Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Willem Leendertsz Camerling

10 Augustus 1756

Inventaris van alle soodanige goederen als ab intestato zijn naargelaten en met er dood ontruijmt door den burger Willem Leendertsz Camerling naar dat wijnig dagen bevoorens desselfs huijsvrouw Cornelia van Staden hem Camerling met er dood ab intestato is voorgegaan sulx thans ter erffneemingen deeses boedels komen soo wel de mans als den vrouwen besturvene zijde te weeten van vrouws weegen

1) d’ naargelatene kinderen van wijle Anna van Staden eerst get: geweest met den landb: Joh: van Nieuwkerken by wien sij geprocreeert heeft twee kinderen, met naame Willem Petrus en
Gerrit van Nieukerken, laast
met den burger Jurgen Hendrik Engela uijt welke evengem: egt zijn voort gekoomen meede twee kinderen, met naame Hendrik Cornelis en
Margaretha Elisabeth Engela
2) het naargelatene dogtertje van Catharina van Staden bij haar man, Frans Diederik Mulder in huwelijk verwekt met naame Maria Mulder en
3) Nicolaas van Staden tans nog minderjarig

Wijders succedeeren ten belang van de man desselfs moeder Maria Wieret voormaals wed:w Willem Leendertsz Camerling en thans getrouwt met den burger Jeronimus Pirman met ende benevens desselfs tans nog in leven zijnde twee heele susters en een halve broeder, als Maria Margaretha en Magdalena Dorothea Camerling, Johan en Hendrik Pirman Sodanig ende in dier voegen als deesen boedel door evengem: Jeronimus Pirman is aangeweesen en door d’ onderget: gecommitt: Weesm:n is bevonden te bestaan in ’t volgende, naamtl:

Een huijs en erff gel:e in deese Tafelvallij in ’t Blok W:W: en aldaar N:o 7 blijkens transport van den 11:e Octob:r 1753

In de camer ter linkerhand
2 venstergordijne
7 stoelen
2 stooven
7 schilderijen
6 racken in z:t
2 paar pistoolen
1 snaphaan met zijn bajonet
1 deegen met een porte epeez
3 tafels
1 lessenaar
2 kelders met leedige flessen
1 silv:e leepel
1 silv:e snuijfdoos met paarlemoer
3 silv:e hembdsknoopen
2 silv: halsslootjes
3 paar silvere gespe
1 paar silver schoeneusjes
3 goude hembdsknopen
1 p:r goude oorcrabbetjes
1 copere vrouwe beugel
14 tinne leepels
12 messen
13 vorken
2 spiegeltjes
1 Bijbeltje
2 Nagtmaalboekjes
29 porc: borden
4 porc: schoteltjes
1 partij porc: theegoet
1 partij aardewerk
3 ysere potten
2 koekepannen
2 schoorsteenkettings
1 partij klynigheeden van ijser combuysgoet
1 hakbord met zijn mes
1 fontijntje met zijn bak
4 spogbalijs
1 lantaarn
2 tinne schotels
1 tinne trekpot
1 copere blaker
2 copere kandelaars
1 copere vijsel
1 copere coffican
1 copere theeketel en zijn confoor
1 copere kookketel
1 copere strijkijser
4 copere convoortjes
1 copere staartpan
1 copere keteltje
1 copere vergietest
1 copere schuijmspan
1 copere kraan
1 copere tregter
1 copere beeker
1 copere peeperdoos
1 copere zuijkerdoos
1 kist met 1 partij lappe
1 kist met 1 partij vrouwe kleederen
1 kapstok met 1 partij mans kleederen
1 ledikant met zijn behangsel, waarop
1 veere bed
7 veere kussens
3 combaarssen in z:t
1 rustbank met zijn mattras
1 geschildert tafelkleet
1 casje met eenige tinneg:t en kleederen
6 planken in z:t
1 water halffaam
2 water emmers

In de winkel
1 slijpsteen
2 bankschroeven
1 speerhaak
1 kl: aambeeld
2 blaasbalgen in z:t
1 partij loopen
1 partij smitsgereetschappe in z:t
1 spanzaag
1 partij smitskoolen
1 partij snaphaanladen
1 slave jonge April van Mallabaar

Lasten des boedels
Rd:s
aan d:n ondercoopman s:r Daniel Heijning volgens scheepekennis aan capitaal groot 1000
aan den burger Jeronimus Pirman over scheepekennis aan capitaal groot 1000
aan juff:w de wed:w Warneck 100

Aldus g’inventariseert aan Cabo de Goede Hoop den 10 Augustus 1756.

Als gecomm: Weesm: L:C: Warneck, P:s J:s de Wit

Voor de opgaaff en den gehoudens opsigt: Hieronimus Pirman

Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secret:s