Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Maria Buisset

24 Maij 1751

Swellengrebel

Inventaris van alle soodanige goederen, roerende en onroerende, actien en crediten, als naar voorgaande testamentaire dispositie voor den eerstgeswoore clerq s:r Olof Marthini Bergh en seekere getuijgen op den 30 April deeses jaars verleeden sijn naargelaaten en met ’er dood ontruijmt door Maria Buisset laatst wed:w Dirk Snith, geswooren vroedvrouw deeser steede ten voordeele van haar onder te noemene kinderen en kindskinderen als

Maria du Plesis getrouwt met den burger Jan Georg Zorn, vervolgens als vervangende naarvolgens voorm: uijterste wille hun moeder Anna du Plesis thans gehuwt met den burger Jan Vogel, en wijders
Jacobus Lourens oud 16, en
Christoffel Hendrik Bierman oud 13 jaaren
Jan oud [ ..... ]
Laurens oud [ ..... ] alle in eerder huwelijk geprocreeert bij wijlen haar eerste man den burger Jan du Plesis, voorts
Maria oud [ ..... ] en
Anna Magdalena du Plesis oud [ ..... ] jaaren bij representatie van wijlen hun vader Pieter du Plesis
den geregtsboode Anthonij Laurens Snith, en in laatste egt verwekt bij den burger Dirk Snith
Sophia Snith gehuwt met den burger Jan Hendrik Spiegelberg

soo ende in diervoegen als deselve op de door de aanweesende mondige erfgenaamen gedaane aanwijsinge door den onderget:e gecommitt:e Weesmeesteren sijn bevonden te bestaan in ’t volgende, naamentlijk

Een huijs en erf geleegen in deese Tafelvalleij geleegen in ’t Blok F:F: uitwijsens ’t laatste transport de dato 11 Januarij 1725 door d’ overleedene aan haar voorn: soon Laurens Snith bij testament vermaakt voor ƒ4000 omme in drie paijen voldaan te werden

In de voorcamer ter regter hand
6 schilderijen
3 spiegels
2 ophaalgordijnen
1 cajaate houte cabinet, waarin
2 chitsen
2 sprijen
en sijn de verdere sig daarin bevonden hebbende kleederen, lijwaten, mitsgd:s bed en tafel linnens naarvolgens testament behoorlijk verdeelt
1 gebrooken stel porcelijn
1 parthy porcelijne kommen en theegoed in soort
2 porcelijne leeuwtjes
6 verlakte theebakjes in soort
1 ledikant met rood behangsel
2 kadels
3 verre beddens
3 verre peuleuwen
12 verre kussens
6 combaersen in soort
1 rustbank met sijn mattras
6 Chineese stoelen met hun kussens
1 stelletje
1 tafel
1 parthij boeken
4 guerridons in soort
1 knaap
4 klijne coopere quispidoors
1 tinne waterfles
1 porcelijne lampet en schootel
6 stooven

In de galderij
1 huijshorologie
3 racken, daarop
18 porcelijne schootels in soort
19 porcelijne borden
2 tafels in soort
1 voetbank
8 stoelen in soort
6 stoelen kussens

In de bottelerij
22 porcelijne borden
3 porcelijne booterpotten in soort
6 porcelijne kommen in soort
1 parthij theegoed
3 blicke trommels
1 kooker met eenige tafelmessen
1 kistje met wat coffijboonen
1 cijfer leij
1 ophaalgordijn

In de galderij camer
1 draagstoel
2 stoffers en eenige witquasten
2 lantarens
1 spiegel
1 ijsere el
1 kapstok
1 kas, waarin
12 stucken neusdoeken, waarvan eenige aangescheurt
5 enkelde neusdoeken
1 partij siget
1 sakje met peeper
1 kistje met wat theezuijker
1/2 stuk rood linnen
2 gestreepte chitsen
1 chitse ongemaakte rok
1 doosje met 1 parthij lint en veeters
1 lapje doeriassen
1 lapje dimet
1 parthij houte pijpedoosen
1 doosje met saffraan
3 pakjes spelden
1 parthij vuurslagen
1 parthij gordijnringen
1 parthij tinne knoopen
6 p:r cabrette manshandschoenen
1 parthij naaijgaaren in soort
1 parthij messen in soort
6 ijser snuijters
1 parthij glaasen in soort
2 tinne trekpotjes
2 kistjes met cooper beslag

In de combuijs
2 cooper viskeetels
1 cooper broederkeetel
1 cooper confijtkeetel
1 cooper smoorkeetel
1 cooper taartekeetel
2 cooper beckens
1 cooper castrol
1 cooper pofferpan
2 cooper raspen
2 cooper schuijmspanen
3 cooper vuurtesjes
1 cooper dekoctum keetel oud
3 cooper tregters
2 coopere coffijkannen
3 cooper theekeetels met 3 cooper confooren
1 cooper theekeetel met 1 ijser confoor
3 cooper vijsels met haar stampers
2 cooper theebakjes
1 cooper nagtblaaker
7 cooper kandelaaren
2 cooper blaakers
1 cooper oud lampet met 1 ijser voet
4 strijkijsers in soort
4 ijser potten
3 schoorsteenkettings
3 koekepannen
1 taatje
1 oublij eijser
1 drievoet
1 rooster
2 kapmessen met 1 hakbort
1 blok met 1 capmes
2 racken, daarop
7 tinne schootels in soort
1 tinne oud schenkbord
17 porcelijne borden in soort
1 combuijs tafel
2 leedige kisten
1 parthij bottels
1 oud waterhalfaam

Op de agterplaats
2 oude bootervaten
1 wasch baletje
1 rijsblok met sijn stamper
1 ladder
1 parthij rommeling

Op de solder
2 sacken tarwe
1 parthij sout
2 oude racken
1 parthij touwerk
3 oude sacken
1 dekstoel
1 parthij enden planken
3 kisten waarin in eene wat krijt
1 parthij aardewerk
1 glaase carbas
1 haspel
2 braadspitte met hun voeten
1 oud scherm
1 voordeur slot
5 oude stoelen
1 yser balans met 2 cooper schalen en wat gewigt
1 parthij rommeling

Lijfeygenen
1 slaave jonge gen:t Salomon van Macassar
1 slaave jonge gen:t Africa van de Caab
1 slavinne gen:t Aurora van Bengalen
1 slavinne gen:t Aurora van Nias met haar twee kinderen gen:t Philida, Arent van de Caab

Silverwerk
1 silver schenkbort
1 silver soupleepel
1 silver zuijkertrommeltje
2 silver soutvaatjes
7 silver leepels
9 silver vorken
1 silver confeijt leepeltje
1 silver confeijt vorkje
2 silver vingerhoeden
1 silver halskettingje
in den boedel aan contanten gevonden een somma van seevenhondert veertig rijxd:s en ses en dertig stuijvers

Inneschulden
Rd:s Rd:s
van Jan Hendrik Spiegelberg over als volgt
over sooveel denselven volg: aanteekening boeke aan contant sonder intrest onder hem heeft 333:16
over sooveel den selve betuijgt weegens een glase kas nog onder hem te hebben 25:-- 358:16
van Jan Hendrik van Ellewe volg: aanteek: boek 36:--
van Carel Christoff Rijkvoet volg: aanteek: boek 28:--
van Jan le Roux Jansz: volg: aanteek: boek 50:--
van Jan Georg Zorn als nasaat van Jan van Ellewe volg: aanteek: boek 14:--
van Pieter du Plesis rd:s357:4 als
over een secret:e obl: de dato 30 9:br 1731 groot 133:16
over sooveel d’ overt: als borg voor hem aan den boedel van Margaretha Theresia de Savoije op een ond: obl: heeft betaalt 213:36
over sooveel meede door d’ overl: voor hem aan Joh:s Bota is betaalt 10:-- 357:4
Somma Rd:s843:20

Nota, voor de meerderjaarige erfgenaamen werd getuijgt dat Anna du Plesis thans getrouwt met den burger Jan Vogel uijt deesen boedel nog is competeerende een somma van tweehondert Caabse guldens over een liberale gifte door d’ overleedene aan haar besprooken, in gelijkvormighijd van soodanige giftens als deselve aan haar andere kinderen reets gegeeven heeft.

Aldus gedaan en g’inventariseert ten sterfhuijse aan Cabo de Goede Hoop den 24 Maij 1751.

Als gecommitt:e Weesm:ren: N:s Leij, J:n L:s Bestbier

A:S: Snith

J:H: Spiegelberg

Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secret:s