Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
William Ferdinand van Reede van Oudtshoorn

4 Maij 1822

Inventaris van alle zodanige goederen en effecten, als er op Zondag den agt en twintigsten dag der maand April, s avonds de klokke omtrend tien uuren, in den jaare onzes Heeren een duyzend acht honderd twee en twintig, metter dood zyn ontruymd ende nagelaten, door den hoog welgeboorene heer William Ferdinand van Reede van Oudtshoorn.

Hebbende de heer overledene, by beslootene testamentaire dispositie in dato 10 September 1819 opgerigt, en waarvan de superscriptie ten zelfden dage voor den notaris publicq m:r Jacobus Petrus de Wet en getuigen is gepasseerd, na alvoorens, zoo wel by dat testament, als by onderscheidene actens denzelven testamente g’annexeerd differente dispositien te hebben gemaakt, voorts tot zyne eenige en universele erfgenaamen genomineerd ende g’institueeerd de kinderen by zyne overledene echtgenoten in echt werwekt, als

a) by wylen zyne eerste echtgenote juffrouw Susanna Margretha van Schoor 1) Pieter Adriaan van Reede van Oudtshoorn
b) by zyne mede overledene tweede echtgenote juffrouw Geesje Kirsten 2) Johan Fredrik van Reede van Oudtshoorn
3) William Ferdinand van Reede van Oudtshoorn
4) Lieve Marth:s Izaak van Reede van Oudtshoorn
5) Philippus Hermanus van Reede van Oudtshoorn
6) Jacobus Joh:s Gysbertus van Reede van Oudtshoorn
7) Sophia Cornelia Adriana van Reede van Oudtshoorn geh:d met den hoog welgeb: heere Rudolph Anthony de Salis
8) Anna Catharina van Reede van Oudtshoorn geh:d met den wele: heer James Dunbar
9) Geesje Ernestina Joh:a van Reede van Oudtshoorn geh:d met den heere Egbertus Bergh Olof zoon
10) de kinderen van wylen Johanna Catharina Hendrina van Reede van Oudtshoorn in huwelyk by den heere Johannes Daniel Karnspek verwekt, in namen a) Geesje Wilhelmina
b) Anna Fredrica
c) Engela Maria en
d) Johannes Daniel Karnspek

Hebbende de heer overledene de portie van zyne dogter Sophia Cornelia Adriana van Reede van Oudtshoorn, geh:d met opgem: heer De Salis belegd met den band van fidei commis haar leven lang, tot het afsterven van hun beiden, gelyk ook de overledene de portien zyner acht overige kinderen in den hoofde dezes vermeld, voor twee derde gedeelte al mede belegd heeft met den band van fidel commis tot dat zy den ouderdom van vyf en veertig jaren hebben bereikt, en wel, zoo als zulx in gem: testamentaire dispositie nader staat omschreven, met dien verstande, dat zy de renten daarop aangewonnen hun leven lang zullen blyven genieten terwyl die der kinderen van zyne overledene dochter Johanna Catharina Hend:a van Reede van Oudtshoorn in huwelyk by opgem: Karnspek verwekt, in gevolge acte van den 19 April l:l:, aan gem: Karnspek zullen moeten worden afgegeven, die als administrateur over dezelve is benoemd geworden.

En voorts tot executeuren van hetzelfde testament benoemd en verzogt, het Collegie van Heeren Weesmeesteren deezer Colonie, ten gevolge waarvan de nalatenschap door ons ondergeteekende expres Gecommitteerdens uit het evengem: Collegie is g’inventariseerd en opgenomen, en bevonden te bestaan in het volgende te weeten

Een huis en tuyn, staande ende gelegen in deese Tavelvalley g:d Saasveld, zynde een gedeelte der gedeelte tuijn g:d Oudtshoorn g:t 417 quad:t roeden 39 quad:t voeten en 84 gelyke duimen
een huys en tuyn g:d Meydrecht, annex Saasveld geleegen, zynde een gedeelte der gedeelde tuyn g:d Oudtshoorn g:t 595 q:t roeden, 56 q:t voeten en 24 gelyke duimen
een stuk ommuurde land g:d Nederhorst, leggende voor gem: tuynen Saasveld en Meydricht per rest groot 1 morgen 121 q:t roeden en 94 q:t voeten
een stuk ommuurde land g:d Drakenburg aan Nederhorst grenzende, met de daarop geconstrueerde vier huisen en een pakhuis g:t 322 q:t roeden
een stuk land bestaande uit vier annex elkander gelegend erven, gelegen in deeze Tafelvalley stukkende ten noorden aan het oud ygendom van Hermanus Dempers te zamen groot in haren grond 740 q:t roeden en 126 q:t voeten
een huis erf met het daarop geconstrueerde huurhuisjes /waarvan een gedeelte nog onbeboud is:/ gelegen in deeze Tafelvalley en aldaar een gedeelte van de zijde spindery thans L:a E: groot 51 q:t roeden 16 q:t voeten
een huis en erf staande ende geleegen in deeze Tafelvalley in de Lange Straat N:o 30 in ’t Blok L: en aldaar N:o 12 g:t 34 1/6 quad:t roeden

In de eerstgem: tuyn g:d Saasveld en aldaar

In het voorhuys
een klok lantaarn
vier wit linnesche ophaal gordynen
een wit linnesche oopen [gordynen]
twee spiegels met vergulde lysten
tien schilderyen
twee vogel kooyen
vir guerridons
een tavel met steene blad
twee speel tavels
twee vierkante tavels
een uittrek (schryf) tavel
zes witkopere quispeldooren
twee leuning stoelen
twaalf stinkhoute leuning stoelen met roode trype zittingen
een glaze lamp
een klyne spiegel met noote bome lyst
zeven schilderyen verbeeldende portraiten van de Prinsen en Princessen van Orange, welke aan Lieve Marth:s Izaak van Reede van Oudtshoorn ingevolge testamentaire dispositie zyn geprelegateerd
twee vaandels van het voorheen alhier g’vesilteerde hebbende Pennisten Corps, welke ingevolge gen: testamentaire dispositie aan den zig in Europa bevind erfgenaam Pieter Adriaan van Reede van Oudtshoorn moeten worden over gezonden ten einde in de Kerk van Zyne Heerlykheid te worden opgehangen
een thee kistje
een tobaks kistje

In de kamer ter regterhand
een witte ophaal gordyn
een spiegel met vergulde lyst
twaalf ovale vergulde schilderyen welke ingevolge meergen: testamentaire dispositie aan de wele: heer James Dumbard geh:d met A:C: van Reede van Oudtshoorn is geplalegateerd
een Cylons geelhoute kabinet met geelkopere beslag waarin linengoed en eenige papieren welke nader zullen worden gesorteerd en op eene lyst hierby gevoegd
een ronde thee tavel
vier leeuning stoelen met roode trype vaste zittings
twaalf ordinaire stoelen met roode trype vaste zitttings
een stelletje

In een deurloop kamer
een wit linnesche vengster gordyn
een spiegeltje met vergulde lyst
zes klyne schilderyen

In de kamer ter linkerhand
een wit linnesche ophaal gordyn
zes schilderyen
een klyne ronde [schilderyen]
een spiegel met vergulde lyst
een barrometer
een termometer
een kyker
een vierkante tavel
een stinkhoute kleder kast ingevolge testamentaire dispositie vermelt p:r overledene aan Jacob Joh:s Gysb:s van Reede van Oudtshoorn gepletigateerd
een mahony houte kleder kast
een noote bomen spiegel bureau als boven aan W:F: van Reede van Oudtshoorn geprelegateerd
een schiet geweer
vier snuifdoosen als vooren aan voorm: kleinkinderen van opgem: J:D: Karnspek
een zilvere scheerbekke met desselfs water kan en twee savonet doozen alle gegraveerd met het waapen van Carry Lord Huusdon, daarby gehorende foudraal en scheermessen als boven besprooken aan Johan Freedrik van Reede van Oudtshoorn
twaalf messen met zilver gemonteerd
eenige rollen plakpapier
een teleskoop
zeven potjes poumade

In de gaandery
een wit ophaal gordyn
een klok lantaaren
acht vogel kooyen in zoort
een pendule
negen schilderyen in zoort
een sleutel rakje

In een muurkast
twee honderd boeken waarvan eene lyst by den inventaris zal worden gevoegd

In een tweede muurkast
vyf en veertig wynkelken in zoort
agt bier glazen
vyf water glazen
agt roemers
een bocaal
zes karaften in zoort
twee glaze compotten
een glaze melkkan
zes glaze schootels
een limonade glas
een houte vergulde beeld
een party ledige bottels

In een agterkamer ter regterhand
een ophaal gordyn
een spiegel met noote bome lyst
een stink houte cabinet als vooren besprooken aan Geesje Ern:s Joh:a van Reede van Oudtshoorn g:h: met E: Bergh
een stink houte ledikant
zes schilderyen de gezigten van Drakenburg en Alphen
twee groote beddens als vooren besprooken aan A: Cath:a en Geesje Ern: Joh:a van Reede van Oudtshoorn
twee peuluen
twaalf kussens en
twee combaarsen als mede
een klyne bed en tien kussens en een deken
een rol tapyt voor loopens
een restant tapyt
twee klyne tapyten
een foliant Bybel
een rood verlakte doos
een stoof
een aarde beeld

In de dispens
een ronde eetens tavel als vooren aan de h:r J:D: Karnspek besproken
een groote klaptavel
een klyne tavel
een bottel rak
een eyer rak
een klyn kastje
een groote dispens kast
een groote ronde zilvere lampet schootel, gegraveerd met het wapen van Van Oudtshoorn tot Sonneveld en daarby gehoorende silvere beeker welke als vooren aan Pieter Adriaan van Reede van Oudtshoorn zyn geprelegateerd
twee zilvere vierkante schenkborden als voore aan W:F: van Reede van Oudtshoorn besprooken
een zilver tabaks konfoortje
een zilvere tavel krans en grootte zilvere zuikerbus aan Lieve Marth: Iz:k van Reede en Oudtshoorn als voren besproken
een zilvere zoeplepel als voore aan P:H: van Reede van Oudtshoorn besproken den 3 Juny 1824 aan J:D: Karnspek als gemachtigde van P:H: van Reede van Oudtshoorn afgegeven
twaalf zilvere eetlepels en vurkens en
een zilvere snuifdoos met het pourtrait van des overledens huisvrouw
twee zilvere ronde schenkbordjes en aan J:J:G: van Reede van Oudtshoorn besprooken
een zilvere tobaks konfoortje
een groote zilvere schenkblad met opstaande rand welke aan Soph:a C:a Ad:a van Reede van Oudtshoorn geh:d met de h: De Salis als voren besproken is
een zilvere oly en azyn standaard met zyn peper busje en kristalle glazen en als vooren aan A:C:v: Reede van Oudtshoorn geh:d met J: Dubard besproken
vier zilvere zoutvaatjes met lepeltjes
een zilvere trekpot, zilvere melkkan, zuikerpot, zilvere tang, twaalf zilvere theelepeltjes, een pons leepel, vier zilvere zoutvaatjes, mostaard potje alles ingevolge meerm: testamentaire dispositie aan Geesje Ern:s Joh:a v: Reede van Oudtshoorn geh:d met Bergh geprelegateerd
tien zilvere eetlepels en
elf zilvere vurken zynde het restant der zilver eet lepels en vurken
twee zilvere tavel konfoortjes
twee zilvere confyt vurkjes
een zilvere spuitje
een wit koopere theemachine
elf wit koopere kandelaaren in zoort
een tinne trekpot
vier verlakte schenkbladen
een verlakte broodbakje
twaalf messen met zilver gemonteerd
tien ordinaire messen
een transseer mes en vurk
vier glaze confyt potjes en koelbakje
vier klyne glaaze confyt potjes
twee groote glaze confyt potjes
twee verlakte snuyter bakjes
een tinne melk kan
twee vogel glaazen
een rood verlakte gemak stoel
een klisteer spuit
een was bak
een likeur kistje
twee hand lantaarns

In de kombuys
een kombuistavel /groot/
een klyne tavel
vyf stoelen
een groote kist
een waterhalfaam
een raggebol
drie schilderyen verbeeldende familiestukken

In de wynkelder
zes leggers met wyn in zoort
drie amen met wyn in zoort
een restant wyn
vier halfaamen met wyn
zes halfaamen fyne wyn
een restant fyne wyn
twee ankers met fyne wyn
een legger azyn
zes ledige leggers
vier ledige halfaamen
twee halve leggers met wyne
twee ledige ankers
vier wyn emmers
twee tregters
een hever defect
drie groote kranen
twee klyne kranen
twee zwavel haaken
twee glaze pompen
een aftap bok met zes losse glaze [pompen]
een wyn bok
vier bedde taveltjes
een buitel kist
een rak
twee verf steenen
vier schilderye met vergulde lysten
twee ledikanten
een kadel
een paar ruim chais tuigen
twee toomen
twee chais zweepen
een klyne ronde taveltje
een rak met tuyn zaaden
vyftien zakken ryst
een restant aakers
een oude draagstoel
eenig provisie oude onder de presente erfgenamen verdeeld
twee Keulse potten met rook tobak
negen verlakte trommels in zoort met restanten provisie
vier kelders met restanten van wyn brandewyn en atjars
twee ledige kelders
een houte geld kist
twee tabaks doosen
een ledere koffer
drie ledige kistjes
vyf klyne mandjes
een yzere bryzel machine
eenige gebottelde wyn
eenige ledige bottels, kannen een vlesse
twee geelhoute balkens
vyf geelhoute planken
twee honderd ponden yzer gewigt
een zieke stoel en voorts
een party romm:
agt mudden zakken

In een agter pakhuis
een grootte kist
een tavel
een boter karn
een katoene haspel
een vleesch haak
een hand wasch baly en voorts
een party romm:

Op de agterplaats
twee ladders
een huistrap
een klyne huistrap
een schaafbank
een vet hok
drie kopere gieters
zes graven in zoort
twee snoey scharen
een moker
twee koevoeten
drie pikken
vier stampers
twee boor mokers
een groote boor
twee klyne [boor]
een vuilnis lepel
een buikplank
een balk en voorts
eenige tuin gereedschap
een rystblok en stamper

In een derde pakhuis
twee rakken
twee groote kisten
een koorn harp
een mudde maad
twee maad schepels
een vorm tavel
tien stene vorme
een tavel met steen blad
een staartstuk
drie kloklantaarns
twee glase stulpen
twee glase met blaakers
een geldkist
twee ledige kastjes
drie Japansche nesjes
zestien kaf zakken
een kaarse vorm
een kopere nagt blaker
twee honderd en vyftig lb: yser gewigt a 50 stuk
vyf stukken gewigt in zoort
een groote schaal met balans
een klyne koper schaal
een balans met koper schaal
zeven stukken koper gewigt
een kast met eenige ledige kannen
een trekzaag
een kelder met vlessen
een gueridon
een deur kouzyn
twee remkettings
twee stukken loot
eenig oud yzer werk
eenige kopere en yzere deur schrinieren
twee tobaksdoosen
negen oude mudden zakken
een Chinasche procelaine tavel servies bestaande in alle welke ingevolge testamentaire dispositie van de h:r overledene aan de erfgenamen N: F:, Jacob Joh:s Gysb:, Anna Cath:a en Geesje Ernest: Joh:a van Reede van Oudtshoorn zyn geprelegateerd
twee soepterrines met schotels
twintig schotels in zoort
vier salade bakken
twee boter potjes
drie en tagtig borden
twee blauwe porcelaine aisch schole
twee blauwe lampetten en kommen
negen en twintig schootels
een groote kom en deksel
een groote en witte aarde soepterrine
vier en dertig witte aarde schotels
een visch schotel
twee saus potjes
veertig borden
een oly en asyn standaard
een grootte blauwe aardeport
drie grootte Chinasche kabinets potten en 2 beekers
drie Chinasche kabinets potten kleinder
drie aarde potten in zoort
een mud koorn
een restant gort
een restant haver
een zak aluijn
een kopere ham keetel ingevolge testamentaire dispositie van de h:r overledene aan zyne twee dochters in naame Anna Catharina en Geesje Ern:a Johanna van Reede van Oudtshoorn gelegateered
een kopere braadpan
twee kopere taartepannen
twee kopere kasserollen
vyf kook potten
een hakke bord met 2 hakke messen
een rolstok
een saus pan
een oblie yzer
een drievoet
een braadspit
een koorn schop

In een vierde pakhuis
een restant koorn stroo
vyf zakken met kalk
een yzere bakovend deur
eenige yzere ankers
een ledige asyn vat
een bakkist
een kast
eenige vengster raamen en wat oude hout werk

In het wagenhuys
een charet
een chais als voren aan meerm: J:D: Karnspek gelegateerd
vier witkopere charet tuygen
een witkopere tuygen rak
een kar met tuygen

In de stal
vier stal paarden
een voer kist met drie manden
een stal baly
vier kosijen waarvan drie zig by Fred:k Stadler bevinden

In een pakhuis uitkomende in Orange Straat
een restant haver gerven
een restant haver kaf
een kribbe
een kaggel
twee stinkhoute planken en voorts
een party balken en planken
een houte raam
twee cajaty houte balken
een stuk cajaty houte [balken]

Lyf eigenen des boedels
Johannes van Mosambique 55 jaren, vhee wagter welke de overledene heeft begeerd, by gem: dispositie dat publicquelyk moeten werden verkogt, ten waare de presente erfgenamen, die onder hun willen verdeelen, wanneer daarvoor ƒ24000 aan den boedel moeten werden ingebragt
Philis van Batavia 45 jaren, werksjongeen
Plezier van Mosambiqe 35 jaren, staljongen
Lafleur van Mosambiqe 40 jaren, werksjongen
Geduld van Mosambiqe 40 jaren, werksjongen
eene slavinne ge:d Sanna van Mosambiqe 40 jaren, waschmeid
April van Malebaar 50 jaren, huisjongen aan wien ingevolge gem: dispositie de vrye keus is gelaten te gaan en staan waar zy willen, en tot onderhout rd:s5 per maand toegelegd waartoe ƒ20000 uit den boedel word afgestoken
Slammat van Java 65 jaren, metzelaar
Rozetta van de Kaap 60 jaren, huismeid
Aurora van Bengale 60 jaren, strykster
Pandang van Bougies 60 jaren, waschmeid
Fatima van de Kaap 44 jaaren, naayster aan wien vryheid is gelaten zig voor ƒ4000 uit te kopen nader en gem: testamentair dispositie omschreven
Bekima van de Kaap 34 jaren, naayster
Jamelia van de Kaap 32 jaaren, strykster
Polius van de Kaap 44 jaaren, werksjongen welke 12 slaven als vooren door executeuren getauxeerd onder gezamentlyke alhier aanwesig zyner kinderen en kinds kinderen ingevolge meergem: testamentaire dispositie in liquiden moeten overgaan
Ragman van de Kaap 35 jaaren, schoenmaker
Salie van de Kaap 28 jaaren, huisjongen
Machloek van de Kaap 30 jaaren, snyder
October van de Kaap 25 jaaren, kombuisjongen
Japie van de Kaap 10 jaaren
Abdul van de Kaap 7 jaaren
Floris van de Kaap geboren den 13 Mey 1817
Cambria van de Kaap 13 Jaren
Arsima van de Kaap 12 jaren
Caiza van de Kaap 9 jaren
Amalia van de Kaap
Bagina geb: den 3 September 1819 welke ingevolge dispositie van den 21 Maart 1820 aan de dogter van Jacobus Joh:s Gysb:s van Reede van Oudtshoorn met name Soldelina van Jaarsveld van Reede van Oudtshoorn is gelegateerd geworden
Azor van Mosambique [ ..... ] jare, metzelaar

Contanten in den boedel gevonden toebehoorende aan de ondervolgende, en door de overleedene eigenhandig beschreeven

honderd agt en dertig zilvere Spaansche matten geld van de minder jaarige kinderen van wylen vrouwe Joh:a Cath:a Hend:a van Reede van Oudtshoorn, by de heer J:D: Karnspek in huwelyk verkregen
vier zilvere guldens
een zilvere stuiver
op den 27 Sep: 1823 aan de h: G:H: Maasdorp uitbetaald agt en vyftig zilvere Spaansche matten geld van den heer M:J: von Zink Graaff
zestien zilvere Spaansche matjes
veertien zilvere guldens
een zilvere schelling
delivered to Mr Maasdorp 19 July 1839 twaalf zilvere Spaansche matten geld van den heer Owen Maurits Roberts
zestien en een quart Spaansche matjes
zeventien daalders
vyf en twintig zilvere guldens
drie en negentig zilver Spaanchematten geld van den hoog welgeb: heer Pieter Adriaan Baron van Reede van Oudtshoorn
vyf zilvere guldens
vier en twintig zilvere schellingen
een zilvere stuiver
tien koopere dubbeltjes
honderd vier en vyftig Spaanschematten geld van den hoog welgeb: heer Philippus Hermanus Baron van Reede van Oudtshoorn
zes koopere dubbeltjes

Contanten des boedels
Rd:s
zilvere muntspecien
honderd zes en vyftig ducatons
honderd zeeven en vyftig drieguldens stukken
een stuk Spaans geld
vyf en twintig quart Spaanschematten
zes en twintig achtste Spaanschematten
een daalder
zeven halve guldens
twaalf schellingen
elf dubbeltjes
aan papiere munt
negen duyzend zes en veertig rd:s en 22 stuivers zegge 9046:22

Inneschulden
Rd:s
renten voldaan tot 1 April 1823 een schepenen kennis ten lasten van Nicolaas van Wilingh d:d: 24 July 1818 per rest groot ƒ15000 ofte 5000:--
renten zeedert 1 April 1822
renten vold: tot ult:o Maart 1822 en in mindering van capitaal afgelegd ƒ3000 den 27 Aug:s 1822 renten vold: ul:o Maart 1823 een schepenen kennis ten lasten van Willem Adriaan van Niekerk d:d: 7 Aug:s 1818 per rest groot ƒ15000 ofte 5000:--
renten zedert [ ..... ]
een schepenen kennis ten lasten Hendrik Emanuel Blanckenberg d:d: 2 April 1819 g:t ƒ6000 2000:--
renten zedert [ ..... ]
in mindering van nevens gem: capitaal op heden afgelegde ƒ1200 den 5 Sep:r 1822 renten vold: tot 8 Sept:r 1823 een schepenen kennis ten lasten Abraham Michiel Ackerman d:d: 11 May 1803 g:t ƒ6000 2000:--
add: aan J:G: Brink een schepenen kennis ten lasten Pieter Gerhard Wium d:d: 17 April 1818 g:t ƒ3000 1000:--
renten zedert [ ..... ]
op den 30 Aug:s 1822 in mindering afgelegd ƒ4000 met de renten. Renten vold: tot den 8 Maart 1822 een schepenen kennis ten lasten Petrus Joh:s le Roux Janz d:d: 19 May 1820 g:t ƒ20000 6666:32
renten zedert 8 Maart 1822
op den 21 Aug:s 1822 wederom afgelegd ƒ2000 en de renten betaald tot den 29 April 1822 een schepenen kennis ten lasten George Ferdinand Geyer d:d: 29 April 1814 per rest ƒ10000 3333:16
renten zedert [ ..... ]
een schepenen kennis ten lasten Joh:s Frans Sebastiaan Kirsten d:d: 9 February 1821 g:t ƒ6000 2000:--
renten zedert [ ..... ]
een schepenen kennis ten lasten Franciscus Josephus Bekker d:d: 16 Maart 1821 g:t ƒ10000 ofte 3333:16
in mindering van ’t capitaal 800 ingekort den 16 Dec: 182[ ..... ] de renten voldaan een schepenen kennis ten lasten Christoffel Johannes Kirchman d:d: 18 May 1821 g:t ƒ12300 4100:--
renten zedert [ ..... ]
in mindering van nevensgem: capitaal afgelegd ƒ2000 renten van ’t geheel vold: den 5 Nov:r 1822 een schepenen kennis ten lasten Jan Carel Horak d:d: 1 Juny 1821 groot ƒ9000 ofte 3000:--
renten zedert primo Nov:r 1821
in mindering van nevensgem: capitaal op heele afgelegd ƒ2400 en de renten voldaan 21 Dc:r 1822 een schepenen kennis ten lasten Philippus Izaak Minner d:d: 21 Septemb: 1821 g:t ƒ12000 ofte 4000:--
renten voldaan tot den 15 Juny 1823 renten zedert 15 Juny 1821
een schepenen kennis ten lasten Christiaan Ackerman d:d: 24 January 1799 per rest g:t ƒ12000 4000:--
op den 20 Aug: 1822 1/5 gedeelte van capitaal met de renten afgelegd ƒ1200 renten tot 19 Decemb: 1822 een schepenen kennis ten lasten Jan Petrus de Villiers Janz d:d: 19 April 1822 g:t ƒ6000 ofte 2000:--
renten zedert 13 Decemb: 1821
in mindering afgedragen rd:s4800 een schepenen kennis ten lasten Izaak Lezar d:d: 27 Maart 1806 per rest groot ƒ72000 ofte 24000:--
renten zedert [ ..... ]
renten voldaan tot den 21 Nov:r 1822 en 1/5 gedeelte van ’t capitaal afgedragen in ƒ2000 den 16 Aug:s 1822 een schepenen kennis ten lasten Pieter Fredrik Dusing d:d: 25 Novemb: 1814 groot ƒ10000 ofte 3333:16
renten voldaan tot 21 Nov:r 1823 renten zedert 21 Nov:r 1821
een schepenen kennis ten lasten Bernhard Wilhelm Oppel d:d: 23 February 1816 groot ƒ5000 ofte 1666:32
renten zedert [ ..... ]
renten vold: tot ul:o Dec:r 1822 den 14 May 1823 een schepenen kennis ten lasten Barend Godfried Bredenkamp d:d: 1 May 1812 groot ƒ20000 9333:16
renten zedert 1 January 1822
een schepenen kennis ten lasten Andries Grove Andriesz d:d: 11 April 1817 g:t ƒ6000 ofte 2000:--
renten zedert [ ..... ]
op den 28 Octob 1822 in mindering van nevensgem: capitaal afgelegd ƒ960 met de renten een schepenen kennis ten lasten Petrus Borchardus Borcherds d:d: 18 April 1817 g:t ƒ4000 ofte 1600:--
renten zedert [ ..... ]
een schepenen kennis ten lasten Jacobus Arnoldus Hurter d:d: 19 Octob:r 1821 g:t ƒ11200 ofte 3766:32
renten zedert 25 April 1821
op den 23 Aug: 1822 in mindering van dit capitaal afgelegd ƒ1000 met de renten den 20 May 1823 renten vold: tot primo January 1823 een notarieele obligatie ten lasten Johan Fredrik Beck d:d: 2 Novemb: 1814 g:t per rest ƒ5000 1666:32
renten zedert primo January 1822
in mindering afgedragen rd:s400, renten voldaan tot 15 Novb:r 1822 een notarieele obligatie ten lasten Anthony Chiappinie d:d: 15 Novemb: 1817 ƒ7000 ofte 2333:16
renten zedert [ ..... ]
in mindering afgedragen rd:s100 een notarieele obligatie ten lasten Jacobus Oostwald van Nieukerk Joh:sz d:d: 29 Maart 1821 ƒ2700 ofte 900:--
ult: Jan:y 1822 renten zedert [ ..... ]
een notarieele obligatie ten lasten Adriaan Louw Danielz d:d: 19 April groot ƒ13500 ofte 4500:--
welke door Andries Brink senior geaccepteerd is te voldoen op den 19 April j:l:
renten tot den 9 Aug:st 1822 verrekend eene notarieele obligatie ten lasten Daniel Lambrechts d’ oude d:d: 9 Aug:s 1816 g:t ƒ6000 ofte - aan Karnspek overgegeven 2000:--
renten zedert 9 Aug:s 1821
een notarieele obligatie ten lasten Jacobus Joh:s Burger d:d: 26 Maart 1821 ƒ15500 ofte 1666:32
renten zedert [ ..... ]
den 27 Aug:s 1822 in mindering van voorz: capitaal afgelegd ƒ2000, vold: 24 Dec:r 1822 een onderh: obligatie ten lasten Jan Fredrik Serurrier d:d: 2 April 1821 g:t ƒ10000 ofte 3333:16
renten zedert 1 April 1822
een onderh: obligatie ten lasten William Ferdinand van Reede van Oudtshoorn d:d: 24 September 1817 groot ƒ10261 ofte 3420:16
renten zedert [ ..... ]
een onderh: obligatie ten lasten Ja:s Joh:s Gysbertus van Reede van Oudtshoorn d:d: 1 April 1821 groot ƒ21200 ofte 1400:--
renten zedert [ ..... ]
een onderh: obligatie ten lasten Joh:s Petrus Philippus Ulrich d:d: 24 May 1819 g:t ƒ1000 ofte 333:16
renten zedert [ ..... ]

Voorts zyn in den boedel gevonden diversche schuldbrieven ten behoeven van perzoonen gepasseerd wier zaaken de overledene heeft g’administreerd, welke hier onder by ieder’s saldo specificq word opgebragt

Rd:s
uit den inhoud van nevenstaande missive van de 5 Febr: 1821, van den hooged: h:r P:A: van Reede van Oudtshoorn, die zedert het afsluiten der inventaris van de Weeskamer is ingezonden blykt het, dat van het saldo, dat aan contanten in cassa was rd:s2275:5:9 op een wissel van de overledene aande order van L:M:J: van Reede is uitbet: rd:s2074:4 en dierhalven op den 5 Feb: 1821, slegts nog maar in cassa was ƒ201:1:9 en voorts dan de van hier versondene wynen aan heeren Teyssit en Co:, J:J:L:S van Pieter Adriaan van Reede van Oudtshoorn, zynde het zuiver saldo ten bedrage van ƒ2275:5:9 h:c: aan contanten en van ƒ1768 aan Russische effecten blykens eene in den boedel gevondene reekening courant geslooten den 31 January 1821 van denzelven volgens gevondene aantekenings per saldo /:vide desselfs missive van den 5 February 1821:/ ƒ201:1 :9 Holl: c:t ƒ251:5:9
verzondende wynen P: de Java paket capt:n Theunissen per missive van 7 January 1822 blykens factuur rd:s590 Kaaps 1770
George Ferdinand Geijer te doen verantwoording van zyne gevoerde administratie over eenige huurhuisjes dubieuse pretensie
eene vordering van de Nederlandsche Geoctrooyeerde Oost Ind: Compagnie dan wel van de heere Abraham Josias Sluysken volgens aanteekening 11290

Lasten des boedels
ƒ Rd:s
verrekend aan juff:w Johanna Hermina Gilquin en wylen den heer Philippus Hermas Gilquin van wien de overledene met en benevens de heeren Jan Daniel Karnspek en Willem Jan Klerk is generaale gemagtigde per saldo eener op den 16 Sept:r 1820 geslotene reek:g courant 5336:--
voor welk bedragen de overledene heeft genoteerd dat in zyn boedel bevind de volgende schuldbrieve als
by afrekening met der de questie voor voorsz: schuldbrief ontvangen de kusting, R:P: Jones eene custing ten lasten J:B: Werrund vervallende op den 3 November 1821 g:t 11000:--
eene custing ten lasten J:M: Durr vervallende op den 12 January j:l: 5008:--
NB het bedragen van opgem: schuldbrief van Durr is volgens eene door de overledene verleende quittantie op den 6 Maart 1822 by hem ontvangen
aan M:J: van Zinkgraaff per saldo eener lopende reekening courant 2989:22
verrekend voor welk bedragen in den boedel wordt gevonden volgens aanteekening van de h:r overledene de volgende schuld brieven
NB renten verrekend tot den 6 Octob: 1822 eene scheepenen kennis ten lasten William Tyford d:d: 10 Novemb: 1809 g:t 5700:--
met de reenten zedert den 16 Octob: 1821
eene notarieele obligatie ten lasten Pieter Everhard Briers d:d: 5 Maart 1814 g:t 3000:--
renten zed:t 5 Maart 1821
verrekend aan de drie onmondige kinderen van Jan Daniel Karnspek in den hoofde vermeld voort komende over grootmoederlike erffenisse per saldo van reekening 5857:1
waarvoor in den boedel wordt gevonden en alzo opgebragt de volgende schuldbrieven als
eene schepenen kennis ten lasten Joh:s Zorn d:d: 23 April 1813 g:t 12000:--
renten zed:t 18 Ap:l 1822
eene onderh: obligatie ten lasten de overleedene zelve d: d: 1 Juny 1820 g:t 4500:--
aan Sophia Cornelia Adriana van Reede van Oudtshoorn echtgenoote van voorn: De Salis per saldo van reek:g voortkomende uit moederlyke erffenisse welke met den band van fidei commis is belegd geslooten primo January 1821 6333:16
aan haare kinderen in naame Wilhelmina Geesina Fredrica Catharina Carolina, Sophia Anthoinetta, Constant Eleonora Julie, Caroline Augusti Othaline, Wilhelmina Fredrica Arthurina de Salis, mitsgaders aan die welke nog zullen werden gebooren, ende zulx ingevolge onderh: dispositie van de heer overledene d:d: 19 January 1820 bedragende ingevolge saldo van reekening op den 1 January 1821 geslooten waarvan de renten aan hunne ouders leven lang komen 8076:6
voor welke beide saldo’s in den boedel volgens aantekening aan schuldbrieven zyn gevonden als
eene onderh: obligatie d:d: 19 January 1813 ten lasten Jan Dan:l Karnspek groot 24000:--
eene onderh: obligatie ten lasten van de overledene zelve d:d: 24 Sept:r 1817 groot 19000:--
eene onderh: obligatie ten lasten de overledene zelve d:d: 19 January 1820 groot 228:6
aan Philippus Hermanus van Reede van Oudtshoorn per saldo van reekening voortkomende uit moederlyke erffenisse 10396:13
voor welk saldo in den boedel is gevonden
renten voldaan tot den 6 July j:l: en 22 Sept:r 1822 een schepenen kennis ten lasten Fred:k Louis Stacker d:d: 6 July 1810 g:t 10000:--
renten zed:t 6 July 1821
afg: een schepenen kennis ten lasten Melt Jacob:s Brink en Joh:s Brink Danielz: d:d: 27 Octob: 1820 g:t 5000:--
renten zed:t Maart 1821
een schepenen kennnis ten lasten Joh:s Michael Rickerd d:d: 23 Feb:y 1821 g:t 6000:--
renten zedert 23 Feb:y 1821
een onderh: obligatie ten lasten Dirk Verwey d:d: 22 January 1815 g:t 1800:--
aan Pieter Adriaan van Reede van Oudtshoorn per saldo eener reek:g courant onder dato 1:ste Decemb: 1821 gesloten en verzonden 4238:4
voor welk saldo in den boedel worden gevonden, als
een schepenen kennis ten lasten Dirk Fred:k Uys d:d: 3 April 1818 g:t 6000:--
een schuldbrief ten lasten J:W: Hurter welke zedert is ingekomen in slegt pro memorie wordt genoteerd 6000:--
aan Owen Maurits Roberts te Batavia per saldo van reekening 117:23
aan een ieder waarover de heer overledene dan wel zynde voor overledene huisvrouw als getuigen heeft gestaan of die na hunne namend zyn genoemd ƒ500 Ind: vall:
aan Johan Frederik van Reede van Oudtshoorn ingevolge dikwyls gem: testamentaire dispositie 6000:-- 2000:--
aan William Ferdinand van Reede van Oudtshoorn ingevolge dikwyls gem: testamentaire dispositie 6000:-- 2000:--
aan Lieve Marthinus Izaak van Reede van Oudtshoorn ingevolge dikwyls gem: testamentaire dispositie 6000:-- 2000--
aan Philippus Hermanus van Reede van Oudtshoorn ingevolge dikwyls gem: testamentaire dispositie 6000:-- 2000:--
aan Jacobus Joh:s Gysbertus van Reede van Oudshoorn ingevolge dikwyls gem: testamentaire dispositie 6000:-- 2000:--
aan Sophia Cornelia Adriana van Reede van Oudtshoorn geh:d met voorm: De Salis welke met den band van fideicommis is belegd ingevolge dikwyls gem: testamentaire dispositie 6000:-- 2000--
aan Anna Catharina van Reede van Oudtshoorn geh:d met voorm: Dunbard ingevolge opgen: dispositie 2000:--
aan Geesje Ernestina Joh:a van Reede van Oudtshoorn geh:d met voorm: Berg ingevolge opgen: dispositie 2000:--
aan de kinderen van Johanna Catharina Hendrina van Reede van Oudtshoorn by voorm: Karnspek in huwelyk verwekt ingevolge opgen: dispositie 2000:--
aan de Kaapsche Gereformeerde Kerk onder beding van de tombe in de tuyn Meydrecht te moeten onderhouden 4000:-- 1333:16
aan de kerk van Oudtshoorn het geen zuiver moet worden overgemaakt ƒ600 H: c:t

Aldus g’inventariseerd aan de Kaap de Goede Hoop op den 4, 5 en 6 Maij 1822 in de tuyn Saasveld ende zulx volgens op en aangeven van de in den hoofde dezer gem: G:E:J: van Reede van Oudtshoorn geh:d met Bergh ten overstaan van de presentie erfgenamen, dewelke verklaarde zig hierinne ter goeder trouwe gedragen en hares weetens niets verzweegen ofte terug gehouden te hebben van al het geen tot den boedel en nalatenschap behoord in voegen zy dan ook betuigde de deugdelykheid harer opgave ten allen tyde des vereischt werdende, met solemneele eede gestand, te doen, en verdere belofte, zoo hierina nog iets tot gez: nalatenschap behoorende mogten worden ontdekt daarvan nader en getrouwelyk ter Weeskamer opgaaf te zullen doen, ten einde deeze inventaris daarmede te kunnen worden g’amplieerd

In teeken der waarheid is deeze door ons onderget: gecomm: Weesm: ende my Secretaris door de inventariente ende presente erfgenamen eigenhandig onderteekend

Als gecomm: Weesmeesteren: G:E: Overbeek, J:F: Munnik

G:E:J: Bergh geb: van Reede van Oudtshoorn

W:F: v: R: van Oudtshoorn

James Dunbar

J:v: Reede van Oudtshoorn

D: Camtper

My praesent: J:J:L: Smuts

woonhuis nog [ ..... ] geld gd:s 100
my oversit 20
4 erve 20
6 erve 60
2 huyze 10
2 huyze en pakhuis 10
stuk land 10
erf 20
4 huise 20
270
verkogt 43
313