Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Anna van Staaden

19 Maij 1753

Inventaris mitsgad:s taxatie van alle soodanige goederen als ab intestato sijn naargelaaten en met ’er dood ontruijmt door Anna van Staaden laatst huijsvrouw van den landbouwer Jurgen Hendrik Engela ten voordeele van haar eevengem: man ter eenre, en haare naargelaatene minderjaarige kinderen, met naame

Willem Petrus oud 12, en bij wijlen haar voorige man den landbouwer Johannes van Nieuwkerken in huwelijk verwekt, mitsgd:rs ter andere sijde
Gerrit van Nieuwkerken oud 10 jaaren
Hendrik Cornelis oud ruijm 4, en bij haar overgebleevene bovengem: man in egt geprocreeert
Margaretha Elisabeth Engela oud 2 jaaren

soo ende in diervoegen als deselve door voorengemelde weduwenaar en boedelhouder sijn opgegeeven en aangeweesen, mitsgd:s bij d’ onderget:e gecommitteerde Weesmeesteren sijn bevonden, ende te bestaan in ’t volgende in deeser voegen getaxeert, naamtl:

Rd:s
Een plaats ofte hofsteede gen:t de Bracke Fonteijn geleegen agter de Koeberg, blijkens ’t laatste transport van den 8:e November 1727 gewaardeert 3000
een plaats ofte hofsteede gen:t Sandvloet geleegen onder ’t district van Drakensteijn uitwijsens ’t laatste transport van den 22 Januarij 1743 1000
een opstal gen:t Houteniquas Drift geleegen over de Gouwersrivier 50

Op eerstgem: plaats

In de caamer ter regter hand
Rd:s
1 klijne spiegel 1:--
1 porcelijne scheerbecken
2 oude rackjes met eenig porcelijn 2:--
1 schilderij 0:24
1 cabinet 30:--
1 oud cabinet 6:--
1 ledikant met sijn behangsel 12:--
1 kadel 2:--
2 veere beddens 40:--
2 veere peuluwen
8 veere kussens
2 combaersen
3 tafels in soort 10:--
1 lessenaar 3:--
1 oude kist 1:--
1 kistje met cooper beslag 1:24

In ’t voorhuijs
Rd:s
1 spiegeltje 0:24
4 racken met porcelijn in soort 12:--
1 bank 2:--
1 voetebank en 2:--
1 theetafel
1 tafel 2:--
1 oude kist 1:--
12 gemeene stoelen 6:--
2 trommels in soort 1:--

In de camer ter slinker hand
Rd:s
2 kadels 6:--
3 oude veere beddens 30:--
3 oude veere peuluwen
11 oude veere kussens
3 oude combaersen
3 snaphanen 8:--
1 oud eetenskasje 3:--
2 oude kisten 2:--
4 oude kelders
1 oude tafelblat 1:--
1 coffijmoole 1:24
26 planken van diverse sorteeringen 26:--

In de combuijs
Rd:s
2 cooper taertepannen met haar deksels 5:--
1 oud cooper waschbecken 1:--
1 oud cooper braadpannetje
1 oud cooper staartpan 1:--
1 oud cooper vergiettest
1 oud cooper koekepan 1:--
1 oud cooper pofferpan
1 oud cooper coffijkan 1:--
1 oud cooper beeker
5 oud cooper vuurtesjes 1:24
3 cooper kandelaars met 1 cooper snuijter 2:--
2 cooper theekeetels 5:--
2 cooper confooren
1 cooper vijseltje 1:24
1 cooper rasp
1 cooper fonteijntje met sijn becken 4:--
2 oude cooper keetels 3:--
1 tinne theekeetel met sijn confoor oud 1:--
2 oude tinne trekpotjes 0:24
2 oude tinne schenkborden 1:--
5 oude tinne schootels in soort 1:24
1 wafeleijser 2:--
1 oublij eijser
3 ijser koekepannen 1:--
3 vleesvorken 3:--
1 schuijmspan
1 tang
1 asschop
2 schoorsteenkettings
1 kapmes
1 hakbort met sijn mes 1:24
1 tobaksmes
6 ijser potten 12:--
1 bakkist 1:--
3 oude emmers 1:24
1 oude waterhalfaam 1:--
2 balijs 2:--

In ’t hok
Rd:s
11 balken in soort 36
1 parthij houtwerk 4
1 ladder 4
1 slijpsteen 4

In ’t koornhuijs
Rd:s
100 mudden tarwe 167
23 sacken met meel 46
12 leedige sacken 4
1 oude koornharp 10
1 oude scheepel 2
2 koornschoppen
1 trapbalij 3
1 leedige kist 2
6 oude paerdetuijgen 12
3 oude zadels 12
1 parthij graven en picken 16
1 parthij gereetschap 4
1 parthij rommeling 1

In de kelder
Rd:s
5 leggers met wijn 100
8 leedige leggers 48
1 parthij sout 4
1 parthij houtwerk 1
1 trapbalij 4

Op de werf
Rd:s
4 oude wagens 150
4 volle ploegen 22
2 eggen 2
76 beesten 304
1080 schaapen groot en klijn 363
28 paerden groot en klijn 140

Op de buijtenpost
Rd:s
150 beesten 600
751 schaapen groot en klijn 250
1 ossewagen 70
2 ijsere potten 4
4 geweeren 18
2 kerrens 4
4 bootervaatten 5
1 parthij gereetschap met een kist 10
1 paard met een sadel 10

Silverwerk
Rd:s
4 silver leepels 16
4 silver vorken
1 silver suijkertrommeltje 3
aan contant in den boedel gevonden een somma van eenhondert vier en sestig rd:rs 164

Lijfeijgenen
Rd:s
1 slaave jonge gen:t Arend van de Caab alle dese lijfeijgenen sijn gewaardeert op 2000
1 slaave jonge gen:t Esau van de Caab
1 slaave jonge gen:t Maij van Ternaten
1 slaavejonge gen:t Abraham van Ternaten
1 slaave jonge gen:t Salomon van Madagascar
1 slaave jonge gen:t Laurens van Mallebaar
1 slaave jonge gen:t Leander van Mallebaar
1 slaave jonge gen:t Jefta van Mallebaar
1 slaave jonge gen:t Anthonij van Mallebaar
1 slaave jonge gen:t Martha van Mallebaar
1 slaave jonge gen:t April van Benagalen
1 slaave jonge gen:t Anthonij de klijne van Bengalen
1 slaave jonge gen:t Januarij van Bengalen
1 slaave jonge gen:t Anthonij van Bengalen
1 slaave jonge gen:t Tobias van Bengalen
1 slaave jonge, Baatjoe van Boegis
1 slaave jonge gen:t Cobus van de Caab absent
1 slavinne gen:t Lijs van de Caab
1 slavinne gen:t Diana van Mallebaar

Lasten des boedels
Rd:s Rd:s
aan de Weescamer deeser steede over aldaar nog loopende bewijsen ten behoeve der thans nog minderjaarige voorkinderen 3250:--
aan d’ edele heer Hendrik Swellengrebel over een scheepenkennis ter groote van ƒ1234 met 4/m daarop verscheene renten 419:16
aan oudburgerraad s:r Jan de With volgens scheepenkennis aan capitaal ƒ6000 met 3/m intrest 2030:--
de Caabse Diaconij over scheepenkennis over capitaal en intrest 1180:--
aan d’ heer Nicolaas Heijning over een secretariale obl: aan capitaal ƒ800 met 2/m intrest 269:16
aan Abraham Paaling 549:16
aan Isak Villiers 106:--
aan Gerrit van Nieuwkerken 600:--
aan d’ wed:w Pieter van de Westhuijsen 100:--
aan Jan Vogel 100:--
aan David Malang 60:--
aan Jan Christoffel Flek 73:--
aan Pieter Vion 66:--
aan s:r Van Rheenen 86:--
aan Hieronijmus Perman 107:--
aan Jan van Zittert 43:--
aan Steeven Hage 22:--
aan diverse personen over klijnigheeden 200:-- 9261:--
Sulx den boedel ten agteren is een somma van Rd:s414:--

Aldus g’inventariseert en getaxeert op voormelde hofsteede gen:t de Brackefonteijn den 19 en 20:e Maij 1753.

Als gecommitt:e Weesm:ren: Jasper Westpalm, H:k: L:k Bletterman

Jurgen Hendrik Engelaa

Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secret:s