Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Bernardus van Billion

2 December 1746

P:J: Slotsboo

Inventaris van alle soodanige goederen, roerende en onroerende, als ab intestato sijn naargelaaten en met ’er dood ontruijmt door den landbouwer Bernardus van Billion ten voordeele van sijn overgebleevene huijsvrouw Judith van der Wat ter eenre, en sijne naargelaatene kinderen, met naame

Anna van Billion getrouwt met den burger Bartholomeus Zaaijman bij wijlen sijn eerste huijsvrouw Maria Walters in huwelijk verwekt, voorts ter andere sijde
Ernst Hendrik oud 20 en
Regina Balderina van Billion oud 16 jaaren
Maria oud 13 bij wijlen sijn tweede huijsvrouw Anna Geertruijd Vik in huwelijk geprocreeert, en eindelijk
Aletta oud 10 en
Johanna van Billion oud 7 jaaren
Johanna Geertruijd van Billion oud 2 jaaren bij sijn bovengem: laatste huijsvrouw in huwelijk verwekt

soo ende in diervoegen als deselve door des overleedens wed:w ten overstaan van voorgeciteerde Bartholomeus Zaaijman sijn aangeweesen, en bij d’ onderget:e gecomm: Weesmeesteren bevonden sijn te bestaan in ’t volgende, naamentlijk

Een huijs en erf geleegen in den dorpe van Stellenbosch blijkens ’t laatste transport de dato 7 Maij 1738
een plaats ofte hofsteede gen:t Coetsenburg geleegen aan Stellenbosch blijkens transport van den 30 Maart 1743
een plaats ofte hofsteede gen:t de Groenerivier geleegen onder ’t district van Stellenbosch blijkens transport van den 28 April 1734
een opstal ofte hofsteede gen:t de Bonterivier meede onder ’t district van Stellenbosch geleegen
een opstal gen:t Nonna geleegen aan de Hexerivier

In ’t eerstgem: huijs
1 lessenaar met wat rommeling
4 veere bultsacken
12 veere kussens
4 veere peuluwen
3 combaersen
1 capocke bultsak
3 capocke kussens
6 kadels
1 oude ledikant
6 tafels in soort
1 rustbank
1 kapstok
1 pijperak
1 spiegel
10 racken
21 stoelen
1 geschildert cabinet
2 leedige kelders
1 leedige kist
1 parthij porcelijne theegoed
29 porcelijne groote spoelkommen
1 stel geschonden kaspotten
2 schrijfleijen
13 tinne schootels in soort
3 tinne kommen
34 tinne leepels met een rakje
5 tinne borden
1 tinne theekeetel
1 tinne coffijkan
1 tinne gorgelet
1 tinne heever
5 tinne maatjes
1 tinne kan
2 tinne mostertpotten
3 tinne soutvaatjes
3 tinne kandelaars
1 tinne pijpkan
2 tinne schenkborden
6 metaale borden
1 groote koper lamp
2 koper coffijkannen
1 koper theekeetel met sijn confoor
1 koper theekeetel sonder confoor
2 koper blaakers
3 koper snuijters
1 koper scheerbecken
1 koper rasp
1 koper trommel
1 koper vijsel met sijn stamper
3 koper vuurtesjes
1 koper taertepan met sijn deksel
3 koper staartpannetjes
1 koper viskeetel
1 coffijmoole
6 ijser potten
1 rooster
1 tang
1 asschop
1 drievoet
1 koekepan
1 schoorsteenketting
1 strijkijser
1 ijser balans met 2 cooper schaale en wat gewigt in soort
1 cooper lampet met sijn schootel
2 rijstblocken
1 koevoet
1 uijntjesijser
1 speerhak
1 oude sadel
1 parthij sadelmaakers gereetschap
2 bierpijpen
1 halve legger
3 half aamen
1 anker
2 balijs
1 houte tregter
1 tinne tregter
1 bijl
2 dissels
2 avegaars
1 holmes
1 parthij oud houtwerk
1 vleesblok

Op voorm: plaats gen:t Coetsenburg
1 tafel
1 verkeerbort
1 ledikant
2 stoelen
2 eetens kassen
1 pijperak
2 pottebanken
3 emmers
2 ijser potten
1 tinne kom
1 oude kist
1 bootervat
5 leedige leggers
4 drie aamsvaaten
2 halve leggers
1 bierpijp
2 oude vaaten
1 groote mand
1 parthij vellingen
1 parthij hoepels
2 ossewagens

Op de plaats gen:t de Groenerivier
1 viszeegen
2 oude vaaten
1 oude balij
1 parthij oud ijserwerk
1 cooper vijsel met sijn stamper
1 parthij houtwerk
1 oude kist
1 cooper blaaker
2 ijser potten
1 treeft
1 schoorsteenketting
1 cooper theekeetel
1 cooper staertpan
1 tinne schootel
2 tinne borden
2 tinne leepels
1 klijne kern
1 emmer
3 mistschoppen
1 koornschoppen
3 picken
1 slijpsteen
2 uijtjesijsers
1 ploeg
1 eg met ijser tanden
1 vat met sout
46 beesten
82 schaapen
17 paerden
5 varkens

Op voorm: opstal Nonna gen:t
3 ijser potten
5 tinne tafelborden
2 bijlen
2 bootervaaten
1 kern
1 cooper blaaker
1 kadel
1 cooper theekeetel
140 beesten groot en klijn
369 schaapen
2 paerden
1 handmoole

Lijeijgenen
1 slaavejonge gen:t Februarij van Madagascar
1 slaavejonge gen:t Abram van Mallebaar
1 slaavejonge gen:t Claas van Rio de la Goa
1 slaavejonge gen:t Jacob van Rio de la Goa
1 slaavejonge gen:t Abram van de Caab
1 slaavejonge gen:t Fortuijn van de Caab
1 slavinne gen:t Cornelia van de Caab
1 slavinne gen:t Lea van Rio de la Goa met haar kinderen gen:t Pieter, Jan en Philida van de Caab, sijnde haar vierde kind gen:t Steijn soo volgens ’t getuijgenis der wed:w als ook der verdere gesamentlijke erfgenaamen door den overleedene aan sijn dogter Regina Balderina in eijgendom geschonken
1 slavinne gen:t Rachel van Rio de la Goa met haar kind gen:t April van de Caab

Inneschulden
Rd:s
Nota, blijkens een door s:r Olof de Weth ingebragte, en door d’ wed:w meede bekragtigde reekg: is denselven op neevens gem: briefje nog maar te quaad rx:s90:16 ’t geen dan ook door hem voldaan is van den oud ondercoopman s:r Olof de Weth ƒ3500 over sooveel denselven volgens briefje van den 19 Junij 1741 ter bewaaring ontfangen heeft, dog daarop volgens ’t segger van de wed:w successivelijk al verschijde penningen aan den overleedene weeder om sijn afgegeeven
van Louis Cloeten volgens secretariale obl: de dato 28 Maij 1735 aan capitaal 100:--
van Michiel Nieman volgens aanteekening boek 21:41
van Jacobus de Wet volgens aanteekening boek 10:32

Lasten des boedels
Rd:s
aan de Weescamer deeser steede volgens acte van bewijs de dato 23 Maij 1723 p:r rest: 265:8
aan de Weescamer over acte van bewijs de dato 23 Augs: 1740 320:--
aan d’ wed:w Joh:s Cruijwagen volgens obl: behalven de agterstallige intrest aan capitaal 133:16
aan den landdrost d’ edele Pieter Laurens volg: obl: behalven de verscheene renten aan capitaal 83:16
aan Steeven Fouché over 10 mudden koorn a ƒ5 16:32
aan Michiel Nieman over diverse posten 71:34
aan Jacobus de Weth over 10 mudden koorn a ƒ8 26:32
aan diverse persoonen over begraffenis onkosten en rouwkleederen waarvan de reekeningen nog niet ingekoomen sijn

Aldus gedaan en g’inventariseert soo op Stellenbosch als ook op voorsz: plaatsen den 2 en 3:e December 1746.

Als gecommitt:e Weesm:ren: Joh:s Car:s de Wet

Judith van der Wat, Bartholomeus Zaaijman

Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secret:s