opstal vande leenings plaats genaamd de Klyne Brakke Fontain geleegen aan deeze seide van de Sondags Rivier inde Swarte Ruggens
een opstal vande leenings plaats genaamd de Rietkuil geleegen in de Swarte Ruggens over de Grote Rivier
een opstal vande leenings plaats genaamd de Stink Rivier gel: over de Grote Rivier in de Swarte Ruggens
drie oude tafels
een stoel
een goede en
een deffecte zeeppot
vijf ijzere potten in zoort
vijf boter vaaten
drie kisten
seeven water emmers
ses porcelaine borden
twee porcelaine potjes
ses tinne leepels
twee tinne trekpotten
een tinne koffij kan
ses stale vorken
twee kookkeetels
een kopere schenkkeetel en sijn kopere confoor
twee strijkyzers
drie schotel rakken
drie blikke trommels
een tinne boter potje
een schietgeweer met sijn yzere kogel en kopere hagel form
een grote Bijbel in folio
een klijne koffie molen
een leepel rak
een zadel
twaalf kelderflessen
een aarde kan van vier flessen
twee goede en
een oude wagen
twee handmolens
een ploeg met toebehoren
acht oude graven
twee oude pikken
twee duims boren
een dissel
een snijmes
een hand zaag
een span zaag
een bank schroef
twee melk kanne
een half aam
drie slavinnen en
een slaven jongetje genaamd
Ragel van Malabar
Doortje van Mosambicque
Malatie van Madagascar en
Adonis van Africa
twee duijzend en vier hondert aanteel schapen
een hondert en neegentig aanteel beesten
seeven en veertig trekossen
twee oude ruin paarden

Lasten des boedels
Rd:s
ses jaren agterstallige recognitie penningen aan d’ E: Compagnie over voormelde drie plaatsen genaamd de Klijne Brakrivier geleegen aan deese seide van de Sondags Rivier in de Swarte Ruggens 150:--
de Stink-rivier geleegen over de Grote Rivier in de Swarte Ruggens
de Rietkuijl geleegen over de Grote-rivier in de Swarte Ruggens
aan den burger Gerrit Visscher 433:16
met de renten zedert den 7 October 1787 a 4 rd:s
aan den oud brandmeester Hercules Sandenburg [ ..... ]
Somma Rd:s[ ..... ]

Credit des boedels
Rd:s
een obligatie in dato 2:e Apr:l 1791 ten lasten van den burger Pieter Booijens groot 100
een obligatie in dato 2 Ap:l 1791 ten lasten van den burger Matthijs Booijens groot 283
een obligatie in dato 2 Ap:l 1791 ten lasten van den burger Barend Booijens groot 284
Somma Rd:s667

Aldus door den in den hoofde deeses gemelde Johannes Gideon Andries Slabbert onder praesentatie van eede opgegeeven ende geinventariseert, denwelken verklaarde zig daarin naar zijne beste kennisse ende weetenschap gedraagen te hebben met belofte van wanneer namaals nog eenige goederen tot den boedel specteerende mogt komen te ontdekken deselve insgelijks te zullen opgeeven.

Actum den 17:e Jannuarij 1792 ter voorschreeve plaatse van den Comp:e genaamt de Klijne Brakke Rivier geleegen aan deese seide van de Sondags Rivier in de Swarte Ruggens ter praesentie van den burgers Johannes Hendrik Combrink en Jurrie Smith als getuigen die de minute deeses beneevens meermelde Johannes Gideon Andries Slabbert ende mij, Secretaris, meede behoorlijk hebben gesubscribeerd

t Welk ik getuijge: H:C:D: Maijnier, Secret:s