Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Anna Geertruijd Vik

23 Augustus 1740

P:J: Slotsboo

Staat ende inventaris mitsgaders taxatie van alle sodanige goederen als ’er ab intestato zijn naargelaten en met ’er dood ontruijmt door Anna Geertruijd Vik, ten voordeelen van haar nagelatene man Bernardus van Billioen ter eenre, en nageblevene drie minderjarige kinderen, als

Maria oud 7 ter andere zijde
Aletta oud 4 en
Johanna van Billioen oud 1 jaar

soo ende in diervoegen als deselve door Johannes van Ellewe, Jan Georg Charle, Pieter Wion en Christiaan Ras zijn opgenomen, mitsgd:s door d’ ondergeteekende gecommitt:e Weesm:ren agtervolgens ’t besluijt van den 7:e Maij deeses jaars 1740 in forma probante gebragt zijnde, in deeser voegen zijn getaxeert, als

Rd:s
Een opstal gelegen over de berg, gen:t de Nonna, op 66:32
een huijs en erf, gelegen in het dorp van Stellenbosch 266:32

In ’t voorhuijs
Rd:s
4 racken 2
3 tinne schotels 4
3 tinne kommen
12 tinne borden
18 gemeene porcelijne borden 2
1 oude tafel 4
1 gemeene rustbank
1 kopere coffijkan 1
1 wasvaatje met zijn balie 2
1 lepelrakje met 12 tinne lepels

In de camer, aan de linkerhand
Rd:s
4 racken 2:--
9 porcelijne borden 1:24
1/2 stel theegoed
1 trekpot
1 gemeene spiegel 2:--
1 pijpe rakje
1 ledikant met zijn toebehooren 14:--
1 ledige kadel
2 tafels 4:--
1 klijn eetenskasje
11 oude stoelen 10:--
1 tinne en 1 houte schenkbord

In de slaapcamer
Rd:s
1 ledikant met een bed van capok voor de kinderen 5
1 oud kasje sonder deur
1 ledige kist

In de combuijs
Rd:s
4 ijsere potten 8:--
2 wateremmers 1:--
1 kopere visketel met zijn deksel 2:--
2 kopere vijsels 4:--
2 kopere oude kandelaars 1:24
1 kopere blaaker
2 kopere testen
1 kopere dooppannetje
1 kopere theeketel 4:--
1 kopere lamp

Agter in de winkel
Rd:s
3 ledige kadels 6
8 oude zijldoekse sacken

Op de leeningsplaats
Rd:s
1 mans slaaf 80:--
125 beesten à rx:s4 500:--
400 schapen à 24 stv:s 200:--
1 paard met zadel en toom 20:--
1 oude wagen 66:32
1 oude ploeg
1 oude egh met 1 kern en 1 bootervat
Somma Rd:s1280:--

Lasten des boedels
Rd:s Rd:s
aan de Weescamer deeser steede, over het moederlijk bewijs zijner drie kinderen, bij wijlen zijn eerste huijsvrouw Maria Walters verwekt, blijkens acte van uijtkoop de dato 23:e Maij 1732 397:36
aan mons:r Johannes Cruijwagen 133:16
aan Gerrit van der Bijl 83:16
aan diverse persoonen over kladschulden 25:28 640:--
Sulx den boedel suijver te vooren is een somma van Rd:s640:--

Aldus geformeert, geresumeert en getaxeert ter Weescamer aan Cabo de Goede Hoop den 23:e Augustus 1740.

Als gecommitt:e Weesm:ren: D:d d’ Aillij, A:m Cloppenburg

Bernaerdus van Billioen

Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secret:s