Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Harmanus Kriel

24 Augustus 1739

Copia

P:J: Slotsboo

Inventaris en taxatie der goederen naargelaten en met ’er dood ontruijmt wijlen den burger Harmanus Kriel, ten voordeele van desselfs wed:w Elisabeth Malang, en kinderen, als

Maria oud 14 jaar
Elisabeth oud 12
Eva Catharina oud 11
Jacobus oud 9
Johan Daniel oud 8
Johan David oud 6
Hermanus oud 4
Theodorus oud 1 jaar
Maria Elisabeth oud 5 maanden ende
haar behuwt dogter Maria

door ons ondergetekende, met voorkennisse van Heeren Weesmeesteren gewardeert op volgende wijse, als

ƒ
Een plaats of hofsteede gelegen onder ’t district van Drakenstein, genaamt de Paarel Diamant, groot volgens drie erfbrieven, een hondert, agt en twintigh morgen, en vijftigh roeden, getaxeert tot 12000

In ’t voorhuijs
ƒ
3 racken 10
1 schilderij 3
1 balance met zijn schaale en 110 lb loot gewigt 36
2 dousijn porcelijne tafelborden 6
2 kleijne spiegels 6
1 ovaal tafelblat 5

Ind camer ter regterhand
ƒ
1 lessenaar met zijn voet 18
1 vierkante tafel 6
1 theetafeltje 3
1 kist 6
1 spiegel met swarte lijste, en copere houtvaste 10
2 schilderije 20
12 stoele 36
6 stoelkussens 18
3 porcelijne potjes en 1 bekertje 6
2 porcelijne kommen 2
1 pocaal en bierglas 3
3 snaphane 24
1 stel roer 4
2 Bijbels 10
3 Psalmboeken met silver slootjes 9
1 hangertje met zijn port epee 6
1 draagband met silver beslag 12
12 silvere lepels 120
12 silvere vorken
1 tinne intkoker 3
1 tiktakbord met sijn schijve 6
1 silver sak orologie 36
1 ledikant met zijn behangsel 100
1 bed met zijn toebehooren
1 cabinet 90
1 silvere soutvatje 6

Inde kamers ter linkerhand
ƒ
1 spiegel met swarte lijste en copere houtvaste 10
6 ovaale schilderije met vergulde lijste 9
2 rakjes 6
1 dousijn tafelborden porcelijne 4
10 porcelijne schooteltjes 6
1 Japans porcelijne scheerbecke 4
1 ovaale tafel 9
1 oude scherm 6
2 kopere coffijkannen 12
1 parthij theegoet 3
1 bierkannetje en beker 2
2 gr: houte kasse 30
2 kapstocke 3
6 gr: planken 18
10 seijldoekse sacke 10
1 zadel met zijn toebehoore 26
1 p:r pistoole 9
1 degen met coper gevest, en een losse klink 9
1 rotting met een goude knoop 15

In d’ combuijs
ƒ
2 racken 6
6 tinne schotels 15
3 groote ijsere potten 27
3 klijne ijsere potten 18
6 tinne borden 2
2 tinne kommetjes 2
2 copere kandelaars 9
2 copere blakers 4
1 copere schuijmspaan 2
1 copere taarte pan 9
1 copere pofferpan 5
3 copere castrolle 9
1 copere vijsel met zijn stamper 12
1 copere rasp 2
1 copere scheerbecke 2
1 copere strijkeijser 15
1 ijsere strijkeijser
1 balance met copere schaale 10
1 ijsere braadpan 3
1 wafelijser 6
1 rooster 2
1 hakbort 2
1 vleesspuijt 2
1 bakkist en tafeltje 12
2 tinne quispidoors 2
2 copere schenkkeetels 9
2 copere schenkkeetels 6
1 copere convoor 12
1 ijsere convoor

In de winkel
ƒ
3 ploegen 27
1 egge met ijsere tanden 18
1 egge met houte tanden
1 partij touwerk 1
1 klijne slijpsteen 6
smitsgereetschap 175
wat oud ijser 3
2 ploegen met voorstellen 50
9 ploegscharen 50
timmermans gereetschap 9
1 koornharp 75
1 paarde wagen met beschoote leere 100
3 ossewagen 310
een partij picke en grave, oude 12
6 paardetuijgen 20

In de wijnkelder
ƒ
12 leggers met witte wijn 540
6 leggers met roode wijn 540
11 leggers ledig
29 leggers 432
2 halve leggers brandewijn 90
2 kuijpe 24
1 ledige aam 8
1 ledige 1/2 aam
1 parsbak 2
1 brandewijnsketel en koelvat, etc:a 60
7 emmers 36
4 balies
5 vlootjes
2 tregters

Beestiaal
ƒ
15 paarden 360
41 beesten 492
470 schaapen 470
15 varkens 45

Leifeijgene
ƒ
10 mans slaave 2400
1 slavin 150
2 slave jongens 100
Somma ƒ19621

Laste des boedels
ƒ ƒ
aan de Weescamer wegens ’t kinderbewijs 455
aan d’ Weescamer over schult 11500
aan d’ h:r Capitain Rhenius, volgens scheepekennisse 8000
aan H:k Oostwald Eksteen 500
aan J:s Cruijwagen 1000
aan Pieter Vijoen 1500
aan Jacob Malang 5000
aan Daniel Malang 2000
aan Paul Jordaan 2000
aan Michiel Otto 7000
aan Paul Jordaan, voor 18 osse 432
aan Christoffel Schabort meesterloon 96
Somma ƒ39483

Aldus g’inventariseert en getaxeert op de woonplaats de Paarel Diamant den 24:e Augustus 1739. /:was geteekent:/ O:f de Wet, D: Malaen.

Gecollationeert accordeert met ’t origineel door Elisabeth Mallang wed:w Harmanus Kriel in dato 17 November 1739 ter Weescamer verthoont, en waarvan goedgevonden is copia ter deeser Camer te houden.

J:N: v: Dessin, Secret:s