Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Margaretha Jacoba Smuts
Hendrik Justinus de Wet

9 Junij 1802

Inventaris van alle zodaanige goederen en effecten, als er behoorende zyn tot den gemeenschappelyken boedel van wylen den oud President van 't E:E: Collegie van Burgerraaden deezer plaatze mitsgaders oud lidt van den Edelen Achtbaaren Raade van Justitie deezes Gouvernements de heer Hendrik Justinus de Wet en mejuffrouw Margaretha Jacoba Smuts, mitsgaders door den eerstgemelde op Zaturdag den negen en twintigsten der jongst gepasseerde maand May metter dood zyn ontruymd ende nagelaten.

Hebbende den heer overleedene by testamentaire dispositie in dato dertig July een duizend seven hondert negen en negentig, voor den toenmaligen notaris s:r Arnold Jan van der Tuuk en zeekere getuigen met zyne thans overgebleevene weeduwe voormelde mejuffrouw Margaretha Jacoba Smuts mutueel opgericht na zo wel by dat testament zelve als by diverese nadere onderhandsche actens, uyt kragte der clausule reservatoir in den testamente vervat in dato agt en twintig Augustus een duizend seeven hondert negen en negentig, seventhien February en twintig Augustus een duizend agt hondert, mitsgaders zes February, negen Maart en vyf en twintig May deezes jaars dezelve geannexeerd en by gevoegd; aan deezen en geenen eenige legaaten en prelegaten besproken, aanteekeningen gemaakt, als meede schikkingen over de lyfeigenen des boedels te hebben getroffen.

Voorts by het gemelde mutueele testament tot zyne erfgenaamen benoemd en aangesteld

1) zyne thans nagelatene weeduwe opgemelde mejuffrouw Margaretha Jacoba Smuts
2) de dogter door den heer overleedene by wylen deszelfs eerste huisvrouw mejuffrouw Sophia Brink in echt verwekt, met naame Sophia Alida de Wet gehuuwd met den Secretaris van den Edelen Achtbaare Raade van Justitie deezes Gouvernements, de heer m:r Johannes Andreas Truter
wyders de kinderen, door den heere overleedene, by deszelfs tweede voorverstorvene huisvrouw mejuffrouw Elisabeth Jacoba la Febre in huwelyk geprocreeerd, met naamen 3) Johannes Carolus de Wet
4) Oloff Godlieb de Wet
5) Jacobus Petrus de Wet oud 24 jaren en
6) Hendrik Johannes de Wet oud 18 jaaren, welke twee laatstgenoemde thans uitlandig zyn
en eindelyk de kinderen door den heer overleedene, by zyne thans overgebleevene huisvrouw juffrouw weeduwe hier vorengemeld in huwelyk verwekt, genaamd 7) Johannes de Wet, oud 7 jaren
8) Fredrik Willem de Wet oud 6 jaren
9) Magdalena Elisabeth de Wet oud 4 jaren
10) Hendrik Justinus de Wet oud 2 1/2 jaren en
11) Petrus Jacobus de Wet oud 9 maanden

Zynde wyders door de heer overleedene by de opgemelde mutueele testamentaire dispositie de dato dertig July een duizend seven hondert negen en neegentig tot executeuren van dezelve, mitsgaders voogden over zyne natelaatene minderjaarige erfgenaamen benoemd en aangesteld Heeren Weesmeesteren dezer steede, uit kragte van welke beschikkinge, den boedel door hun eerwaardens ter redderinge is aanvaard, mitsgaders door ons ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren op het op- en aangeven van voormelde mejuffrouw Margaretha Jacoba Smuts g'inventariseerd en opgenoomen, en bevonden te bestaan het volgende, als

Een huis en erf staande ende geleegen in deeze Tavelvalley op de Heere Gragt op de hoek van de Casteels Straat in 't Blok C: blykens transporten in datis 15 April 1783 en 21 April 1784 aan den heer overleedene gedaan

In 't evengemelde huis en aldaar

In 't voorhuis
een klok lantaarn
een rustbank, met een groene mattras en twee kussens
zes stoelen met groene losse kussens
een draag stoel met stokken, banden en overtrekzel
twee geruyte vloer zyls

In de kamer ter regterhand
een groote spiegel met vergulde lysten
negen schilderyen in zoort
drie geruyte ophaal gordynen
drie sjalousie matten
agt arm stoelen met losse groene fluweele kussens en overtrekzels
een speel tafel
een vierkante tafel met een steene blad
een schenk kastje
twee kleine guerridons
zes wit koopere quispedooren
een tabaks doos en twee tafel schelletjes
twee wit kopere tabaks comfoortjes

In 't schryf comptoir
een groote spiegel met vergulde lysten
zes schilderyen in zoort
een geruit ophaal gordyn
een sjalousie mat
een schryf tavel waar in
vyf paar nieuwe mans schoenen
een kleeder borstel
drie staafjes Japans koper
een brieve rakje
twaalf horologie glasen
zes pakjes inkt stof
een foudraal waar in
een duimstok
een pennemes
een oester mesje
een brandewyns proever
een yvoor spuitje
een parthy pak naalden
een goud gewicht
een schaar
een vouw been
drie zeekaarten en voorts
een restant schrijf papier
een groote verre kyker met zyn voet
een kleine verre kyker
een secretaire en daar in
de schuld en aantekening boeken van den heer overledene, benevens verscheide andere papieren en documenten, tot differente, zo afgeloopene als nog onafgedaane administratien en volmagtschappen betrekkelyk
een bidet
een brand glas
een houte specery doos
vier arm stoelen met groene kussens en overtrekzels
twee kleine guerridons
een medicyn kistje
een speel tafel
een klein blik thee kistje
een barromeeter
een wasch licht lampje
drie paraplus
een boeke rak met geruyte gordynen waar op
een parthy boeken, en voorts
eenig potjes en glaase flessen

Nota: zullende van gemelde boeken nader een catalogus worden geformeerd, en deezen inventaris bygevoegd

In de kamer ter linker hand
twee rood geruite ophaal gordynen
twee sjalousie matten
drie groote spiegels met vergulde lijsten
zes elusters met vergulde lijsten
twaalf stinkhoute stoelen met roode damaste kussens en geruite overtrekzels
twee hoek kasten met kleedjes
drie laa tafels met zilver beslag
een pendule met zyn glase couverture
tien stooven in zoort
een likeur keldertje
twee thee doosjes
twee guerridons
een vloer tapytje

In de gaandery
twee chitze ophaal gordynen
twee sjalousie matten
twee klok lantaarns
twee spiegels met vergulde lysten
een hangend pendule
zes stoelen met losse groene kussens
een tavel met een steene blad
een tavel met een marmer blad
twee vierkante tafels
drie stoven
een kleine balie met kopere banden
een rood kopere thee machine
twee ambons houte hoek kastjes met zilver beslag en daar in
een zet porcelain thee goed
een zet porcelain thee goed /:defect:/
seventhien glaze caraffen in zoort
negen bocaalen in zoort
vier en dertig bierglazen in zoort
een blikke verlakte thee doos
drie kleine blikke trommeltjes
een pletty zuyker doos
twee pletty mosterd potjes
een stene mortier met zyn stamper
een kistje met medicyne
twee verlakte bottel bakjes
vier verlakte omber bakjes
een kleine kopere schaal met zyn balans en een pond koper inzet gewigt
vyf verlakte schenkbladen
derthien papiere verlakte bottel bakjes in zoort
een pletty trekpot met zyn onderbakje
tagtig glaze kelken en roemers in zoort
vier gorgeletten
een wit kopere koelbak

In de gaandery kamer
een rood ophaal gordyn
een sjalousie mat
twee spiegels met vergulde lysten
twaalf stoelen met losse roode trype kussens
twee tafel kastjes
twee verlakte thee bakken
een specery kistje
een thee kistje
een vierkante tafel
een kleine knaap

In 't portaal
twee hang lantaarns
een kleine spiegel
zes schilderyen
een verlakte thee machine
een Chinaas wit kopere spoel kom
vier ordinaire stoelen
twee vierkante tafels
een kleine [tafels]
twee kleine geel kopere quispedooren

[In 't portaal] in een muur kastje
vier blikke trommels
een Keulse pot
een klein botervaatje
twee tinne keetels
een porcelaine adjar bak met zyn piering en voorts
eenige flessen en bottels in zoort

In de tweede verdieping

Op de voor zolder
acht schilderyen
seven stoffers in zoort
vier vuyles blikken
een ronde opslag tafel
twee vierkante [tafel]
een tafel kastje
acht stoelen met losse groene kussens
een kast met glaaze deuren waar in de kleederen, goud, zilver etc:a tot het lichaam en gebruik van den heer overleedene behoord en gediend hebbende bestaande in
een violet lakense rok en broek, geborduurt
een witte zatyne geborduurde vest
een zwart lakense rok en camisool
een zwart lakense rok
een bruyne rok met staale knopen
een bruyne rok
een gemelleerde lakense rok
een bruyn lakens schans loper
een donker groene lakense jas
een donker groene onder baaytje met mouwen
een donker groene jas
een gestreepte lakense jas
een gemelleert baaytje met mouwen en een gemelleert pantalon
een bruine greine regen mantel
twee zwart zatyne camisools
twee zwart gryne camisools
drie geele poglapoere camisools
twee flennische onder baaytjes
een flennische boven baatje
vyf kamisools in zoort
negen witte kamisools
drie gestreepte kamisools
een Chinaasch linne kamisool
vier wit linnen onder baaytjes met mouwen
seven witte en een roode baaytjes met mouwen
neegen witte baaytjes met mouwen
tien wit linnense onder baaytjes zonder mouwen
twee swarte zatyne broeken
vyf zwarte broeken in zoort
twee fluweele pantalons
vier casimiere pantalons
twee witten en drie gecouleurde casimiere broeken
vier Chinaas linnen lange broeken
twee Chinaas linnen pantalons
acht Chinaas linnen korte broeken
een Vlaamsch linnen lange broek
een casimiere baaytje met mouwen
een witte diemets baatje
drie gestreepte baatjes in zoort
vyf chitze cabaayen
drie voer chitze cabaayen
drie chitze moorse rokken
seventhien wit linnense onder broeken
vyf en twintig gebryde catoene slaap mutzen
vier witte linne slaap mutzen
seven halve hals doekjes
twaalf witte strop dassen
twee zwarte zyde strop dassen
een nagemaakte tjalie
tien zyde zak doeken in zoort
zes paar leedere handschoenen
drie paar wolle handschoenen
negen wit linnense lyfbanden in zoort
tien p:r witte catoene koussen
zes p:r witte onder koussen
drie p:r zwarte zyde koussen
twee p:r witte zyde kousen
vyf p:r gecouleurde koussen
twee p:r zwarte wolle koussen
zes p:r zwarte zayette koussen in zoort
zes p:r wolle koussen in zoort
vier en twintig witte hembden
vyf witte nagt hembden
twee paar laarsen
een paar halve laarsen
vyf paar schoenen
een paar pantoffels
een paar goude epoletten
twee paar portopees
een vergulde borst plaat
een goud horologie met een staale ketting
een dubbelde zilvere beeker
twee paar zilvere schoen gespen
twee paar zilvere knie gespen
een foudraal waar in
een paar knie gespen met steenen
een zilvere broek gespen
een zilver hals gespen
een loriet met een zilver foudraal
een bril met goud gemonteerd
een carette bril
twee stel zilvere lyfbands haken
een paar pletty schoen gespen
een paar staale schoen gespen
een garnituur rouw gespen
een rouw hals gespen
een paar rouw knie gespen
een foudraal waar in
een mes
een zilvere vork en
een zilvere leepel
een kleine huis trap
een kist met koper beslag waar in
een riem groot formaat papier
twee riemen mediaan formaat papier
vier riemen klein formaat papier
drie pakjes post papier
een pakje zyl garen
twintig paren nieuwe witte catoene mans koussen
een paar nieuwe zayette koussen
twee paar wolle koussen
een lap drap couleur casimier van 6 ell
een lap groene casimier van 14 ell
een lap gestreepte casimier van 2 ell
een lap gestreepte casimier van 8 ell
een lap geel casimier van 8 ell
een lap paerl couleur casimier van 7 ell
een lap zwarte durang van 27 ell
een lap blaauwe durang van 27 ell
een lap zwart zatyn van 1 1/2 ell
een lap Vlaamsch linnen van 43 ell
achtien p:s geel Chinaasch linnen
twee rood en wit gestreepte baaytjes en voorts
eenige zo zyde als wolle lapjes, wolle leyzels en franjes in zoort
een kist met koper beslag waar in
vier en sestig strengen catoen
twintig bolletjes catoen
een klein coffertje en daar in
een party vergulde pletty, staale, kemels garen en zyde knoopen van differente zoort
een pak kopere haken en knopen
een staale degen haak
een party kopere en stale klavier snaaren
een pond wit garen
een restantje wit en gecouleurd garen in zoort
een lap van twee en dertig ell ligt blaauw jeannet
vier voer chitzen
drie en twintig kleine lapjes chitz en voer chitz in zoort
een aangescheurd stuk boelang
een lap geruite gryn
een lap matjes goed
een restant passement
een klein coffertje
een klein coffertje /:defect:/
twee klisteer spuyten
een sluyt mantje
een oude paruyke doos

In de voorkamer n:o 1
twee blaauw geruyte ophaal gordynen
twee spiegels met vergulde lysten
veerthien schilderyen in zoort
twee kleine hoek rakjes waar op
een kleine toilet trommel
twaalf stoelen met vaste groene trype kussens
een toilet tafel
een vierkante tafel
een bed tafel
een celinder nagt stelletje
een yzere geld kist
een cabinet met zilver beslag waar op
een stel porcelaine potten en bekers en waar in
een mahony hout kistje
een Chinaas verlakte omber doosje
een horologie kastje
een staand pendule
een blikke verlakte inkt koker
twee tafel schelletjes
een medicyn kistje
een yzere paviljoen met een stel chitze en een stel blaauw geruite behangzel en waar op
een bed, peuluw, tien kussens, een paarde haire mattras en een zyde deeken zynde dit evengemelde ledikant, met het zig daar op bevindend bed en verder toebehoren, door de juffrouw weeduwe gekoozen, omme overeenkomstig de testamentaire wille van den heere overleedene aan haar edelen onder taxatie te verblyven en dien volgens door ons onderget: gewaardeerd op rd:s250
een nagt spiegel
een zabel met koper gevest
een kastje geapproprieeerd voor jagt gereedschappen, waar in de jagtgereedschappen aan den heer overleedenen behoord hebbende als
een jagt mes met zilver gevest en groene leedere band
een paar pistoolen met kopere loopen, met zilver gemonteerd en zwarte leedere holsters
een paar kleine pistoolen met bruyn leedere holsters
een zyd geweer met zilver gevest en zilver haak
een hars vanger met staal gevest
een hars vanger
een hars vanger met wit koper gevest
een oude rouw deegen
een rys pyp met zilver beslag
vyf porcelaine pype koppens
een klein doosje in fatzoen van een schoen
een carette snuyfdoos
een jagt geweer
een jagt geweer
drie kogel formen
een kogel [formen]
een klein hand gewigt
drie horendse jagt bekertjes
een zilver potloodje
vyf kruyd hoorns in zoort
vyf hagel zakken
drie Vlaamsch linnense jagt zakken
drie pattroon tassen in zoort
een paruyke doos
een zak met hagel
een zak met een parthy kogels
derthien zo botteltjes als flesjes met rotting over trokken
drie tinne borden
een pyl stok
een rotting met een goude knop
een rotting met zilver gemonteerd
drie oude hand rottings in zoort
een tabaks zak
twee kleine mesjes
een penne mes en
een stryk riem

In de voorkamer no: 2
een ophaal gordyn
twee kleine spiegels met verg: lysten
twaalf schilderytjes
een hoek rak
een hoek kastje met zilver beslag
zes stoelen met losse geruyte kussens
een tafel
een knaap
een klisteer stelletje
een kadel waar op
vier kussens en een chitze deeken
een kinder paviljoentje waar op
een klein bed
een cabinet met zilver beslag waarin de kleederen, juwelen, goud, en zilver aan mejuffrouw weeduwe toebehoorende en tot haar edelen lyfgebruik en cieraad dienende mitsgaders aan haar edelen by testamentaire dispositie geprelegateerd, onder conditie dat wanneer onverhoopt iemand der erfgenaamen zig ten aanzien van dit prelegaat aan de juffrouw weeduwe gemaakt, zonder daar voor aan den boedel eenige vergoeding te doen; beswaard mogte achten, in zulk geval de pretieuse dingen zig daar onder bevindende door Heeren Weesmeesteren na derzelver reeele waarde zoude worden getaxeerd, ten einde deeze waarde door haar edelen ten behoeve des gemeenschappelyken boedel te doen inbrengen

En alschoon geene der meerderjarige presente erfgenaamen, zo min als de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren als ex officio caveerende voor de minderjaarige kinderen, tegens de makinge van 't voorzegde praelegaat aan de juffrouw weeduwe eenige de minste objectie had; was echter haar edelens expresse begeerte en waar van zy verklaarde niet te zullen afzien, dat de voren bedoelde pretieuse dingen, dewelke zig daar onder kwamen te bevinden en die door haar edelen aan ons ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren zouden worden vertoond, naar derzelver waarde mogte worden getaxeerd, ten einde het bedragen daar van door haar edelens aan den generaalen boedel konde worden vergoed;

Weshalven de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren op het expres verzoek en instandige wille van de juffrouw weeduwe de meergemelde en hier onder gespecificeerde pretieusiteiten ten hunnen overstaan zo wel als van die der juffrouw weeduwe ende de meerderjaarige presente erfgenaamen hebben doen taxeeren door den zilversmit Daniel Hendrik Smit die de waarde derzelve dan heeft bepaald, zo als hier onder vermeld, namentlyk

Rd:s
een kistje met zilver beslag op 15:--
een parthy oud zilver op 19:--
een kleine Bybel met goude slootjes op 40:--
een foudraal waar in een klein reuk flesje op 5:--
een paar goude arm slootjes op 5:--
een klein zilver snuyfdoosje op 1:24
eenige goude knoopjes op 5:--
een paar goude krabbetjes op 2:--
een lidt ringetje op 2:--
een goude ring met diamante steenen op 30:--
een diamante hair speld op 50:--
een diamante borstspeld op 10:--
een hals colje en een paar oor hangers op 12:--
een snoer hals coraalen op 24:--
een carette kokertje met goud gemonteerd op 3:--
een horologie met een goude ketting op 50:--
Somma Rd:s273:24

Zynde overigens door de juffrouw weeduwe gedeclareerd dat haar edelen het opgemelde cabinet met zilver beslag kwam te verkiezen voor 't zodanige als door den heere overleedene aan haar edelens by deszelfs testamentaire dispositie onder taxatie van Heeren Weesmeesteren is geprelegateerd. Weshalven hetzelve door ons ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren is gewaardeerd op de somma van vier hondert ryxdaalders zegge rd:s400

In de voor kamer n:o 3
twee roode ophaal gordynen
twee spiegels met note bome lysten waar van een defect
twaalf schilderyen met vergulde lysten in zoort
twaalf stoelen met losse roode trype kussens
twee vierkante tafels
een celinder nagt stelletje
twee vierkante kistjes
een hoek rakje
een enkeld ledikant met chitze behangzel waar op
een bed
vier kussens
een peuluw en
een wolle deeken
een kastje met twaalf tafel messen
een kastje met een tinne klisteer spuitje
een cabinet met zilver beslag waar in
een hondert en elf gemaakte wit linnense tafel en bedde lakens
drie hondert drie en twintig servietten
een hondert een en twintig handdoeken
twee hondert en twee en twintig kussen sloopen

Zynde het een en ander, het gemaakte linnen goed des boedels, door den heer overleedene aan de juffrouw weduwe by testament onder taxatie van Heeren Weesmeesteren gepraelegateerd, en dienvolgens de waarde daar van door ons ondergetekende gecommitteerde Weesmeesteren bepaald op eene somma van twee hondert ryxdaalders zegge rd:s200

In de zy kamer
een spiegel met vergulde lysten
acht schilderyen in zoort
drie zieke stoelen
twee Chinaasche leuning stoelen
een kindere stoel
een Chinaasch tafel kastje
twee coffers
een zes kante tafel

In de agter kamer n:o 1
vier Chinaasche leuning stoelen met losse groene trype kussens
een Chinaasche bidet met zyn porcelaine kom
een spiegel met vergulde lysten
drie schilderyen in zoort
een rak
een kapstok
twee nagt stelletjes waar van een met een porcelaine pot
een groote vierkante tafel
een kleine tafel
een ronde tafel
een oud cabinet
een groote kist waar in
zes stellen bed gordynen
drie chitze spryen
twaalf stoel kussens overtrekzels
twee rood geruyte ophaal gordynen
zes blaauw geruite mattrasjes
drie lantaarn overtrekzels en voorts
eenige enkelde oude gordynen en lappen in zoort

In de agter kamer n:o 2
een en twintig blikke trommels in zoort
drie houte doozen
twee leedige kisten
een yzere balans met kopere schalen
twee oude sjalousie matten

Op de derde verdieping

In de snyders kamer
een oude tafel
een wasch lampet /:defect:/

In de koper kamer
een geweer rak
zes kopere taarte pannen in zoort
vier kopere comfyt keetels
drie kopere banket bakjes
een colobyntjes pan
vyf kopere castrollen
drie zuyker broods formen
een poffertjes pan
twee kopere braad pannen
een yzere [braad pannen]
elf yzere castrolletjes
een koopere ham keetel
twee kopere visch keetels
twee yzere visch keetels
een groote kopere water keetel
een kleindere kopere water keetel
twaalf yzere koekepannen
vier yzere ketels
een rooster
twee yzere taatjes
een kopere water ketel met zyn kraan
twee wafel yzers
een oblie yzer
twee yzere schuimspaanen
vier yzere vleesch vorken
vier yzere potleepels
een yzere vuurtang
twee yzere schoorsteenkettings
een yzere bed pan
twee houte hakke borden
zes yzere kapmessen
een vierkante blikke pannetje
een groote yzere comfoor
twee yzere braad pannen
twaalf yzere potten in zoort
twee leedere faliesen
vier provisie mandjes
een paruyke bol
een tjonka bord
een oude voet arketyf
twee swarte schaap leedere vellen

In de porcelain kamer
seven blaauw porcelaine soup terines in zoort
vyf en vyftig blaauw porcelaine vlakke schotels in zoort
zesthien blaauw porcelaine diepe schootels in zoort
een hondert en seventig blaauw porcelaine vlakke borden in zoort
drie en dertig blaauw porcelaine diepe borden in zoort
twee blaauw porcelaine water borden
twee blaauw porcelaine commen
acht blaauw porcelaine ronde schootels
seven en twintig blaauw porcelaine ronde Japanse schootels
vyf en dertig rood porcelaine Japanse schootels in zoort
twee rood porcelaine soup kommen met hunne onder schootels
twee blaauw porcelaine kommen met dekzels
een rood porcelaine Japanse kom
seventhien porcelaine Japanse nesjes sous potjes
vier Japans porcelaine kommetjes
een Japans porcelaine salade bak
een blaauw en wit porcelaine pot met zyn dekzel
een blaauw en wit porcelaine platte pot
seven bruine Japanse nesjes saus potjes
twee bruyn porcelaine potten met dekzels
vyf porcelaine kommen in zoort
drie porcelaine nagt spiegels met hunne dekzels
drie porcelaine wasch lampetten met hunne kommen
vyf porcelaine wasch lampetten zonder kommen
zes porcelaine saus potjes
zes porcelaine boter potjes in zoort
twee stellen porcelaine adjar bakjes
drie Japanse melk keeteltjes
vier en zestig paren porcelaine kopjes en pierings in zoort
twee witte aarde soup terrines
seven witte aarde ronde kommen met dekzels
vier witte aarde saus potjes met dekzels
zes witte aarde kleindere saus potjes zonder dekzels
twee witte aarde ovaale saus potjes met dekzels
acht witte aarde ovaale saus potjes zonder dekzels
vier en twintig witte aarde ronde schotels in zoort
tien witte aarde vierkante schotels
zesthien witte aarde lankwerpige schotels
drie witte aarde visch schootels
drie witte aarde mosterd potjes
een witte aarde peper doosje
zesthien witte aarde bobotie bekertjes
vyf en negentig witte aarde vlakke borden
veertig witte aarde diepe borden
acht en vyftig witte aarde ryst pieringjes
twee en zestig grove aarde potten pannen en bakken in zoort
een rak en daar op
een en zestig witte aarde diepe borden
seventig witte aarde vlakke borden
vyf witte aarde soup terines
vyf witte aarde visch schotels in zoort
derthien witte aarde lankwerpige schootels in zoort
agt en twintig witte aarde ronde schootels
twee witte aarde salade bakken
een witte aarde nagt spiegel
twee en twintig witte aarde bobotie bekertjes
twee tabaks kistjes
een bak met een parthy tafel messen en vorken
zes hand bylen
een hamer
drie schoenmakers tangen
twee kool schaven
twee yzere kapmessen
twee hout bylen
een parthy schoenmakers messen
vier tinne leepels
vyf kleeder borstels
drie kleedermakers scheeren
twee sadelmakers yzers
een houte pons lepel
twee nieuwe tinne thee keetels
een groot horologie glas
een klok lantaarn
zesthien bottels soya
vyf houte bakken
vier pakken groote koopere spykers
een wit Chinaase kopere spoelkom
een wit kopere nagt blakertje
een coffy molen
twee tinne coffy kannen
een kopere coffy [kannen]
een verlakte coffy [kannen]
een verlakte thee keetel met zyn comfoor
een verlakte tabaks doosje
een verlakte vuur testje
vier verlakte brood mandjes
een kopere slonsje
een tinne boter bus
een blikke chocolade kan
zes stryk yzers in zoort
een kopere thee machine
een kopere worst spuyt
twee blikke worst [spuy]
een parthy kopere gebak pannetjes
twee steek bekkens
een tinne visch schotel
een vierkante kopere pannetje
zes yzere vertinde paarde stangen
drie glaze oly en azyn standaars ieder van twee flessen
seventhien glaze caraffen in zoort
agt en dertig bierglazen
negen en tagtig kelken in zoort en voorts
een parthy rommelary

Op 't voor vertrek van de derde verdieping
drie veld stoelen
een vlagge stok
een vloer mat
acht oude sjalousie matten
twee provisie mandjes
een nagt stelletje
vier catoen haspeltjes
een sny boor molen
een bidet
drie ballast mandjes
twee groote manden
een baker mand
een rol tabak in loodt
twee losse rolle tabak
acht nieuwe kaf zakken
twee oude mudden zakken
een kast met Spaansche zeep
een ledige thee kast met een parthy oud loodt
zesthien luywagens in zoort
vier rage bollen
vyfthien schoen borstels
derthien differente borstels in zoort
een Chinasche zieke stoel
een blikke doos waar in
een restant lakmoes
een kast waar in
een parthy schoenmakers leesten en een restant Spaansche zeep
twee mutze bollen
een kastje waar in
een veld ledikant
een bed scherm
een hoop tarwe
vyf ophaalder planken
twee kleine kastjes met glase ruyten
een [kleine kastjes] met een restant spiegel glas
een ledige kist
vier ledikanten
twee cadels
twee paare haire mattrassen
een schaape haire [mattrassen]
een kapokke [mattrassen]
vyf onder beddens
drie peuluwen
een paarde haire [peuluwen]
een schapen hairen [peuluwen]
tien kussens
twee chitze spryen
zes chitze combaarsen
vier wolle combaarsen
een lap oud zyl
een zyldoekse bedde zak en voorts
een party rommelary

In de dispens
vier wit aarde soup terrines in zoort
drie wit aarde visch schotels
sesthien wit aarde lankwerpige schotels in zoort
vier wit aarde ronde kommen in zoort
twee wit aarde salade bakken
twee wit aarde groote ronde schotels
een wit aarde oly en azyn stander
twee wit aarde carstanje kommen met hun onder bakjes
twee wit aarde boter potjes
een wit aarde zuyker pot
twee wit aarde vlaa bakken
vier en dertig wit aarde borden in zoort
een porcelaine boter kom met een dekzel defect
twaalf Japanse schotels en borden in zoort
zes tinne water borden
een blikke soup terrine
een meel zift
twaalf bobotie kopjes in zoort
twaalf rottinge couvertares
een eetens kast
agt geel kopere kandelaars
agt pletty kanadelaars
vier wit kopere blakertjes
een geel kopere [blakertjes]
vier staale snuyters
een tinne melk keteltje
twee blikke [melk keteltje]
twee kopere comfoors
twee yzere comfoors
twee kopere vuur tesjes
een kopere salade mand
drie blikke soup potten in zoort
een steene mortier met zyn houte stamper
een aarde melk keteltje
een houte boter schop
een houte boter stamper
een komkommer schaaf
drie hand lantaarns
twee blikke messe bakken
een sluyt mandje
twee handmandjes
een kaarse kistje
een schuif gordyntje en voorts
een party messen en vorken en eenig klein aarde werk in zoort

In de combuis
een combuys tafel
een bak kist
twee kap blokken
een ryst blok met zyn stamper
een combuys rak
twee ryst wannen
negen yzere potten in zoort
drie yzere roosters
zes yzere drie voeten
vier yzere schoorsteen kettings
drie yzere vleesch vorken
drie yzere potleepels
een yzere schuim spaan
een blikke schuim spaan
een kopere schuim spaan
twee koeke pannen
een vuur tang
een asch schop
een hand byl
vier kap messen in zoort
een yzere taatje defect
vier yzere castrollen met dekzels
een groote kopere vyzel met zyn stamper
drie tinne schotels in zoort
een diepe kopere schotel
een blikke doorslag
een yzere saus potje en voorts
eenige aarde potten

Op de agterplaats
een groot watervat
veerthien balys in zoort
vyf water emmers
twee water halfaamen
een kopere water beeker
twee huis trappen
zes huis ladders
een vliege kast
een groote tafel op schragen
een kleine oude vierkante tafel
een slyp steen met zyn bak
een hout byl

In 't provisie pakhuis n:o: 1
een groote yzere balans met twee houte schaalen
twintig stukke yzer gewigt, ieder van vyftig pond
een houte mout
een tinne hever
twee kopere glaze spuyten
twee houte boter schoppen
een houte stamper
een braad horologie met zyn toebehoren
vyf yzere braad spitten
drie blikke tregters in zoort
een tinne wyn pomp
zes kopere kraanen in zoort
twee lugt haaken
drie rol stokken
een yer rak
een bottel rak waar op [aard en nagelvast]
een party leedige bottels en flessen
een mand met leedige bottels
een boter vat
zes emmers
elf differente leedige vaten in zoort
twee en twintig aarde potten in zoort
zesthien porcelaine potten in zoort
twee coffy molens
twee half aam bokken
een kaarse form
een party stelling houten [aard en nagelvast]
een party hamers, mookers en andere gereedschappen en voorts
een party rommelary

In 't provisie pakhuis n:o 2
een kleine yzere balans met twee kopere schalen
negenthien stukken klein gewigt in zoort
derthien stryk yzers in zoort
een baly
een vleesch vaatje en voorts
eenige leedige vaten

In de stal
een ruyf [aard en nagelvast]
een ledige kast en
een oude lantaarn

In 't pakhuis
een charet
een chais
een kar
een stel tuygen voor vier paarden met kopere beslag
een oude zadel en toom
een wyn bok
een stuk hout
een spier haak
drie groote kuypers schaven
een sny bank
een kist waar in
een parthy kuypers gereedschappen
drie heele leggers met Kaapse wynen
een heele legger met azyn
een vat met azyn
twee leedige heele leggers
twee leedige halve leggers
een houte wyn tregter en voorts
eenige leedige oude vaaten, balytjes, stelling houten en wat rommelary in zoort

Op de voor zolder
een hand molen
een buytel kist
een hoop stroo
een scheepel
een hakzel bank
een kaf zift
veerthien zyldoekse kaf zakken
seven zyldoekse oude mudden zakken
twee catrollen met hunne touwen
vier leedige manden in zoort
een balans bok
een party nieuw hoepel yzer
een party oude yzere hoepels
vier planken
een oude bed tafel
een kopere beeker
negenthien leedige baalys en vaten in zoort
een leedige kist en wyders
eenige leedige kasten en wat rommelary

Zilver werk
een schenkbord wegende 126 loodt
een zilver schenkblad wegende 58 loodt
een zilver schenkblad wegende 60 loodt
een zilver schenkblad wegende 58 1/2 loodt
een zilver schenkblad wegende 18 loodt
een zilver schenkblad wegende 19 loodt
een zilver thee ketel, met zyn comfoor en lampje weegende te zamen 118 1/2 loodt
een zilver oly en azyn standaart weg:e 95 1/2 loodt
een zilver potje weg:e 48 loodt
een zilver potje weg:e 43 loodt
een zilver tabaks comfoortje weg:e 13 loodt
een zilver tabaks comfoortje weg:e 12 1/2 loodt
een zilver trekpot met zyn onder schootel en twee thee zeefjes wegende te zaamen 34 loodt
een zilver melk kan weg:e 31 1/2 loodt
een zilver zuyker potje weg:e 21 loodt
een zilver koelbakje met twee thee lepeltjes en twee thee vorkjes weegende te zamen 14 loodt
een zilvere zuyker tangetje weg:e 2 loodt
twee zilvere saus potjes met hunne lepels wegende te zamen 70 loodt
een zilvere zuyker bus weg:e 37 loodt
een zilver zuyker bus weg:e 31 loodt
een zilvere zuyker bus weg:e 34 loodt
zes zilvere ronde zoutvaatjes wegende te zamen 33 loodt
vier zilvere lankwerpige zoutvaatjes wegende te zamen 8 1/2 loodt
twee zilvere vis schoppen wegende 23 loodt
een zilvere soup lepel wegende 21 1/2 loodt
een zilvere soup lepel wegende 21 loodt
twee zilvere ragou leepels wegende te zamen 19 loodt
twee zilvere ragou leepels wegende 16 loodt
een zilvere pons lepel wegende 4 loodt
een zilvere pons lepel wegende 3 loodt
een zilvere murg lepel wegende 3 1/2 loodt
een zilvere raspetje wegende 6 1/2 loodt
twaalf zilvere eet lepels weg:e 54 loodt
tien zilver eet lepels weg:e 43 loodt
twaalf zilvere vorken weg:e 53 loodt
tien zilvere vorken weg:e 41 loodt
twaalf zilvere yer lepeltjes weg:e 23 loodt
vier zilvere thee lepeltjes en een zilvere mosterd leepeltje wegende te zamen 4 1/2 loodt
een foudraal waar in weegende volgens calculatie zoo naauw mogelyk aan zilver 160 loodt
twaalf zilvere lepels
twaalf zilvere vorken en
twaalf messen met zilvere hegten
een gorgelet met zilver gemonteerd, wegende het zilver naar gissing 30 loodt

Lyf eigenen des boedels
een mans slaaf genaamd Leander van de Caab zynde coetzier
een mans slaaf gen:t Jan van Ceylon zynde een kok
een mans slaaf gen:t Benoit van Madagascar zynde almeede een kok
een mans slaaf gen:t Kito van Mosambicque insgelyks een kok
een mans slaaf gen:t Adriaan van de Caab zynde een huis jongen
een mans slaaf gen:t Philip van de Caap zynde een vrouwe kledermaker
een mans slaaf gen:t Evert van de Caab insgelyks een vrouwe kleeder maker
een mans slaaf gen:t Hoop van Batavia zynde een mans kledermaker
een mans slaaf gen:t Afrika van de Caab almeede een mans kleedermaker
een mans slaaf gen:t May van Batavia zynde een schoenemaker
een mans slaaf gen:t Jonas van de Caab zynde een kuyper
een mans slaaf gen:t July van de Caab zynde een huis jongen
een slavinne gen:t Leonora van Macasser
een slavine gen:t Malatie van Boegies met haare twee kinderen Rebecca en Lena beide van de Caab
een slavinne gen:t Oelinda van Boegies met haar zoontje gen:t Agillis van de Caab
een slavinne gen:t Citie met haare twee zoontjes gen:t Hector en Jacob alle van de Caab
een slavinne gen:t Regina van de Caab
een slavinne gen:t Doortje met haar kind gen:t Saartje, beide van de Caab
een slavinne gen:t Theresie van de Caab
een slavinne gen:t Amilia van de Caab

Na dat de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren tot dus verre met de inventarisatie waren gevordert, zyn zy vervolgens overgegaan, om te voldoen aan dat gedeelte der dispositie van den heere overleedene, waar by zyn edelen heeft begeerd, dat alle zyne lyfeigenen, door Heeren Weesmeesteren ten behoeve des boedels van den eersten tot den laatsten, na derzelver reeele waarde zoude worden getaxeert. En hebben zy na alvorens nopens de hoedanigheeden en bekwaamheeden der gem: lyfeigenen, het advys der juffrouw weeduwe ende dat der resp:e meerderjaarige erfgenaamen te hebben ingenomen, de waarde der meergezegde slaven bepaald in ondertemeldene voegen, als

Rd:s
Leander van de Caab op 300
Jan van Ceilon op 100
Benoit van Madagascar op 800
Kito van Mosambicque op 700
Adriaan van de Kaap op 800
Philip van de Kaap op 800
Evert van de Kaap op 1000
Hoop van Batavia op 500
Afrika van de Caap op 800
May van Batavia op 800
Jonas van de Caap op 1800
July van de Caap op 700
Leonora van Macassar 200
Malatie van Boegies met haare twee kinderen Rebecca en Lena beide van de Caap op 800
Oelinda van Boegies met haar kind Agilles van de Caap op 700
Citie met haar twee kinderen Hector en Jacob, alle van de Caap op 1800
Regina van de Caap op 900
Doortje met haar kind Saartje beide van de Caap op 1350
Theresia van de Caap op en 600
Amilia van de Caab 400

Van welke taxatie aan de juffrouw weeduwe ende de resp:e meerderjarige erfgenaamen, door ons gecommitteerde Weesmeesteren kennis gegeeven zynde, verklaarde dezelve daar in allezints genoegen te neemen en te begeeren dat in navolginge van den verdere inhoud der dispositie van den heere overleedene met betrekking tot de lyfeigenen des boedels, als nu ook dadelyk mogte worden overgegaan tot de verkiesing uit de gemelde lyfeigenen onder de respective g'interesseerdens.

Waar toe dan getreeden zynde is de keuze geeffectueerd in onder te meldene voegen als

Door juffrouw Margaretha Jacoba Smuts weeduwe en inventarient in deezen

Voor de eerste keuze
Rd:s
Jonas van de Caap die gewaardeert is op 1800
deszelfs wyf gen:t Citie met haare twee kinderen Hector en Jacob alle van de Caap, die te zamen gewardeerd zyn op 1800
Kito van Mosambicque wiens waarde bepaald is op 700
July van de Caap, die by taxatie waardig geschat is op en 700
Theresia van de Caab, die getaxeerd is op 600

Door de heer m:r Johannes Andreas Truter als in huwelyk hebbende juffrouw Sophia Alida de Wet

Voor de tweede keuse
Rd:s
Adriaan van de Caab, die gewardeert is, op 800
Benoit van Mosambicque die meede gewardeert is, op en 800
Amilia van de Caap, die getaxeerd is op 400

Door s:r Johannes Carolus de Wet

Voor de derde keuze
Rd:s
Afrika van de Kaap, wiens waarde by taxatie bepaald is op 800
May van Batavia, die almeede gewardeert is op en 800
deszelfs wyf Oelinda van Boegies met haar kind Agillis van de Caap die te zamen gewardeerd zyn op 700

Door s:r Oloff Godlieb de Wet

Voor de vierde keuze
Rd:s
Leander van de Caap, die getaxeerd is op 300
Malatie van Boegies met haare twee kinderen in name Rebecca en Lena van de Caap, die te zamen gewardeert zyn op en 800
Regina van de Caap, die getaxeerd is op 900

Door te ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren met communicatie van de juffrouw weeduwe, voor den uitlandigen minderjarige zoon Jacobus Petrus de Wet

Voor de vyfde keuze
Rd:s
Philip van de Caap, die gewardeert is op en 800
Doortje met haar kind Saartje beide van de Kaap, die te zaamen getaxeerd zyn op 1350

Hebbende de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren en de juffrouw weeduwe, voor het belang van den minderjaarigen, niet dienstig geoordeeld om uit de overige nog voorhanden zynde, vier ongekoozene lyfeigenen eenige nadere of verdere keuze te doen.

Zynde ten opzichte der gedaane keuzen van lyfeigenen, in allen deelen stiptelyk gevolgd, de expresse wille en begeerte van den heere overleedene, dat de vrouwens van de mans en de kinderen beneden de twaalf jaren van de moeders niet zyn gesepareerd.

En vermits de wille van den heere overleedenen verder meede brengt, dat, de keuzen geschied zynde, de als dan nog overige slaven indien de daar toe gerechtigde erfgenamen tot geene verdere keuze in dezelfde order konden verstaan, aan den daar toe genegen zynde dier erfgenamen, ofte aan den meestbiedende derzelven verkogt zullen moeten worden.

Zo zyn de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren, vermits geene der respective g'interesseerdens geneegen was, uit de nog voor handen zynde ongekoosen lyfeigenen, in naamen

Jan van Ceilon
Evert van de Caab
Hoop van Batavia, en deszelfs wyf
Leonora van Macasser

getreeden tot de verkoping derzelve, aan de meestbiedende der respective g'interesseerdens en erfgenaamen - En zyn dezelve als toen in volgender voegen verkogt, als

Rd:s
Jan van Ceilon, aan s:r Johannes Carolus de Wet, voor 100
Evert van de Caap, aan de heer m:r Johannes Andreas Truter voor 700
Hoop van Batavia, met zyn wyf Leonora van Macasser, aan s:r Johannes Carolus de Wet voor 602

Deeze verrigtinge afgeloopen zynde, is door de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren getreeden, tot de verdeeling van de kleederen, goud en zilver, mitsg:s jagt gereedschap, tot des heeren overleedenens lighaam en gebruik behoord en gediend hebbende, in deezen inventaris op paginis 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 en 27 gespecificeerd, onder zyn edelens acht nagelaatene zoons by looting zo na mogelyk in gelyke portien te verdeelen, overeenkomstig de wille van den heere overleedene, vervat by onderhandsche dispositie van den 20 August 1800.

En zyn na dat de uitlooting geschied was, by de twee meerderjarige zoons Johannes Carolus de Wet en Oloff Godlieb de Wet de aan hun te beurt gevallene portien in ontfangst genomen mitsgaders die der zes minderjarige, in naamen

Jacobus Petrus de Wet
Hendrik Johannes de Wet
Johannes de Wet
Fredrik Willem de Wet
Hendrik Justinus de Wet en
Petrus Jacobus de Wet

aan de juffrouw weeduwe in bewaring gegeeven, ten einde die der twee eerstgemelde tot hunne terug komst uit Europa of vroegire dispositie by mondig worden, in bewaringe te behouden, ende die der vier jongste zoons, ten hunne gebruike te doen dienen, ofte by meerderjarigheid aan hun te doen geworden.

Bestaande de portien aan de twee uitlandige zoons te beurt gevallen, in 't volgende, namentlyk

Van Jacobus Petrus de Wet
een geborduurde violet gecouleurde lakense rok
negen camisolen in zoort
seven broeken in zoort
een chitze slaap cabaay
drie hembden
acht dassen in zoort
drie buyk of lyfbanden
vyf paren koussen in zoort
twee hair zakjes
een paar handschoenen
een paar kamer muylen
een goude zak horologie met staale ketting
een kruyd bus
een schiet geweer
een paar pletty schoen gespen
een paar zilvere schoen gespen
twee berottingde botteltjes
een pennemes
een oestermesje
een kleine knipmes en
een kopere vergulde plaat

Voor Hendrik Johannes de Wet
een bruine lakense rok
acht camisools in zoort
seven broeken in zoort
een chitze slaap cabaay
drie hembden
twee dassen
een buyk of lyfband
agt slaap mutzen
vier paar koussen in zoort
een paar handschoenen
een paar schoenen
een hoed
een paar pistolen met hunne holsters
een rouw deegen
een couteau de chasse
twee kruydhoorns
een zak met koogels
een zilvere haak
een paar zilvere schoen gespen
een leeder jagt sakje
een kogelform
een porcelaine pype kop
twee berottingde botteltjes en
een zilvere hoepeltje

Terwyl overigens by 't effectueeren deezer deelinge, ook ten uitvoer is gebragt, dat gedeelte der dispositie van den heere overleedene, waar by zyn edelen heeft begeert, dat deszelfs by hem gebruikte dubbelde zilver drinkbeker, aan zyne zoon Hendrik Justinus de Wet zoude komen, en aan deezen op zyn portie in de deeling in computatie gebragt worden.

Contanten des boedels
Rd:s
zoo veel volgens opgaaf der juffrouw weeduwe, by het afsterven van den heer overleedene is voorhanden geweest, eene somma van vyf hondert vyf en zestig ryxdaalders en zes en dertig stuivers zegge 565:36
waar van zeedert het openstaan des boedels, door de juffrouw weeduwe, volgens aan ons gecommitteerde Weesmeesteren overhandigde notitie is uytgegeeven voor diverse benodigdheeden tot het huis houden 258:24
invoegen door ons gecommitteerde Weesmeesteren op heeden aan contanten is gevonden, een somma van 307:12
welke somma van 307:12
aan de juffrouw weeduwe tegens quittantie is ter handen gesteld omme daar uit de verdere nodige uitgaven geduurende het openstaan des boedels te bestryden, en na het aflopen der vendutie, daar van aan de Weeskamer reekening te doen

Inneschulden
Rd:s Rd:s
de renten voldaan den 14 Feb:ij 1803, April 1803 in minderinge van 't capitaal afgelegd ƒ6000 van de colonien Stellenbosch en Drakenstein op een secretarieele obligatie, in dato 7 April 1788, door den toenmaligen heere Landdrost en e:e: Heemraden ex officio ten behoeve van den heere overledene gepasseerd, aan capitaal ƒ10000 ofte 3333:16
met den intrest van dien a 6 pc:o p:r a:o zedert den 20 January j:l:
door m:r J:P: de Wet overgenomen en bij den generale boedelrekening opgebracht ultimo Maij 1803 van Johannes van Nieukerken Hendrikszoon, op een scheepenen kennis de dato 4 September 1793, aan capitaal ƒ4000 ofte 1333:16
met de renten van dien a 6 pc:o p:r a:o zedert den 29 Augustus 1798
de renten voldaan tot den 27 Janu:y 1802, 't cap:l voldaan den 27 Jan:ij 1803 van Willem Morkel op een notarieele obligatie de dato 27 January 1795, aan capitaal ƒ8000 ofte 2666:32
met den intrest van dien a 6 pc:o p:r a:o zedert den 27 January 1801
de intrest voldaan tot den 18 December 1802, bij de weduwe overgenomen en bij de geneerale boedelrekening opgebracht ultimo Maij 1803 van Melt van der Spuy op een scheepenen kennis de dato 11 January 1787, aan capitaal ƒ10000 ofte 3333:16
met den intrest a 6 pc:o p:r a:o zedert den 18 December 1801
1803 Maart de renten vereffend tot den 18 Januarij 1803 en in minderinge van het capitaal betaald ƒ9000 van de heer Johannes Gysbertus van Reenen op een secretarieele obligatie de dato 18 January 1787 aan capitaal ƒ12000 ofte 4000:--
beneevens de daar op zedert den 18 January j:l: verloopene renten a 1/2 procento p:r maand
1803 Maart de renten voldaan tot primo April 1803, het capitaal bij de weed:e overgenomen, en bij de generale boedelrekening opgebracht ultimo Maij 1803 van Hendrik Albertus van Nieukerken, op een notarieele obligatie, de dato primo April 1795, aan capitaal ƒ3000 ofte 1000:--
met de daar op a 6 pc:o p:r a:o zedert primo April deezes jaars verscheene renten
Nota, moetende egter in mindering der interessen strekken rd:s8 die den debiteur volgens aantekening van den heer overl: by het laatste vereffening zyner renten te veel heeft betaald van Jan George Barendsz op een notarieele obligatie de dato 8 December 1795, aan capitaal ƒ3600 ofte 1200:--
met de renten van dien a 6 pc:o p:r a:o zedert den 18 Junij 1800
de renten bet:d tot ult: Junij j:l:, de schuldbrief vervolgens door J:P: de Wet, bij afrekeninge overgenomen van de weed:e Nicolaas Daniel Hoffman, op een scheepenen kennis de dato primo July 1789 aan capitaal ƒ18000 ofte 6000:--
met de intrest a 6 pc:o p:r a:o zedert primo July 1801
de renten voldaan tot den 4 April 1802, door de weduwe overgenomen, en bij de generale boedelrekening opgebracht ultimo Maij 1803 van Sybrand Jacobus van der Spuy op een scheepenen kennis de dato ult:o January 1792, aan capitaal ƒ30000 ofte 10000:--
almeede met de renten a t pc:o p:r a:o zedert den 4 April 1801
van Albertus Willem van Nieukerk, op een scheepenen kennis de dato primo Augustus 1796, aan capitaal ƒ33000 ofte 11000:--
met de renten van dien a 6 pc:o p:r a:o zeedert primo Augustus 1800
voldaan December 1802 van d' edele Isaak Strombom op een scheepenen kennis de dato 6 November 1795 aan capitaal ƒ12000 ofte 4000:00
met de intresten van dien a 6 pc:o p:r a:o zeedert den 6 November 1800
aan m:r J:P: de Wet gecedeert April 1803 van Marthinus Laurentius Neethlingh, op een notarieele obligatie de dato medio July 1798, aan capitaal ƒ5000 ofte 1666:32
insgelyks met de renten a 6 pc:o p:r a:o zeedert medio July 1801
van Sibert Wiid, op een scheepenenkennis de dato 10 Augustus 1798, aan capitaal ƒ1200 ofte 4000:--
met de renten zedert den 10 Aug:s 1801 a 6 pc:o p:r a:o
aan m:r J:P: de Wet gecedeert ultimo April 1803 van Tobias de Villiers op een scheepenen kennis de dato primo Augustus 1800 aan capitaal ƒ4000 ofte 1333:16
met de renten daar van a 6 pc:o p:r a:o zeedert primo Augustus 1801
vold: van Fredrik Preller op een notarieele obligatie de dato 11 September 1800 aan capitaal ƒ3000 ofte 1000:--
met de intrest a 1/2 pc:o p:r maand zedert primo Juny 1801
vold: van d' edele Philippus Albertus Myburg senior op een onderhandsche obligatie de dato 14 February 1800 aan cap:l 600:--
met alle de renten van dien a 1/2 pc:o p:r maand zeedert 14 February 1800
voldaan van d' edele Pieter Myeringh op een onderhandsche obligatie de dato 28 May 1798, zonder beding van intrest, aan capitaal 300:--
voldaan van de heer Cornelis Cruiwagen, op een onderhandsche obligatie de dato 9 Maart 1801 per rest aan capitaal 1000:--
met de renten van dien a 1/2 pc:o per maand zeedert den 9 Maart j:l:
de nevenstaande drie schuldbrieven ten lasten Jan Vos Hendrikszoon, door de weduwe overgenomen, en bij de generale boedelrekening opgebracht ultimo Maij 1803 van d' edele Jan Vos Hendriksz: op een onderhandsche obligatie de dato medio Maart 1800 aan capitaal 1000:--
met alle de renten van dien a 6 pc:o p:r a:o
evengemelde Jan Vos Hend:sz op een onderhandsche obligatie de dato 6 May 1801 aan capitaal 1000:--
insgelyks met alle de renten van dien a 6 pc:o
gezegde Jan Vos Hendriksz op een onderhandsche obligatie de dato 12 der jongstgepasseerde maand Maart, aan capitaal 1000:--
almeede met de renten van dien a 1/2 pc:o p:r maand
voldaan van de heer Clement Mathhiessen op een onderhandsche obligatie d: d: 26 February j:l: aan capitaal 4000:--
met de renten van dien a 1/2 pc:o p:r maand zedert 26 February j:l:
van d' edele Arend de Waal junior op een onderhandsche obligatie de dato 29 May 1800 per rest aan capitaal 100:--
met de intrest a 1/2 pc:o p:r maand zedert primo Augustus 1800
bij de wed:e overgenomen, en bij de generale boedelrekening opgebracht ultimo Maij 1803 van de heer Johannes Smuts, op een onderh: obligatie de dato 22 Juny 1801 aan capitaal 1000:--
met de renten van dien a 1/2 pc:o p:r maand zedert 22 Juny 1801
van de manhafte Jan Gerhard Cloete, op een onderhandsche obligatie de dato 5 Maart 1801 aan capitaal 1000:--
met alle de renten van dien a 1/2 pc:o p:r maand
vold: van Adriaan Ventura op een onderhandsch briefje, de dato ultimo Maart j:l: betaalbaar geweest ultimo May 200:--
dus met de renten van dien zedert primo deezer
van den heer Herman Abesté geweesen Gouverneur te Trankebaar, per zaldo van reekening volgens het schuldboek van den heer overleenene n: 1 fol: 41 35:8
van de heer Coenraad Adolph Tabritius Koninglyken Deensche Confirentie Raad te Coppenhagen per zaldo van rekening volgens schuldboek n:o 1 fol:o 53 232:34
van mejuffrouw Catharina Abigael la Febre weeduwe wylen den weledelen gestrenge heer L:A: Vermeer, almeede per zaldo van reekening, volgens schuldboek n: 1 fol:o 57 29:33
van mejuffrouw Margaretha Jacoba Smuts weeduwe en inventariente in deezen, over het bedragen ofte de waarde der aan haar edelens by taxatie verblevene losse goederen en lyfeigenen des boedels, namentlyk
voor een yzere paviljoens ledikant met twee stellen behangzel, en een kompleet bed met toebehooren volgens deeze inventaris pag: 24 en 25 250:--
voor eenige pretieusiteiten volgens deeze inventaris pag: 31, 32 en 33 273:24
voor een cabinet met zilver beslag volgens dezen inventaris pag: 33 400:--
voor 't gemaakte linnen goed des boedels volgens deesen inventaris pag: 35 en 36 200:--
voor een mans slaaf gen:t Jonas van de Caap volgens deeze inventaris pag: 66 1800:--
voor een slavin gen:t Citi met haare twee kinderen Hector en Jacob alle van de Caab 1800:--
voor een mans slaaf gen:t Kito van Mosambicque 700:00
voor een mans slaaf gen:t July van de Caap 700:--
voor een slavinne gen:t Theresia van de Caap 600 6723:24
van de heer m:r Johannes Andreas Truter als in huwelyk hebbende juffrouw Sophia Alida de Wet over het bedragen ofte de waarde der volgende by verkiesing of taxatie dan wel ingekogte en ontfangene lyfeigenen des boedels, als
voor Adriaan van de Caap volgens deezer inventaris pag: 67 800:--
voor Benoit van Mosambicque 800:--
voor Amilia van de Caab 400:--
voor Evert van de Caab volgens deeze inventaris pag: 71 700:-- 2700:--
van s:r Johannes Carolus de Wet, almeede over het bedragen ofte de waarde der zo by taxatie en verkiesinge als door inkoop aan hem ten deel gevallene lyfeigenen des boedels, namentlyk
voor een mans slaaf gen:t Afrika van de Caap volgens dezen inventaris fol:o 67 800:00
voor een mans slaaf gen:t May van Batavia volgens dezen inventaris pag: 68 800:--
voor een slavinne genaamt O'elinda van Boegies met haar kind genaamt Agillis van de Caab 700
voor een mans slaaf gen:t Jan van Ceilon volgens dese inventaris fol:o 71 100:--
voor een mans slaaf gen:t Hoop van Batavia met zyn wyf genaamt Leonora van Macasser 602:-- 3002:--
van s:r Oloff Godlieb de Wet meede over het bedragen ofte de waarde der by taxatie en verkiesene aan hem verbleevene lyfeigenen des boedels, als
Leander van de Caab volgens desen inventaris fol:o 68 300:--
Malatie van Boegies met haare twee kinderen Rebecca en Lena van de Caab 800:--
Regina van de Caab 900:-- 2000:--
van Jacobus Petrus de Wet, weegens het bedragen ofte de getaxeerde waarde van de onder temeldene drie lyfeigenen, aan hem by verkiesing uit den boedel toebedeelden als
een mans slaaf gen:t Philip van de Caab volgens deesen invetaris fol:o 69 800:--
een slavin genaamt Doortje met haar kind Saartje beide van de Caap 1350:-- 2150:--

Lasten des boedels
Rd:s
aan de Bank van Leening op een bank kennis de dato 25 February deezes jaars, aan capitaal ƒ9000 ofte 3000:--
met de renten van dien a 5 pc:o p:r a:o
aan het oeffenings gestigt in deeze hoofdplaats, over zo veel door den heer overleedene by onderhandsche aanteekening de dato 25 May j:l: aan hetzelve voor een legaat is besprooken ƒ1000 ofte 333:16
aan de volgende der minderjarige kinderen over zo veel dezelve volgens gehouden aanteekening van den heer overleedene aan spaarpot penningen competeerd, en in den gemeenschappelyken boedel is berustende, als
aan Hendrik Johannes de Wet 107:36
aan Johannes de Wet 68:18
aan Fredrik Willem de Wet 52:6
aan Magdalena Elisabeth de Wet 28:18
aan Hendrik Justinus de Wet 19:42
aan Petrus Jacobus de Wet 7:42

Werdende overigens alhier pro memoria bekend gesteld

a) dat onder de lasten des boedels van deezen inventaris, voor als nog niet hebben kunnen worden opgebragt, zodanige vrywillige giften ofte praelegaten, als door den heer overleedene, by onderhandsche pro memorie of aanteekening gedateerd 20 Augustus 1799, aan zyne kinderen zyn besproken, aangezien omtrend deeze acte, eenige duisterheid plaats heeft, die voor af dienen te worden uyt den weg geruimd, ofte daar over te worden gedecideerd, en naar welkers ontruiminge, deeze inventaris /:voor zo verre des noods:/ daar meede zal worden geemplieerd.

b) dat overeenkomstig de onderhandsche beschikkinge van den heere overleedene, gedateerd 9 Maart 1802 zyn edelen particuliere brieven en andere papieren, geene directe relatie tot den boedel hebbende aan zyn edelen schoonzoon, den heer en meester Johannes Andreas Truter zyn ter handen gesteld.

c) dat den heer overleedene, met ende benevens den heere Johannes Smuts, gemagtigde geweest zynde van den heere Cornelis Trymersum ende den heere Hendrik Geevers, mitsgaders met ende benevens gemelde heere Smuts ende de heeren Petrus Johannes Truter en m:r Ryk le Sueur van den heer en m:r Jacobus Johannes le Sueur, over zulx de papieren en door den heere overleedene eigenhandig gehoudene reekeningen deese administratie betrekkelyk door ons gecommitteerde Weesmeesteren, aan meermelde heere Johannes Smuts zyn afgegeeven, die dieswegens, in zyne voorsegde qualiteiten zyne pretentien op den boedel ter Weeskamer zal indienen, en denzelven voor verdere verantwoordelykheeden dies weegens indemneeren en dechargeeren

d) dat de openstaande reekeningen van den heere overleedene, met

de heeren Cornelis de Groot en Krasser te Rotterdam
de heeren Jacob Dull en Zoonen te Amsterdam
de heeren Peks, Straus en Nieuwland te Amsterdam
de heer Maurits With, gewezene Deensche capitain
de heer Gerhardus van der Zoo te Amsterdam
de heer colonel Mark Woad te London
de heer Cornelis Trymersum en
de heer en m:r Jacobus Johannes le Sueur

almeede niet distinct onder de baaten en lasten des boedels, hebben kunnen worden opgebracht aangezien dezelve, eerst en voor af nader behoren te werden gerevideert en vereffend en

e) dat nopens de administratie affaire van den heere Van der Zoo te Amsterdam, met den heere Pieter Meijring alhier, die met en benevens den heere overleedenen de administratie heeft gevoerd, en onder wien oor het grootste gedeelte der papieren daar toe betrekkelyk berustende zyn behoord en moet worden afgerekend en geliquideerd.

Aldus gedaan en g'inventariseerd aan Cabo de Goede Hoop op den 9:e, 10:e, 11:e en 12 Juny 1802 ter woonhuize van den heere overleedene, ende zulx op het op en aangeven van mejuffrouw Margaretha Jacoba Smuts weeduwe wylen den heer Hendrik Justinus de Wet de inventariente in dezen in den hoofde deezer gemeld, dewelke verklaard zig hier omtrend ter goeder trouw te hebben gedragen en haares weetens niets versweegen ofte veragtert te hebben het geen tot den boedel en nalaatenschap behoord, bereid zynde zulx des gerequireerd werdende, ten allen tyde met solemneelen eede gestand te doen, en verdere belofte dat zo wanneer in der tyd iets mogte ontdekken dat tot de voormelde boedel specteerende mogte zyn, zulx nader aan Heeren Weesmeesteren op te geven, ten einde deesen inventaris daar meede te amplieeren.

In teken der waarheid is deeze door den juffrouw, inventariente, de meerderjarige erfgenaamen, benevens ons gecommitteerde Weesmeesteren en my gezwoore Clercq eigenhandig ondertekend.

Als Gecommitt:e: A:V: Bergh, H: van de Graaff

Margaretha Jacoba de Wet

Voor de confirmatie: J:A: Trüter, N:N:, J:C: de Wet, O:G: de Wet H:z

Mij present, G:A: Watermeyer, g: C: